You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Titles

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
3. View

Other

Type Title
[ LabVIEW application ] MIDI_JamSession
[ LabVIEW application ] TripleDisplay
[ mini-project ] "The Whistler" virtual musical instrument (VMI) in LabVIEW
[ mini-project ] Chowning FM Synthesis Instruments
[ mini-project ] Compose a piece of music using analog synthesizer techniques
[ mini-project ] Create standard MIDI files with LabVIEW
[ mini-project ] Linear Prediction and Cross Synthesis
[ mini-project ] Musical intervals and the equal-tempered scale
[ mini-project ] Parse and analyze a standard MIDI file
[ mini-project ] Ring Modulation and Pitch Shifting
[ mini-project ] Risset Bell Synthesis
[ mini-project ] Spectrogram Art
[ mini-project ] Vibraphone virtual musical instrument (VMI) in LabVIEW
[OFFLINE DEMO - Orignial by Don Johnson]Discrete Fourier Transform (DFT)
]Bssic Intro to Six Alternative Education Methods
____
«ЗВІТЬ МЕНЕ...»: СПРОБА ЗІСТАВЛЕННЯ ХУДОЖНІХ МОДЕЛЕЙ РОМАНІВ Г. МЕЛВІЛЛА «МОБІ ДІК» ТА В. СТАЙРОНА «ВИБІР СОФІ»
«П’ЄСИ ЧЕРВОНОЇ ЛІТЕРИ» СЬЮЗЕН-ЛОРІ ПАРКС: ЖОРСТОКІ ФАНТАЗІЇ НА ГОТОРНІВСЬКІ ТЕМИ
¿Cuáles son Importantes y Significativas Cosas que Saber Sobre la Vida
¿Cómo Influye Papel de un Líder de Escuela a Estudiante Logro? Una Revisión de Investiga Conclusiones y Mejores Prácticas
¿Qué es el falso documental?
¿Qué es la agricultura ecológica?
¿Qué es la agroecología?
¿Qué es la energía?
¿Qué es la Ingeniería Inversa?
¿Qué es Reestructuración del Software?
¿Qué es Refactoring?
¿Qué es Reingeniería del Software?
¿Qué son las bases de datos?
Árvores binárias de pesquisa
Ämblikud ja putukad
Åbne Læringressourcer
Åbningsfasen (5x20)
Ética y periodismo
Índice de Madurez del Software
Ôtômat hữu hạn và biểu thức chính quy
Ôtômát tuyến tính giới nội và văn phạm cảm ngữ cảnh
Ôtômát đẩy xuống
Õppematerjalid ja autoriõigus
Øvelser
Útiles Psicología de la Información (Opiniones de Ideas Importantes y de Investigación)
Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”
Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Đa năng hóa toán tử
Đi tìm một mô hình phát triển giáo dục và nghiên cứu công nghệ Y Sinh tại việt nam
Điều chỉnh các thông số đầu ra của hệ thống truyền động điện
Điều chỉnh tốc độ truyền động điện các hệ thống bộ biến đổi - động cơ
Điều khiển cho chôm chôm ra hoa rãi vụ
Điều khiển cạnh tranh
Điều khiển tuần tự
My Account
Repository
Total Collections: 1531
Total Modules: 25069