You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Authors

Note: Includes Editors & Translators
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

V

3. View

TS. Võ Chí Chính

Type Title
Giáo trình điều hòa không khí và thông gió
Hệ thống máy và thiết bị lạnh
Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí
Bảo dưỡng, sửa chữa và khắc phục sự cố hệ thống lạnh
Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm
Hệ thống kho cấp đông
Hệ thống lạnh máy đá
Hệ thống lạnh trong điều hòa không khí
Hệ thống thiết bị cấp đông
Hệ thống tủ cấp đông gió
Hệ thống và thiết bị
Hệ thống điện động lực, điều khiển và bảo vệ của hệ thống lạnh
Lắp đặt hệ thống lạnh
Lựa chọn các hệ thống điều hòa không khí
Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa
Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm
Quy hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thực phẩm
Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh
Thiết bị bay hơi
Thiết bị ngưng tụ
Thiết bị ngưng tụ - vai trò, vị trí của các thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh
Thiết kế hệ thống miệng thổi và miệng hút
Thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí
Thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống lạnh
Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí
Thông gió
Tiêu âm và lọc bụi
Tính phụ tải nhiệt kho lạnh
Tính toán thiết bị ngưng tụ
Tính toán thiết kế hệ thống đường dẫn nước
Vai trò các hệ thống lạnh
Ứng dụng trong công nghiệp chế tạo vật liệu và dụng cụ
My Account
Repository
Total Collections: 1545
Total Modules: 25272