OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Giáo trình Tôn giáo học

About: Giáo trình Tôn giáo học

Collection by: Ha Le. E-mail the author

View the content: Giáo trình Tôn giáo học

Metadata

Name: Giáo trình Tôn giáo học
ID: col10830
Language: Tiếng Việt (vi)
Summary: Giáo trình đề cập đến những vấn đề về: Nhập môn Tôn giáo học, chức năng của tôn giáo, tình hình diễn biến và đời sống tôn giáo trên thế giới, những yếu tố cấu thành một tôn giáo, phật giáo, công giáo, đạo tin lành, hồi giáo, đạo cao đài và phật giáo hoà hảo, chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta.
Keywords: tôn giáo học, đại học sư phạm
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: Ha Le (tranxuanphuong@gmail.com)
Copyright Holders: Ha Le (tranxuanphuong@gmail.com)
Maintainers: VOCW (Webmaster@vocw.edu.vn), Ha Le (tranxuanphuong@gmail.com)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 30, 2009 10:30 pm GMT-5
Last revision to collection: Jul 30, 2009 11:28 pm GMT-5

Downloads

PDF: col10830_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
EPUB: col10830_1.1.epub Electronic book format file, for viewing on mobile devices. Learn more.
Collection Structure XML: col10830_1.1_collection.xml XML that defines the structure of the collection. Cannot be reimported in the editing interface. Learn more.
Source Export ZIP: col10830_1.1_complete.zip The Collection Structure XML, plus the CNXML and included media files for each module in the collection. Cannot be reimported. Learn more.
Offline ZIP: col10830_1.1_offline.zip An offline HTML copy of the content. Also includes XML, included media files, and other support files. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 30, 2009 11:28 pm GMT-5 by VOCW
Changes:
moved

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: Ha Le
  • the title of the work: Giáo trình Tôn giáo học
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/col10830/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

Le, H. Giáo trình Tôn giáo học, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/col10830/1.1/, Jul 30, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

Le H. Giáo trình Tôn giáo học [OpenStax-CNX Web site]. July 30, 2009. Available at: http://cnx.org/content/col10830/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

Le, H. (2009, July 30). Giáo trình Tôn giáo học. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/col10830/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

Le, Ha. "Giáo trình Tôn giáo học." OpenStax-CNX. July 30, 2009. http://cnx.org/content/col10830/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

Ha Le, "Giáo trình Tôn giáo học," OpenStax-CNX, July 30, 2009, http://cnx.org/content/col10830/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

Le, H. 2009. Giáo trình Tôn giáo học. OpenStax-CNX, July 30, 2009. http://cnx.org/content/col10830/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

Le, Ha. Giáo trình Tôn giáo học. OpenStax-CNX. 30 July 2009 <http://cnx.org/content/col10830/1.1/>.