Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Mysql C API

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Mysql C API

Module by: Marcin W. Nowak. E-mail the author

Summary: mysql c api

MySQL C API

MySQL

Przed uruchomianiem aplikacji natęży mieć bazę danych z tabela 'result' z polami: Id, Time, SP, PV, CV. Jeżeli sie takowej nie posiada należy ją stworzyć.

Oto kilka przydatnych do tego instrukcji:

połączenie z baza:

# mysql -u $user -p

tworzenie bazy danych:

>CREATE DATABASE control;

pracuj z tabela (wykonuj na niej dalsze operacje):

>USE control

tworzenie tabeli:

>CREATE TABLE result(Id int not null auto_increment primary key,Time TimeStamp(14) not null,SP double not null,PV double not null,CV double not null );

dodawanie danych (Id i Time uzupełniane są automatycznie):

>INSERT INTO result (SP,PV,CV) VALUES(1,2,3)

czyszczenie tabeli:

>DELETE FROM result;

czyszczenie tabeli (Id zacznie numerować od nowa):

>TRUNCATE result;

usuwanie tabeli z bazy:

>DROP result;

zamiana nazwy kolumny:

>ALTER TABLE `result` CHANGE `number` `Id` DECIMAL( 9, 0 ) DEFAULT '0' NOT NULL;

zmiana hasła:

>SET PASSWORD FOR $user=PASSWORD('password');

C API

Przed połączeniem z baza danych należy inicjalizować strukturę – identyfikator:

mysql = mysql_init((MYSQL*) 0);

Połączenie z baza danych:

mysql_real_connect( mysql, host, login, passwd, table, port,NULL,0);

Wykonanie zapytania:

mysql_real_query(mysql,query,(unsigned int) strlen(query));

Zamykanie połączenia:

mysql_close(mysql);

Jeżeli chcemy pobrać rezultaty zapytania np. po pytaniu “SHOW” lub “SELECT” należy użyć dodatkowych funkcji.

Używaj rezultatów ostatniego zapytania:

res=mysql_use_result(mysql);

Wyodrębnij nazwy kolumn:

fields = mysql_fetch_fields(res);

Pobierz wiersz spełniający ostatnie zapytanie (konwersja rezultatów w krotki):

row = mysql_fetch_row(res);

Wyodrębnij liczbe kolumn:

num_fields = mysql_num_fields(res);

Wyodrębnij szerokości kolumn:

lengths = mysql_fetch_lengths(res);

Specyfikacja zmiennych i funkcji MySQL C API

MYSQL-struktura komunikacyjna:

typedef struct st_mysql {

NET net; /* Communication parameters */

gptr connector_fd; /* ConnectorFd for SSL */

char *host,*user,*passwd,*unix_socket,

*server_version,*host_info,*info,*db;

unsigned int port,client_flag,server_capabilities;

unsigned int protocol_version;

unsigned int field_count;

unsigned int server_status;

unsigned long thread_id; /* Id for connection in server */

my_ulonglong affected_rows;

my_ulonglong insert_id; /* id if insert on table with NEXTNR */

my_ulonglong extra_info; /* Used by mysqlshow */

unsigned long packet_length;

enum mysql_status status;

MYSQL_FIELD *fields;

MEM_ROOT field_alloc;

my_bool free_me; /* If free in mysql_close */

my_bool reconnect; /* set to 1 if automatic reconnect */

struct st_mysql_options options;

char scramble_buff[9];

struct charset_info_st *charset;

unsigned int server_language;

} MYSQL;

MYSQL_RES -struktura reprezentująca rezultaty zapytania

typedef struct st_mysql_res {

my_ulonglong row_count;

unsigned int field_count, current_field;

MYSQL_FIELD *fields;

MYSQL_DATA *data;

MYSQL_ROWS *data_cursor;

MEM_ROOT field_alloc;

MYSQL_ROW row; /* If unbuffered read */

MYSQL_ROW current_row; /* buffer to current row */

unsigned long *lengths; /* column lengths of current row */

MYSQL *handle; /* for unbuffered reads */

my_bool eof; /* Used my mysql_fetch_row */

} MYSQL_RES;

MYSQL_ROW-struktura reprezentująca danych w krotce.

typedef struct st_mysql_field {

char *name; /* Name of column */

char *table; /* Table of column if column was a field */

char *def; /* Default value (set by mysql_list_fields) */

enum enum_field_types type; /* Type of field. Se mysql_com.h for types */

unsigned int length; /* Width of column */

unsigned int max_length; /* Max width of selected set */

unsigned int flags; /* Div flags */

unsigned int decimals; /* Number of decimals in field */

} MYSQL_FIELD;

Plik nagłówkowy mysql znajduje sie w /usr/include/mysql :

#include <mysql/mysql.h>

Funkcje:

MYSQL *STDCALL mysql_init(MYSQL *mysql);

MYSQL *STDCALL mysql_real_connect(MYSQL *mysql, const char *host,

const char *user,

const char *passwd,

const char *db,

unsigned int port,

const char *unix_socket,

unsigned int clientflag);

void STDCALL mysql_close(MYSQL *sock);

int STDCALL mysql_real_query(MYSQL *mysql, const char *q,unsigned long length);

MYSQL_RES * STDCALL mysql_use_result(MYSQL *mysql);

MYSQL_ROW STDCALL mysql_fetch_row(MYSQL_RES *result);

unsigned long * STDCALL mysql_fetch_lengths(MYSQL_RES *result);

MYSQL_FIELD *STDCALL mysql_fetch_field(MYSQL_RES *result);

unsigned int STDCALL mysql_num_fields(MYSQL_RES *res);

Literatura

http://mysql.com/

http://www.linuxfocus.org/Polish/September2003/article304.shtml#304lfindex2

Uwagi

kompilacja:

# gcc -lm -lmysqlclient zbiornik_mysql.c regul.c mylib.c -o zbior

katalog zbr2

zawiera zrodal programu ktory wykonuje:

  • polczenie z baza
  • symulacje zbiornik-regulator
  • zapis przebiegu Temperatury do bazy
  • odczytanie i wypisanie na ekran zpisanych danych z bazy

katalog zbr3

zawiera zrodal programu ktory wykonuje:- polczenie z baza

  • symulacje zbiornik-regulator
  • zapis przebiegu Temperatury do bazy
  • odczytanie i wypisanie na ekran zpisanych danych z baz
  • mozliwosc samodzielnego wykonania zapyt. do bazy- skł MySQL

Uwaga odczyt rezultatow nie jest doskonaly, np wysypuje sie przy pytaniu SLECT... zadanym gdy tabela jest pusta

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks