Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Đảng

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
 • VOCW

  This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
  By: Vietnam OpenCourseWare

  Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
Download
x

Download module as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...
Reuse / Edit
x

Module:

Add to a lens
x

Add module to:

Add to Favorites
x

Add module to:

 

Đảng

Module by: Thu Phan. E-mail the author

Điều lệ Đảng qui định tiêu chuẩn của Đảng viên

Ðảng viên phải là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng. Trong công tác phát triển Đảng, tiêu chuẩn quan trọng nhất là sự giác ngộ lý tưởng, phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực của người vào Đảng.

Đảng viên trước hết phải giác ngộ chính trị là dấu hiệu đặc trưng nổi bật nhất của người đảng viên, là tiêu chuẩn cơ bản, quan trọng hàng đầu của người đảng viên, yếu tố phân biệt giữa đảng viên và người ngoài Đảng. Sự giác ngộ chính trị giúp cho người đảng viên có nhận thức đúng đắn về mục đích, lý tưởng của Đảng, con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn là con đường duy nhất đúng đắn. Giác ngộ chính trị giúp cho đảng viên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Đảng, nhân dân và dân tộc. Sự giác ngộ chính trị của đảng viên được biểu hiện trước hết ở trình độ hiểu biết lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; người đảng viên phải hiểu được quy luật vận động khách quan của lịch sử, nhận thức được vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, hiểu được tính tất yếu phải tổ chức ra chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam để lãnh đạo cuộc đấu tranh xoá bỏ áp bức bóc lột, xây dựng thành công CNXH và chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam. Luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, kiên định lập trường cách mạng, suốt đời hy sinh phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng XHCN. Sự giác ngộ về chính trị của người đảng viên còn thể hiện ở sự tỉnh táo, sáng suốt về chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng, kiên định con đường đi lên CNXH, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sự giác ngộ chính trị còn biểu hiện ở chỗ người đảng viên luôn có ý thức học tập, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao vai trò đảng viên và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nói đi đôi với làm, gương mẫu, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, học tập, thẳng thắn trung thực, công tâm, dám đấu tranh phê phán cái sai, tiêu cực, bảo vệ cái đúng. Biết giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích riêng và lợi ích chung theo nguyên tắc đặt lợi ích Tổ quốc, lợi ích nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, người đảng viên giác ngộ chính trị phải là người luôn năng động, tìm tòi sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, “thắng không kiêu, bại không nản”, kiên trì vượt qua khó khăn trở ngại, quyết tâm biến chủ trương, đường lối của Đảng thành hiện thực trong cuộc sống. Nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hoà bình” của kẻ địch.

Thừa nhận và tự nguyện thực hiện cương lĩnh chính trị của Đảng

Người muốn vào Đảng phải có giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng thừa nhận và tự nguyện thực hiện mục tiêu, lý tưởng đó được nêu trong cương lĩnh chính trị của Đảng. Đây là điều kiện tiêu chuẩn chính trị hàng đầu để trở thành Ðảng viên, xác định mục tiêu, phương hướng chính trị và động cơ hành động đúng đắn phù hợp với sự nghiệp cách mạng.

Nội dung điều kiện này yêu cầu người muốn được đứng trong đội ngũ của Đảng phải có quan điểm,lập trường chính trị đúng đắn, giác ngộ mục đích , lý tưởng của Đảng , sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ do Đảng giao phó

Ðảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Ðảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Ðảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng

Đảng là đội tiên phong chiến đấu có tổ chức và là tổ chức cao nhất, chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân. Vì thế Đảng yêu cầu các đảng viên của mình nhất thiết phải có tính Đảng cao, có ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ. Tính tổ chức kỷ luật của người đảng viên trước hết đòi hỏi người đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng, có ý thức tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ. Tính tổ chức, kỷ luật của người đảng viên hiện nay đòi hỏi người đảng viên phải chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; biết triệt để phát huy các quyền của đảng viên, đồng thời phải phục tùng sự lãnh đạo, quản lý, kiểm tra của tổ chức đảng mà trực tiếp là của chi bộ; nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo, kiên quyết đấu tranh chống những hành vi lôi kéo, chia rẽ mất đoàn kết nội bộ.

Tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng

Mỗi Ðảng viên phải sinh hoạt tại một tổ chức cơ sở Đảng. điều đó tạo sự thống nhất, ý chí hành động của toàn Đảng. Người muốn vào Đảng phải có mối liên hệ mật thiết với tổ chức cơ sở Đảng, chịu sự lãnh đạo,giáo dục giúp đỡ để rèn luyện, thử thách và trưởng thành, được tổ chức cơ sở Đảng xem xét kết nạp vào Đảng theo đúng thẩm quyền và thủ tục qui định.

Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú được nhân dân tín nhiệm

Người muốn vào Đảng phải hoạt động trong phong trào quần chúng, tỏ rõ tính tích cực, tiên tiến so với quần chúng, cả về nhận thức, hành động và được quần chúng tín nhiệm

Đảng viên là người có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là một tổ chức tiên phong chiến đấu nhằm xoá bỏ áp bức bóc lột, nên về nguyên tắc Đảng chỉ kết nạp những người ưu tú, tiên tiến nhất trong giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động. Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực phát triển kinh tế, đưa đất nước nhanh chóng ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đảng cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”2. Vì vậy, một mặt Đảng phải thể chế hoá bằng các quy định, hướng dẫn cụ thể cho đảng viên làm kinh tế tư nhân; đồng thời để các tổ chức đảng có căn cứ lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Mặt khác, Đảng đòi hỏi những đảng viên làm kinh tế tư nhân phải luôn tự giác chấp hành đúng quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không được vì chạy theo lợi nhuận mà làm tổn hại đến lợi ích chung. Đảng viên phải là người có đạo đức, lối sống lành mạnh, phải là tấm gương để quần chúng học tập noi theo. Đấu tranh cách mạng là sự nghiệp vẻ vang, song hết sức khó khăn, gian khổ đòi hỏi người đảng viên nhất thiết phải có đạo đức cách mạng để đủ sức mạnh gánh vác nhiệm vụ cách mạng của Đảng giao phó, phải có lối sống trong sạch, nhất quán mục tiêu, lý tưởng mà mình đã tự nguyện hy sinh, phấn đấu. Bác Hồ đã dạy: Đạo đức là “gốc” của người cách mạng, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đặc biệt khi Đảng đã cầm quyền, đảng viên có vị thế mới, nếu không tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống thì dễ thoái hoá biến chất. Hiện nay, trước những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, của quá trình mở cửa hội nhập quốc tế, càng đòi hỏi người đảng viên phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống để có đủ nghị lực vượt qua những thử thách, cám dỗ đời thường trong cuộc sống. Đạo đức của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay thể hiện trên nhiều phương diện, trong đó biểu hiện tập trung nhất là ở sự “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, một lòng một dạ vì Đảng, vì dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đảng viên phải là người sống có văn hoá, giàu lòng nhân ái, vị tha, chống thói ích kỷ, ty tiện, thuỷ chung, tình nghĩa với đồng chí, bạn bè; sống có trách nhiệm với gia đình, chăm lo xây dựng gia đình thực sự là một tế bào lành mạnh của xã hội. Đảng viên phải là người tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững và không ngừng củng cố mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để lôi kéo quần chúng nhân dân, phá vỡ mối quan hệ truyền thống giữa Đảng với nhân dân, vô hiệu hoá vai trò lãnh đạo của Đảng. Do vậy, phải tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân ngay từ cơ sở thông qua hoạt động của người đảng viên, càng có ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Để giữ vững và không ngừng củng cố, phát triển mối liên hệ gắn bó với nhân dân, người đảng viên phải có quan điểm quần chúng, gần gũi, quan tâm, chăm lo đời sống của nhân dân, phải nắm vững tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời với tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền để giải quyết kịp thời, kiên quyết chống thói quan liêu, độc đoán, hách dịch quần chúng. Đảng viên phải là người hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có ý thức phấn đấu nâng cao năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng. Đã là đảng viên, yêu cầu khách quan đặt ra là phải có trách nhiệm thực hiện một cách tốt nhất, hiệu quả nhất những nhiệm vụ chính trị mà mình đảm nhận, có như vậy người đảng viên mới thể hiện rõ vai trò tiên phong trong hành động cách mạng của mình.

Trình độ học vấn của ngưòi vào Đảng

 1. Người vào Đảng nói chung phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.
 2. Người vào Đảng đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, không đảm bảo qui định tại điểm (a) nêu trên thì nói chung phải có trình độ học vấn tối thiểu là tiểu học.

Nhiệm vụ Đảng viên được qui định trong điều 2, Điều lệ Đảng, gồm 4 điểm là:

 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng.
 2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.
 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Thực hiện những nhiệm vụ trên mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản sau:

Một là kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng

Hai là mọi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để phát triển đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu năm 2020 nước ta cơ bản trở thành đất nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Ba là đát nước đã chuyển sang thời kỳ phát triển, đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng

Bốn là có mối quan hệ mật thiết với quần chúng

Năm là tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng

Trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định vì :

Đảng chỉ kết nạp nhừng người thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, quyết không thu nhận vào hàng ngũ của mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lẹch lạc, càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. để có động cơ vào Đảng đúng đắn , cần hiểu sâu sawcsbanr chất, mục đích của Đảng , tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng.

Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng.

 • Tác hại của người có động cơ cá nhân tìm cách chui vào Đảng

Trong điều kiện hòa bình, Đảng cầm quyền và trong thời buổi kinh tế thị trường, mỗi người chúng ta nối chung, người Đảng viên nói riêng, luôn phải đói mặt với bao thử thách, những cám đõ của quyền lực, tiền tài. Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Có thể nói khái quát rằng, nếu tổ chức đảng kết nạp người có động cơ “vì mình” vào Đảng thì chẳng khác gì cấy thêm những tế bào ung thư vào cơ thể Đảng, làm cho Đảng, bản chất vốn vì nhân dân, làm đầy tớ trung thành của nhân dân dần dần thoái hoá, biến chất thành tổ chức để làm quan phát tài. Như thế, tác hại sẽ không lường hết,gây nên tình trạng “kẻ không tốt tìm người không tốt”. Có thể nói đây là tác hại nguy hiểm nhất. Người có động cơ cá nhân khi đã thành đảng viên thì không những không ngăn ngừa được những kẻ cơ hội chui vào Đảng mà còn tạo cơ hội cho những kẻ cùng hội cùng thuyền dễ dàng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cứ thế, những kẻ cá nhân chủ nghĩa ở trong Đảng sẽ phát triển theo cấp số nhân, những chiến sĩ kiên cường sẽ trở thành thiểu số, nguy cơ Đảng bị biến chất là khó tránh khỏi.

Những kẻ cơ hội chui vào Đảng sẽ tìm mọi cách để chạy chức, chạy quyền. Khi đã có chức quyền thì tất sẽ sinh bè phái, “ai hẩu với mình thì dù có không đúng cũng nghe, không tài cũng dùng. Ai không hẩu với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ phải mấy cũng không nghe. Đó là một khuyết điểm rất có hại, nó làm cho đoàn thể mất cán bộ, kém nhất trí, thường hỏng việc. Đó là một chứng bệnh rất nguy hiểm”

Như vậy, khái niệm “trọng dụng” nhân tài đã bị biến dạng: kẻ được “trọng” thì không có ích cho công việc chung, người “dụng” được thì không được “trọng”, gây nên tình trạng lãng phí lớn nhất trong thời đại kinh tế tri thức là lãng phí nhân tài; gây nên mất mát lớn nhất là mất lòng tin của nhân dân vào chính sách cán bộ của Đảng và Nhà nước; làm hư hỏng thế hệ trẻ, nêu một tấm gương xấu không cần luyện rèn đức tài, chỉ cần giả dối và nịnh hót… Kết quả sẽ là không thể xây dựng được bộ máy sáng suốt, trong sạch, vững mạnh, hết lòng vì dân.

 • Làm cho pháp luật bị khinh nhờn.

Kẻ chỉ vì mình tìm cách vào Đảng để chờ cơ hội nắm lấy chức quyền bằng mọi thủ đoạn. Khi đã có chiếc ghế của uy quyền là nhăm nhăm kiếm lời, bất chấp kỷ cương, phép nước.

 • Hủ hoá đảng viên, cán bộ, công chức.

Hủ là xấu, hoá là biến đổi, biến thành; hủ hoá có nghĩa là biến cái (bản chất vốn có) tốt đẹp thành ra (hoá thành) xấu xa. Khi lên án chế độ thực dân Pháp, Hồ Chủ tịch đã viết “Chế độ thực dân đã đầu độc nhân dân ta với rượu và thuốc phiện. Nó đã dùng mọi thủ đoạn thói xấu, lười biếng, gian giảo, tham ô và những hủ hoá dân tộc chúng ta bằng những thứ xấu khác. Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là phải giáo dục lại nhân dân chúng ta”, Động cơ vào Đảng chỉ vì mưu lợi ích cho riêng mình thì dần dần sẽ hủ hoá, “càng ngày càng xa xỉ… thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông uỷ viên đi xe hơi, rồi bà uỷ viên, cho đến các cô, các cậu uỷ viên, cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó ai chịu”. Ngày nay không ít đảng viên đã cố tình quên đi lời hứa khi vào Đảng, lâm vào cảnh hủ hoá ngày càng trầm trọng.

 • Chia rẽ nội bộ.

Do động cơ vụ lợi ích kỷ nên khi đã có chức quyền trong tay (nhất là khi Đảng và Nhà nước trao nhiều quyền hành cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị) nếu không sớm được phát hiện và ngăn chặn họ dễ kéo bè, kéo cánh, bênh vực người xấu, chống lại những người thẳng thắn, trung thực dám đấu tranh với những sai trái của họ. Tình trạng chạy chức, chạy quyền bao giờ cũng dẫn tới chia rẽ nội bộ, làm mất đoàn kết, tạo điều kiện cho kẻ cơ hội “đục nước béo cò”.

Đảng ta là đảng cầm quyền. Nếu động cơ vào Đảng là để “thăng quan, phát tài” thì đó là nguyên nhân chính phá hoại Đảng, phá hoại chế độ, là kẻ thù bên trong của tất cả chúng ta và con cháu chúng ta.

Như vậy xác định động cơ vào Đảng đúng đắn sẽ góp phần làm trong sạch đội ngũ Đảng, tạo lợi ích cho Nhà nước, tập thể và cá nhân.

Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba loại lợi ích : lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, trong đó lọi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên hết, lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội.

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Reuse / Edit:

Reuse or edit module (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.