Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Streeks- en internasionale ooreenkomste

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseEMS display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Economic and Management Sciences (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseEMS" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Streeks- en internasionale ooreenkomste

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Graad 9

VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELING

Module 9

STREEKS- EN INTERNASIONALE OOREENKOMSTE

'n Kenmerk van die Suid-Afrikaanse ekonomie is die bestaan van duidelike ongelykhede tussen die verskillende streke in Suid-Afrika, wat hoofsaaklik te wyte is aan die etniese verde­ling wat tydens die vorige politieke bedeling die kern van streeksontwikkelingsbeleid gevorm het. Etniese groeperinge is in bepaalde gebiede of streke gelokaliseer, waar sogenaamde "tuislande" dan vir elke groep toegeken is. Die bepaalde groepe moes by sosiale, politieke en ekonomiese ontwikkeling binne sy tuisland fasiliteer en bestuur. Hierdie geforseerde segregasie of skeiding en nywerheidsdesentralisasie het gemeenskappe in gebiede saamgegooi waar hul ekonomiese bestaan met nadelige sosiale gevolge soos armoede, wanvoeding, oorbevolking, werkloosheid, misdaad, ens, bedreig is. Bykans die helfte van die swart bevolking was genoodsaak om in hierdie tuislande te bly waar die per capita inkome minder as een-kwart van die nasionale gemiddelde was.

Aktiwiteit 1:

Tuislandbeleid

[LU 2.1]

SELF:

 • Identifiseer die sogenaamde onafhanklike en selfregerende tuislande wat tydens die vorige bedeling ingestel is en dui ook aan watter etniese groepe in elke "tuisland" hul politieke, sosiale en ekonomiese heenkome moes vind.
 • Dien 'n voorlegging in. Skryf jou voorlegging op ‘n folio en na die klasbespreking, skryf die opsomming hieronder neer.

Bogenoemde streeksontwikkelingsbeleid het daartoe aanleiding gegee dat ekonomiese groei gestagneer het, dat investering aansienlik afgeneem het en dat gemiddelde reële inkome oor die afgelope aantal dekades aansienlik gedaal het. Die ekonomie was hoofsaaklik op die uit­voer van minerale aangewese, terwyl die vervaardigingsektor nie die nodige werksgeleent­hede kon voorsien wat in die behoeftes van die bevolking kon voldoen nie. Onder die vorige regering het daar as gevolg van die beleid van apartheid ook weinig ekonomiese samewer­king met ander state in Afrika plaasgevind en het Suid-Afrika homself in 'n posisie van isolasie bevind.

Teen hierdie agtergrond word ooreenkomstig die HOP-doelstelling vir 'n sterk, dinamiese en gebalanseerde ekonomie, die volgende voorgestel om streeks- en internasionale samewerking te verkry en uit te bou:

a) Uitskakeling van armoede, lae lone en die ekstreme ongelykhede in lone en welvaart wat deur die vorige regering veroorsaak is;

b) Verbetering van ekonomiese wanbalanse en ongelyke ontwikkelingsmoontlikhede binne en tussen die streke in Suid-Afrika;

c) Ontwikkeling van 'n vooruitstrewende en gebalanseerde streeksbeleid wat op die beginsels van gelykberegtiging en wedersydse voordeel gebaseer is; en

d) Integrasie in die internasionale ekonomie op sodanige wyse dat 'n lewensvatbare en effektiewe plaaslike vervaardigingskapasiteit en toenemende potensiaal vir die uitvoer van vervaardigde goedere volgehou word.

Volhoubare groei en ontwikkeling is slegs moontlik indien bogenoemde beginsels in beleid- en begrotingstrukture verreken word. Hierin sal die demokratiese regering die leidende rol speel, en word voorsien dat 'n dinamiese balans tussen regeringsinisiatiewe, die private sek­tor en gemeenskapsdeelname deurentyd nagestreef sal word. Om die groei van plaaslike ekonomieë aan te help moet breë, verteenwoordigende instellings daargestel word wat stra­tegieë moet opstel om werkskepping en gemeenskapsontwikkeling te bevorder. Voorbeelde is die werwing van fondse van die privaat sektor vir gemeenskapsontwikkeling, investering­strategieë, opleiding, kleinsakeondernemings, landbou-ontwikkeling, ens. Indien nodig, kan die regering ook subsidies beskikbaar stel vir werkskeppings- en ontwikkelingsprojekte. Die uiteindelike doel is om die projekte op eie stoom volhoubaar te laat word.

Plaaslike ontwikkeling moet 'n grondhervormingsplan ten doel hê wat sal poog om oneffek­tiewe, skuldbelaste, ekologies-verswakkende en plaaseienaarskap oor te dra na diegene wat 'n inkomste wil verdien deur op 'n meer volhoubare wyse te boer. Verbeterde toegang tot bekostigbare dienste en infrastruktuur, veral in die voormalige "tuislande", is 'n voorvereiste.

Aktiwiteit 2:

Grondhervorming

[LU 2.1]

Groep:

 • Wat kan/behoort gedoen te word om grondhervorming sodanig te laat plaasvind dat die beskikbare grond "beter" verdeel word, sonder dat produksie of ekonomie­se ontwikkeling skade ly? (Verwys na die huidige situasie in Zimbabwe)
 • Voorsien 'n voorlegging van hoogstens twee bladsye vir voordrag aan die klas. Skryf jou voorlegging op ‘n folio en na die klasbespreking, skryf die opsomming hieronder neer.
 • Dit word aanvaar dat volhoubare heropbou en ontwikkeling in Suid-Afrika ook volhoubare heropbou en ontwikkeling in Suidelike-Afrika veronderstel, aangesien volgehoue werkloosheid en onderindiensname in een streek kan lei tot migrasie na ander streke met nadelige gevolge vir daardie ekonomieë. Daarom is dit noodsaaklik dat daar deurlopend met die buurstate onderhandel word ten einde gemeenskaplike gronde vir samewerking, koördinasie en integrasie te vind. Ten spyte daarvan dat die huidige handelspatroon tussen Suid-Afrika en die res van Afrika redelik ongebalanseerd is (Suid-Afrika se uitvoere na Afrika oorskry die invoere vanaf Afrika met vyf tot een), behoort nuwe onderhandelinge in die verband daarop te fokus om die handel meer gebalanseerd te maak. Daar moet daarna gestreef word om vervaardigingsmoontlikhede in die buurstate te verbeter sodat hul uitvoermoontlikhede dienooreenkomstig kan uitbrei. In die verband kan veral gelet word op die ontwikkeling van streeks- en industriële strategieë vir spesifieke sub-sektore soos byvoorbeeld mineraalverwerking, motoronderdele en tekstiele. Voorts moet die ontwikkeling van gesamentlike en wedersyds-voordelige projekte vir die streek ook aangemoedig word, soos byvoorbeeld waterbronne, elektrisiteit en kragvoorsiening, vervoer en telekommunikasie, en landbou en voedselproduksie.

Aktiwiteit 3:

Streeksamewerking

[LU 2.1]

SELF:

 • Doen navorsing oor die wyses waarop streeksamewerking met betrekking tot die benutting van waterbronne in Suidelike-Afrika plaasvind. Verwys na en gee 'n kort verduideliking van die projekte. Skryf jou voorlegging op ‘n folio en na die klasbespreking, skryf die opsomming hieronder neer.

Aktiwiteit 4:

State in Suidelike Afrika

[LU 2.1]

SELF:

 • Voorsien (of teken) 'n kaart van Suidelike Afrika waarop die buurstate van Suid-Afrika aangedui word. Dui ook aan watter produkte Suid-Afrika na die lande uit voer en watter produkte vanaf die lande na Suid-Afrika ingevoer word.

Assessering

Table 1
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik as die leerder:
2.1 kan bespreek hoe die nasionale begroting en streek- asook internasionale ooreenkomste gebruik word om volhoubare groei en ontwikkeling te fasiliteer;
2.2 die suksesse en tekortkominge van die HOP kan ondersoek en dabateer;
2.3 die rol van besparings en beleggings in ekonomiese vooruitgang en groei kan verduidelik;
2.4 produktiwiteit en die uitwerking daarvan op ekonomiese vooruitgang, groei en wêreld- mededinging kan bespreek.

Memorandum

AKTIWITEIT 1: TUISLAND-BELEID

SELF:

 • Identifiseer die voormalige onafhanklike en self-regerende state onder die vorige bedeling:
 • Onafahnaklike state:VENDA, BOPHUTHATSWANA, TRANSKEI EN CISKEI
 • Self-regerende state:QwaQwa, Kwandebele, KWAZULU, LEBOWA, GAZANKULU, Kangwane

AKTIWITEIT 2: GRONDHERVORING

GROEP:

 • Laat groepe toe om hul standpunte te stel met betrekking tot grondhervorming in Suid-Afrika en moedig hulle ook aan om die onderwerp aan die hand van die huidige situasie in Zimbabwe te bespreek.

AKTIWITEIT 3:STREEKSAMEWERKING

SELF:

 • Laat leerlinge navorsing doen oor die Lesotho Hooglandprojek en die Cabora Bassaprojek en moedig hulle aan om die waarde van die projekte vir streeksamewerking uit te wys.

AKTIWITEIT 4:STATE IN SUIDELIKE-AFRIKA

SELF:

 • Leerlinge moet 'n kaart van Suidelike-Afrika wat hulself ontwerp het, voorsien en daarop moet ook die in- en uitvoere aangetoon word. (Slegs die belangrikste produkte moet aangetoon word)

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks