Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » sáng kiến kinh nghiệm

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

sáng kiến kinh nghiệm

Module by: Ngô Bích Thủy. E-mail the author

Summary: tổng quan tư duy sáng tạo

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM- ĐHĐN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. KHOA TOÁN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ************************ ****************************************** BẢN NHẬN XÉT ( Báo cáo khoa học ) Người thực hiện : Thạc sĩ : Ngô Thị Bích Thuỷ. Tên đề tài : Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy hình học không gian 11. Về cấu trúc đề tài gồm có 4 chương : Cơ sơ lý luận và thực tiễn; Hình học 11 với việc rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo; Các biện pháp rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo qua dạy học hình học 11 và thực nghiệm sư phạm. Về nội dung : Tác giả nói thêm mối liên hệ giữa tư duy, tư duy sáng tạo với kiến thức hình học 11 ( hình học không gian ), qua đó để rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh. Các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa hình học 11 thí điểm, mối liên hệ giữa hình học phẵng và hình học không gian lớp 11. Để khắc phục những khó khăn khi học toán hình học 11, tác giả đã đề ra 7 biện pháp để rèn luyện và khắc phục những khó khăn, sai lầm khi học sinh học toán; đồng thời nêu các minh hoạ cụ thể; đề tài mang nội dung thực nghiệm khoa học. Tác giả đã thực hành giảng dạy tại trường PTTH Phan Thành Tài, Đà Nẵng. Về trình bày : Một số cụm từ nên giải thích rõ hơn cho đủ nghĩa. Tóm lại : Đề tài rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học 11 là bộ phận của chương trình phổ thông, nằm trong chương trình đổi mới chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học của bộ, của Nhà nước và cũng là xu thế của thế giới hiện nay. Một yêu cầu đặt ra là tiếp thu những kết quả hiện tại, cập nhật những kiến thức khác nhau đáp ứng những nhu cầu của cuộc sống, của thực tiễn. Mâu thuẫn giữa cập nhật kiến thức và giảm tải luôn luôn tồn tại và chỉ giải quyết được nhờ đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách trình bày các nội dung trong sách giáo khoa. Đề tài của tác giả đã đóng góp một phần như trong những yêu cầu trên. Về tồn tại : Khối lượng thực nghiệm còn ít, chưa đủ để đánh giá tính xác thực của đề tài, và cũng chưa đánh giá được kết quả học tập của học sinh thật chính xác. Đề nghị : Nên chọn một nhóm giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trường PTTH thực hiện và đối chứng để phát triển đề tài hơn nữa. Đà nẵng, ngày 22 tháng 7 năm 2007. Phản biện Thạc sĩ, GVC : TẦN BÌNH CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM Âäc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc ÂÅN XIN PHEÏP Kênh gæíi :Ban chuí nhiãûm khoa toaïn Ban cháp haình cäng âoaìn træåìng ÂHSP Âaì Nàông Täi tãn:Ngä Thë Bêch Thuyí _hiãûn laì caïn bäü khoa toaïn . Nay täi laìm âån naìy kênh mong quê cáúp xeït cho täi âæåüc miãùn giaím hoüc phê män Anh vàn nàm hoüc 2007 - 2008 våïi lê do sau : fdfddfdgf Nàm nay täi 31 tuäøi,con coìn nhoí ,kinh tãú coìn khoï khàn ,nhæng laûi thêch hoüc hoíi náng cao kiãún thæïc. Váûy täi xin chán thaình caím ån ! ` Âaì Nàông, ngaìy 10 thaïng 01 nàm 2008 Ngæåìi laìm âån Ngä Thë Bêch Thuyí

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks