You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Tiếng Việt (Vietnamese) [vi]

Type Title
Restaurants and Their Services
Rơ le
Sinh học và sự phát triển hoa
Sinh lý đại cương vi sinh vật
Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật
situation dans l'espace
Software Design
Software development process
Sql
symbolic và Simulink
sáng kiến kinh nghiệm
Sơ lược các định luật nhiệt học
Sơ lược về IC
Sử dụng Photoshop căn bản
Sử dụng Photoshop căn bản
Sử dụng Website với vai trò của Tác giả Module
Sử dụng website www.vocw.edu.vn với vai trò Bạn đọc/Người tra cứu
Sự dẫn điện trong kim loại
Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường tự nhiên
sự ra hoa và biên pháp xử lý ra hoa sầu riêng(Durio zibethinus Murr)
Sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa cây có múi
sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa nhãn (dimocarpus longan lour)
sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa xoài
sự ra đời và phát triển của tài chính. bản chất và chức năng của tài chính
Sự thay đổi bộ mặt thư viện
Tai lieu hinh hoa
Taking Customers' Orders
Test open
Testing Module
tham nhũng
Thao tác trong cửa sổ lệnh của matlab
Thao tác trong cửa sổ lệnh của matlab
Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh
Thiết bị bay hơi
Thiết bị chống sét
Thiết bị ngưng tụ
Thiết bị ngưng tụ - vai trò, vị trí của các thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh
Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật
Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng
Thiết bị phân chia pha lỏng và pha rắn
Thiết bị sấy
Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
Thiết bị vận chuyển
Thiết bị vắt, trích ly, tinh chế các sản phẩm thu nhận từ phương pháp tổng hợp vi sinh
Thiết bị điện
Thiết kế - mô phỏng mạch và vẽ mạch in
Thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển
Thiết kế chương trình theo hướng đối tượng
Thiết kế hệ thống miệng thổi và miệng hút
Thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí
My Account
Repository
Total Collections: 1632
Total Modules: 26826