Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Câu hỏi trắc nghiệm phần Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Câu hỏi trắc nghiệm phần Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta

Module by: Ha Le. E-mail the author

Summary: Câu hỏi trắc nghiệm về Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta

Problem 1

Chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta nhằm mục đích gì?
Hạn chế sự phát triển của tôn giáo
Phát triển tôn giáo
Làm cho tôn giáo hoạt động bình thường
Vừa phát triển vừa hạn chế

Problem 2

Có mấy quan điểm chỉ đạo trong công tác tôn giáo?
3
4
5
6

Problem 3

Có mấy nguyên tắc trong chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta?
4
5
6
7

Problem 4

Công tác tôn giáo hiện nay phải giải quyết mấy nhiệm vụ?
2
3
4
5

Problem 5

Trong các câu sau đây câu nào sai?
Tôn giáo là một tiểu kiến trúc thượng tầng
Tôn giáo còn tồn tại lâu dài trong chủ nghĩa xã hội
Hiện nay nước ta đã có Pháp lệnh tôn giáo
Hiện nay nước ta đã có Luật tôn giáo

Problem 6

Người mạo danh chức sắc, nhà tu hành tôn giáo sẽ bị:
Xử lý hành chính
Xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
Truy cứu trách nhiệm hình sự
Truy nã của cơ quan công an

Problem 7

Chính sách nhất quán của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với tôn giáo?
Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân
Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do không tín ngưỡng của mọi công dân
Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi công dân

Problem 8

Ở Việt Nam, thực hiện chính sách tôn giáo là trách nhiệm của tổ chức nào?
Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhà nước
Mặt trận Tổ quốc
Cả hệ thống chính trị

Problem 9

Ở Việt Nam hiện nay có mấy tôn giáo lớn?
Bốn
Năm
Sáu
Cả a,b,c đều sai

Problem 10

Chủ nghĩa Mác-Lênin và tôn giáo có sự khác nhau cơ bản về:
Thế giới quan
Nhân sinh quan
Con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân
Cả a,b,c đều đúng

Problem 11

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Một trong những nội dung của chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do ….... và không ....... của nhân dân.
Tôn giáo – tôn giáo
Tín ngưỡng – tín ngưỡng
Tín ngưỡng – tôn giáo
Tôn giáo – tín ngưỡng

Problem 12

Khi so sánh giữa Kitô giáo với Khổng giáo, chủ nghĩa Tôn Dật Tiên, chủ nghĩa Mác, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn đề cập đến sự giống nhau giữa tôn giáo với các trào lưu tư tưởng về điểm nào?
Giống về mục đích: muốn giải phóng cho con người
Giống về con đường mưu cầu hạnh phúc cho con người
Cả a, b đều đúng
Cả a, b đều sai

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks