You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Authors

Note: Includes Editors & Translators
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

V

3. View

Phạm Văn Huấn

Type Title
Chương 1 của giáo trình Dự báo thủy văn biển - Phạm Văn Huấn
GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 - Chương 1
GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 - Chương 2
GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 - Chương 3
GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 - Chương 4
GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 - Chương 5 - Dự báo sóng biển
GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 - Chương 7
GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 - Chương 8
GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 - Chương 9
GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 - Giới thiệu
GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 - Tài liệu tham khảo
GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002, MỞ ĐẦU
Giáo trình Dự báo thủy văn biển - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 - Chương 6
Lời nói đầu
Lời nói đầu của giáo trình Dự báo thủy văn biển
Pham Van Huan (2003): Extremum sea levels in Vietnam coast. VNUH, Journal of Science, T. XIX, No 1, pp. 22-38
Phạm Văn Huấn - Các phương pháp số trị tính toán truyền thủy triều - chương 2, giáo trình Thủy triều, Nxb ĐHQGHN, 2003
Phạm Văn Huấn - Hiện tượng thủy triều trong đại dương (mục 1.1, chương 1, giáo trình Thủy triều)
Phạm Văn Huấn - Những cơ chế hình thành thủy triều trong các đại dương thực (mục 1.7 - 1.12, chương 1, giáo trình Thủy triều)
Phạm Văn Huấn - Sử dụng phương pháp ngoại suy thống kê tối ưu để dự báo dài hạn các đặc trưng khí tượng. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, T. XIX, No1, tr. 7-16, 2004
Phạm Văn Huấn - Sự hình thành lực tạo triều và phương trình chuyển động thủy triều (các mục 1.2 - 1.6, chương 1, giáo trình Thủy triều)
Phạm Văn Huấn, Phạm Hoàng Lâm: Một số kết quả khai thác cơ sở dữ liệu hải dương học để nghiên cứu biến động môi trường nước vùng biển xa bờ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 548 * tháng 8 - 2006
Phạm Văn Huấn, Phạm Hoàng Lâm: Một số kết quả khảo sát trường tốc độ âm biển Đông. Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội, T. XXI, No3AP, tr. 44-53, 2005
Phạm Văn Huấn: Các đặc trưng rối lớp biên sóng-dòng sát đáy vùng biển ven bờ. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, T. XIX, No1, tr. 39-46 (2003)
trị tính toán truyền thủy triều - chương 2, giáo trình Thủy triều, Nxb ĐHQGHN, 2003
Động lực học biển - Phần 3: Thủy triều, Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 (Giới thiệu)
My Account
Repository
Total Collections: 1506
Total Modules: 24636