Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 7 » Uitstaande gebeurtenisse tydens die Middeleeue

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseLang display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Uitstaande gebeurtenisse tydens die Middeleeue

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 7

Module 2

UITSTAANDE GEBEURTENISSE GEDURENDE DIE MIDDELEEUE

Hoe sou jy daarvan gehou het om in ‘n tyd te lewe waarin skole soos wat ons dit ken, nie bestaan het nie? Jy sou nie skool moes bywoon nie! Klink lekker nê. Ons gaan ‘n bietjie meer van hierdie tyd te wete kom. Kyk mooi na die volgende tydlyn. Wat is ‘n tydlyn?

Slaan die woord tydlyn na en skryf die betekenis neer:

‘n Tydlyn is:

Table 1
LU 3.8.2  
Table 2
           
MIDDELEEUE          
Ongeveer 800 n.C. Begin van Middeleeue 1066Engeland binnegeval deur die Normandiërs onder leiding van "Willem die Veroweraar” 1096 – 1270Die Kruistogte 1440Gutenberg ontwerp die drukpers 1492Christopher Columbus ontdek Amerika Ongeveer 1500 n.C.Middeleeue kom tot einde

Hierdie tydlyn het miskien nie nou enige betekenis vir julle nie, maar dis tog belangrik om te weet wanneer die Middeleeue begin en geëindig het.

Beantwoord die volgende vrae sommer mondelings in julle groepe:

 1. (a) Wanneer het die Middeleeue begin?
 2. (b) Wanneer het die Middeleeue geëindig?
 3. (c) Oor hoeveel eeue het die Middeleeue gestrek?
 4. (d) Watter twee gebeurtenisse is baie belangrik en het die wêreld se geskiedenis beïnvloed?

Maak nou jou eie tydlyn. Begin met die jaartal waarin jy gebore is en eindig met die huidige jaartal. Bring dan 4 jaartalle op jou tydlyn aan: die onderskeie jaartalle waarin jy ses, agt, tien en twaalf jaar oud geword het. By daardie jaartalle moet jy gebeurtenisse aanbring wat ‘n hoogtepunt in daardie jaar was.

Hier is ‘n voorbeeld:

Table 3
           
Glenda Taylor          
Gebore in 19__ 19__Wissel eerste tand 19__Speel eerste netbalwedstryd 19__Reis eerste maal per vliegtuig ____Sien "Westlife" optree Huidige jaartalLaaste laerskooljaar

Gebruik ‘n A4 grootte vel vir jou tydlyn. Draai dit dwars en trek die tydlyn in die middel van die vel papier.

Table 4
LU 5.1.1  

1. DIE HOOGTEPUNTE IN SARAH SMITH SE LEWE

Hier is ‘n paar van die hoogtepunte in Sarah Smith se lewe tot dusver. Al hierdie dinge het reeds gebeur en moet dus in die verlede tyd oorgeskryf word.

(a) Ek word in 1988 gebore.

(b) Op my sesde verjaardag kry ek my eerste fiets.

(c) Gedurende my agste jaar wen ek ‘n prys vir goeie werk.

(d) Ek is baie siek in 1998.

(e) My ma laat my toe om aan te trek wat ek wil nadat ek twaalf geword het.

Table 5
LU 6.3.8  

2. KINDERS UIT DIE MIDDELEEUE

Wat het kinders in die Middeleeue gedoen en geleer? Lees die onderstaande leesstuk hardop vir jou maat. Ruil dan weer om sodat jou maat dit vir jou lees.

Gedurende die Middeleeue het die ryk mense en adelikes in kastele gewoon. Tristan was die seun van ‘n ryk edelman en het in ‘n baie groot kasteel gewoon. Hoewel daar nie skole was nie, het Tristan elke dag vir ‘n paar ure lank onderrig ontvang. Sy pa het ‘n leermeester gehuur wat elke dag na hulle kasteel toe gekom het. Hy het Tristan in die volgende vakke onderrig: Latyn, Leesvaardighede, Skryfvaardighede en Rekenkunde. Hy moes ook sport beoefen. Hy moes leer hoe om met ‘n pyl en boog te skiet, om perd te ry en hoe om valke af te rig. Seuns het ook geleer om te skerm, maar slegs met hout swaarde. Hulle skilde was ook van hout.

As ‘n reël is dogters nie deur leermeesters onderrig nie. Dogters van die ryk families is vanaf die ouderdom van sewe jaar geleer om te weef en naaldwerk te doen. Nadat hulle tien jaar oud geword het, is hulle geleer hoe om die huishouding waar te neem. Die seuns en dogters van ryk edelmanne het op ‘n baie jong ouderdom getrou. Die seuns kon vanaf veertien jaar en die dogters vanaf twaalf jaar trou.

Die armer mense se kinders het by die huis gebly en het hulle ouers op die landerye help werk.

Sommiges het handelaars geword, ander weer bediendes, terwyl party ambagte aangeleer het. Hierdie kinders het nie so jonk getrou nie en het altyd hulle ouers versorg wanneer hulle oud was.

Figure 1
Figure 1 (Picture 11.png)

Beantwoord nou die volgende vrae:

(a) Vul die ontbrekende woorde in:

Gedurende die Middeleeue het die ryk mense in __________gewoon. Die seun se naam is ________ . Hy het elke dag onderrig ontvang by 'n

_________. Die taal waarin hy onderrig is, was. (2)

(b) Watter twee soorte diere was betrokke by die sportsoorte wat Tristan beoefen het?

(2)

(c) Wat het Tristan nodig gehad om mee te skerm?

(1)

(d) Die volgende stelling is onwaar. Skryf dit asseblief oor sodat dit waar sal wees.

Dogters is geleer hoe om te kook en skoon te maak.

(2)

(e) Kies die regte syfer tussen hakies:

Dogters kon trou wanneer hulle (10, 11, 12) jaar oud was en die seuns wanneer hulle (10, 12, 14) jaar oud was. (2)

(f) Verander die vetgedrukte woord sodat die stelling waar is.

Die ryk mense se kinders het hulle ouers versorg. (1)

Totaal: 10

3. KLEREDRAG UIT DIE MIDDELEEUE

Figure 2
Figure 2 (Picture 12.png)

Bestudeer die sketse van die kleredrag van die seun en die dogter uit die Middeleeue.

Verdeel nou in groepe van twee. Maak saam met jou maat ‘n brosjure. Elke groep ontwerp ‘n brosjure met ‘n skets van ‘n moderne seun of dogter! Die kleredrag moet volledig beskryf word m.b.v. die byskrifte.

Beoordeel ‘n ander groep se brosjure m.b.v. die assesseringsruit.

Table 6
Algemene indruk   / 10
     
Illustrasie   / 10
     
Inligting   / 10
     
Aanbieding   / 10
     
Ander hulpmiddels   / 10
     
TOTAAL    
Table 7
LU 4.5.2  
Table 8
Groeplede se name: 1.
  2.

4. ROLSPEL

Span die verbeelding in. Verdeel weer in groepe van twee. Rolspeel enige een van die volgende twee gesprekke.

(a) ‘n Dertienjarige dogter van ‘n ryk edelman probeer haar pa oortuig dat sy nie met sy vriend se veertienjarige seun wil trou nie. Haar pa probeer haar oortuig dat sy nie ‘n keuse het nie.

(b) ‘n Veertienjarige seun van ‘n ryk edelman probeer sy ma oortuig waarom hy nie met ‘n ander ryk edelman se dertienjarige dogter wil trou nie. Sy ma probeer hom oortuig dat hy nie ‘n keuse het nie. Assesseer jou maats deur die toepaslike simbole aan te bring.

Table 9
Naam en Van Lyftaal Stemtoon Argumente Taalgebruik
         
         
         
         
         
         
         
         
Table 10
LU 2.2.2  

Assessering

Table 11
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.6 gebruik leesstrategieë:
3.6.3 begin om leesspoed te verbeter en te evalueer;
3.7 lees vir genot:
3.7.2 lees enkele nuwe tekssoorte (soos ‘n roman);
3.7.5 los woordraaisels op (soos blokkiesraaisels);
3.8 toon begrip van die gebruik van naslaanwerke:
3.8.2 gebruik ‘n woordeboek en verstaan ‘n woordeboekinskrywing (spelling, klem, uitspraak, woordsoort, betekenis).
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 skryf om inligting oor te dra:
4.1.1 vul vorms en roosters in;
4.5 ontwerp mediatekste:
4.5.2 gebruik ‘n raam om ‘n eenvoudige brosjure te ontwerp;
4.6 benader skryf as ‘n proses:
4.6.4 gebruik kennis van grammatika en spelling om te redigeer;
4.7 gebruik ontwikkelende kennis van taalstruktuur en -gebruik:
4.7.2 begin om bewustelik vanuit ‘n sekere perspektief te skryf.
LU 5
DINK EN REDENEERDie leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
5.1 gebruik taal en geletterdheid oor die kurrikulum heen:
5.1.1 verstaan sommige begrippe uit ander leerareas en gebruik die woordeskat wat daarmee verband hou (soos “handel” in Ekonomiese en Bestuurswetenskappe);
5.2 gebruik taal om te dink:
5.2.1 stel en beantwoord meer komplekse vrae (soos: Wat sal gebeur as ...?);
5.2.2 definieer en klassifiseer.
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIKDie leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
6.1 hersien grammatika wat in die vorige grade gedek is;
6.2 spel bekende woorde korrek:
6.3 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:
6.3.8 die gebruik van die teenwoordige-, verlede- en toekomendetydsvorm;
6.3.11 die verbinding van sinne met voegwoorde met die korrekte woordorde.

Memorandum

'n Tydlyn is 'n lyn waarop datums en gebeure chronologies aangedui word.

1.

(a) Ek is in 1988 gebore.

(b) Op my sesde verjaardag het ek my eerste fiets gekry.

(c) Gedurende my agste jaar het ek 'n prys vir goeie werk gewen.

(d) Ek was baie siek in 1998.

(e) My ma het my toegelaat om aan te trek wat ek wou nadat ek twaalf geword het.

2.

(a) kastele; Tristan; leermeester; Latyn

(b) perde; valke

(c) Hy het 'n houtswaard en 'n houtskild nodig gehad.

(d) Dogters is geleer om te weef en naaldwerk te doen.

(e) 12; 14

(f) Die arm mense se kinders het hulle ouers versorg.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks