Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Đề cương học liệu

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Đề cương học liệu

Module by: Nguyễn Duy Hinh. E-mail the author

Summary: Giải phấp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực

Lý do chọn đề tài

Khoa học công nghệ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII đã nêu tương tưởng chỉ đạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là: “tập trung mọi cố gắng, dành ưu tiên cao nhất cho phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ...” đồng thời khẳng định: “Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế, xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”

Đối với vấn đề cán bộ khoa học và công nghệ, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao, thời gian qua một loạt những chủ trương, chính sách được ban hành nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực KH&CN. Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Luật Giáo dục, Luật Khoa học và Công nghệ đã được ban hành.

Đại học Quốc gia Hà Nội là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển NNL chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài phục vụ CNH-HĐH đất nước. ĐHQGHN xác định đội ngũ cán bộ, đặc biệt là nhân lực KH&CN đóng vai trò quan trọng hàng đầu, quyết định nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN. Tuy nhiên, hiện nay nhân lực KH&CN của ĐHQGHN còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng và phát triển ĐHQGHN trong điều kiện GDĐH Việt Nam đang từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế. Trong đó, nhiều vấn đề bức xúc cần sớm có biện pháp giải quyết, đó là: đội ngũ GV và cán bộ khoa học thiếu đồng bộ về cơ cấu chuyên môn, trình độ, lứa tuổi và phân bố không đều giữa các đơn vị, lĩnh vực, ngành học; tình trạng thiếu và nguy cơ hẫng hụt đội ngũ cán bộ đầu đàn, đầu ngành đang trở nên gay gắt, đặc biệt là đối với một số ngành công nghệ cao, kinh tế, xã hội mũi nhọn; độ tuổi bình quân của cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành cao, nhất là đối với các lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn; một số lượng đáng kể GV chưa thường xuyên được cập nhật thông tin về khoa học, công nghệ hiện đại, ít có cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng, tham gia NCKH, vì vậy năng lực và trình độ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng của ĐHQGHN trong giai đoạn mới.

Để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐHQGHN đã khẳng định: “đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, quản lý, đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH chất lượng cao ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu”1. Trên cơ sở đó, ĐHQGHN đã xác định hai giải pháp quan trọng: i) tạo điều kiện thuận lợi để GV, cán bộ nghiên cứu được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng về chuyên môn, ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy đại học, sử dụng CNTT phục vụ đào tạo và NCKH; ii) xây dựng cơ chế, chính sách thích hợp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác của đội ngũ GV, cán bộ nghiên cứu.2

Qua nghiên cứu thực tiễn chúng tôi nhận thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất cập của đội ngũ cán bộ, nhất là nhân lực KH&CN của ĐHQGHN là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức, nhất là việc chậm đổi mới cơ chế, chính sách đào tạo-bồi dưỡng cán bộ.

Với lý do đó, tôi chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CNcủa ĐHQGHN”.

Lịch sử nghiên cứu.

Một số kinh nghiệm ở các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc,... Họ luôn có cơ chế phù hợp với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ thích ứng với từng thời kỳ phát triển.

Tại Việt Nam, phát triển nhân lực khoa học công nghệ được nhà nước rất quan tâm, có nhiều công trình, bài viết về vấn đề này như: Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ (Trần Xuân Định); Cơ chế chính sách đối với hoạt động khoa học và công nghệ (Trần Chí Đức);...

Trong ĐHQGHN, từ trước đến nay chưa có công trình, đề tài nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ, chỉ có một số công trình nghiên cứu về nhân lực khoa học và công nghệ dưới góc độ nghiên cứu khoa học, giảng dạy.

Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và kết quả khảo sát thực tiễn công tác đào tạo nhân lực KH&CN của ĐHQGHN, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN tại ĐHQGHN.

Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tiến hành nghiên cứu khảo sát thực trạng quản lý công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN của ĐHQGHN trong 5 năm trở lại đây.

Mẫu khảo sát.

Mẫu khảo sát: Tại Đại học quốc gia Hà Nội.

Vấn đề nghiên cứu.

Những giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN tại ĐHQGHN?

Giả thuyết nghiên cứu.

Thực hiện tốt việc kết hợp tuyển dụng, sử dụng, quản lý với công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN.

Xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ KH&CN có quy mô hợp lý, có cơ cấu đồng bộ về chuyên môn (ngành, chuyên ngành), trình độ (học hàm, học vị) và về độ tuổi, giới tính…đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

Cho phép cán bộ KH&CN được nghỉ công tác để đi tu nghiệp ở trong và ngoài nước, đồng thời tìm giải pháp hỗ trợ như: bổ sung thêm nhân lực thay thế khi số CB đi tu nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn, luân chuyển vị trí để đào tạo nhân lực KH&CN.

Có chính sách sử dụng hiệu quả cán bộ KH&CN sau khi đào tạo.

Tăng cường đầu tư cho công tác xây dựng chương trình đào tạo phát triển nhân lực KH&CN hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến

ĐHQGHN và các đơn vị phải dành một khoản kinh phí riêng để đào tạo phát triển nhân lực KH&CN đã được tuyển dụng mà chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn;

Các đơn vị xây dựng các đề án quy hoạch, đào tạo phát triển nhân lực KH&CN để ĐHQGHN xem xét phê duyệt, cấp kinh phí.

Mời các GS có uy tín từ các trường đại học uy tín trên thế giới tham gia giảng dạy và công tác tại ĐHQG HN.

Liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học có uy tín của nước ngoài tổ chức các chương trình đào tạo nhân lực KH&CN.

Hoàn thiện các chức năng quản lý công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN tại ĐHQG HN.

Kết hợp thực hiện quản lý công tác NCKH với quản lý công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN.

Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá và đảm bảo chất lượng công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN.

Phương pháp chứng minh.

Phương pháp quan sát khách quan, điều tra, phỏng vấn.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phân tích các tài liệu liên quan về chính sách phát triển nhân lực hiện hành trong việc đào tạo, sử dụng, đãi ngộ đối với người làm công tác khoa học công nghệ.

Luận cứ:

Luận cứ lý thuyết: Các khái niệm như nhân lực, nhân lực trình độ cao, nhân lực KH&CN, đào tạo nhân lực KH&CN và những chính sách hiện hành có liên quan.

Luận cứ thực tế:

Các báo cáo phân tích chính sách Khoa học và Công nghệ, chính sách đào tạo và phát triển nhân lực khoa học và công nghệ.

Báo cáo về hiện trạng và mục tiêu phát triển nhân lực KH&CN tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tài liệu kinh nghiệm của các nước phát triển về chính sách tài chính nhằm phát triển nhân lực KH&CN.

Những vấn đề lý luận

Khái niệm về nhân lực

Khái niệm về nhân lực KH&CN

Đào tạo nhân lực KH&CN

Vai trò của nhân lực KH&CN trong các trường đại học

Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực KH&CN ở một số quốc gia.

Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN ở ĐHQG HN.

Khái quát về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chức năng và nhiệm vụ.

Cơ cấu tổ chức của ĐHQG HN.

Mục tiêu phát triển của ĐHQG HN.

Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực KH&CN.

Đặc điểm nguồn nhân lực KH&CN tại ĐHQG HN.

Thực trạng về công tác đào tạo nguồn nhân lực KH&CN:

Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực KH&CN của ĐHQG HN.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN ở ĐHQG HN.

Quan điểm về công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN tại ĐHQG HN.

Quan điểm chỉ đạo.

Mục tiêu đào tạo.

Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân lực KH&CN tại ĐHQG

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nhân lực KH&CN:

Thực hiện tốt việc kết hợp tuyển dụng, sử dụng, quản lý với công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN.

Tăng cường đầu tư cho công tác xây dựng chương trình đào tạo phát triển nhân lực KH&CN hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến

Hoàn thiện các chức năng quản lý công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN tại ĐHQG HN.

Footnotes

  1. Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 10 (Khoá II) tháng 6/2005.
  2. 3. Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 10 (Khóa II) tháng 6/2005.

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks