You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Tiếng Việt (Vietnamese) [vi]

« Previous 50 Next 50 » 1 ... 14 15 16 [17]
Type Title
Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ
Đặc tính cơ của động cơ một chiều
Đặc tính cơ của động cơ điện
Đặc tính của bơm cánh quạt, nguyên lý làm việc của máy bơm li tâm
Đặt vấn đề
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ NỀN KINH TỄ CHUYỂN ĐỔI
Đề cương học liệu
Đề cương môn học Hệ điều hành
Đề cương môn học ứng dụng phần mềm VTLS
ĐỊNH LÝ 3 LỰC CÂN BẰNG
ĐỊNH LÝ 3 LỰC CÂN BẰNG
Địa lý
Định dạng ảnh
Định luật đồng dạng của máy bơm và ứng dụng
Định lý 3 lực cân bằng
Định thời biểu CPU
Đối tượng dữ liệu ActiveX
Đối tượng dữ liệu từ xa
Đối tượng và kiểu dữ liệu trong VHDL
Đối tượng và nhiệm vụ của đạo đức học Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học
Đồ hình truyền tín hiệu
Động lực học biển - Phần 3: Thủy triều, Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 (Giới thiệu)
Động lực và tham số hóa mô hình CAM3.0
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY-HỌC VÀ NGHIÊN CỨU MÔN HÁN NÔM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC (APPLICATION OF INFORMATICS TECHNOLOGY TO EDUCATION AND RESEARCH RELATED TO CHINO-VIETNAMESE AT UNIVERSITIES)
Ứng dụng AJAX xây dựng module Từ điển trực tuyến
Ứng dụng quy hoạch tuyến tính
My Account
Repository
Total Collections: 1589
Total Modules: 26373