You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Tiếng Việt (Vietnamese) [vi]

Type Title
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG CÁC CƠ SỞ CÓ ĐÀO TẠO NGHỀ
Một nhà văn nữ tranh đấu cho nữ quyền vào đầu thế kỷ XX
Một số biện pháp phát triển hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong công nghệ Y Sinh
Một số chỉ dẫn về nội dung và phương pháp lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai ở Việt Nam
Một số kết quả nghiên cứu đánh giá sự sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật và phát triển bền vững bằng công cụ Dấu chân sinh thái và thước đo bền vững BS (Barometer of Sustainability)
Một số phạm trù cơ bản của Đạo đức học
Một số tư tưởng Mỹ học trước Mác
Một số vấn đề về xây dựng nội dung bài giảng điện tử
Một số vấn đề xây dựng Đạo đức mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam
Một số xử lý thống kê thông dụng trong SPSS
Mở đầu
Mở đầu
Mở đầu
Mở đầu
Mục lục Xã hội học đại cương
Mức năng lượng và giải năng lượng
MỸ HỌC MÁC - LÊNIN
Nam châm điện
Nghiên cứu tính ổn định của quá trình quá độ
nghiên cứu đèn giao thông
Nghề câu
nguoi Ede
Nguyên liệu chứa dầu và phương pháp bảo quản
Nguyên lý chung về thiết kế ngư cụ
Nguyễn Trọng Quản và Hồ Biểu Chánh
Nguồn gốc và cấu trúc các thuật ngữ Khí tượng Thủy văn Anh Việt
Nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của Đạo đức
Ngành phụ Nấm Bất Toàn (Deuteromycotina = lớp Deuteromycetes)
Ngành phụ Nấm tiếp hợp (Zygomycotina = lớp Zygomycetes)
Ngành phụ nấm Đãm (Basidiomycotina = Lớp Basidiomycetes)
Ngắn mạch không đối xứng
Nhiệm vụ của công tác tôn giáo và những chính sách cụ thể đối với tôn giáo hiện nay
Nhà máy của trạm bơm - Phần 1
Nhà máy của trạm bơm - Phần 2
Nhúng kết dữ liệu
Nhập - Xuất
Nhập ký tự và công thức trên Mathcad 2001i
Nhập môn
Những khái niệm về sự kích thích
Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm
Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại
Những nguyên tắc của Đạo đức mới và tính quy luật của sự hình thành Đạo đức mới
Những thiết bị tiệt trùng các môi trường dinh dưỡng
Những thiết bị tiệt trùng không khí
Những vấn đề cơ bản về Công giáo
Những vấn đề cơ bản về Hồi giáo
Những vấn đề cơ bản về Phật giáo
Những yêu cầu cơ bản của máy tính xách tay
Những đặc điểm về hình thái và sinh lý của các nhóm giới vi sinh vật
Nấm roi - nấm trứng (ngành phụ Chytridiomycotina)
My Account
Repository
Total Collections: 1631
Total Modules: 26812