You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Authors

Note: Includes Editors & Translators
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

S

3. View

Liljana Stefanovska

« Previous 44 Next 44 » [1] 2
Type Title
АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА ВО ПРОСТОР
ВОВЕД ВО ПРОГРАМИРАЊЕ
Векторска алгебра
Векторска алгебра
Воведни поими од математичка анализа
Диференцијални равенки
Диференцијално сметање за функции од една променлива
МАТЕМАТИКА 1
Математика 2
Неопределен интеграл
ПАРЦИЈАЛНИ ИЗВОДИ
ФУНКЦИИ ОД ПОВЕЌЕ ПРОМЕНЛИВИ
Функции од една реaлнa промeнлива
Интервали
Апсолутна вредност
Децимални дропки
Ирационални броеви
Кардинален број
Множества
Околина на точка
Операции со множества
Природни броеви
Рационални броеви
Реални броеви
Цели броеви
n-ДИМЕНЗИОНАЛЕН ПРОСТОР
Асимптоти
Бројна оска
Вежба-1
Вежба-2
Вектори
Векторски производ на два вектора
Влез и излез на податоци
Вовед во програмскиот јазик C
ГРНИЧНА ВРЕДНОСТ И НЕПРЕКИНАТОСТ НА ФУНКЦИЈА ОД ДВЕ ПРОМЕНЛИВИ
ГРФИЧКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ФУНКЦИИ ОД ДВЕ ПРОМЕНЛИВИ
Гранична вредност на функција
Диференцијал на функција
Диференцијални равенки од прв ред
ЕКСТРЕМНИ ВРЕДНОСТИ НА ФУНКЦИЈА ОД ДВЕ ПРОМЕНЛИВИ
Еден практичен пример за диференцијална равенка од прв ред: Експонецијален раст
Експлицитен и имплицитен облик на функција
Екстремни вредности на функција од една променлива
Елементи од математичка логика
Задавање на функција
Задавање на функција
Задачи со разгранување
Задачи со циклуси
Задачи-вектори општо
Извод од параметарска функција
My Account
Repository
Total Collections: 1500
Total Modules: 24390