OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”

About: Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”

Module by: Nguyễn Trường. E-mail the author

View the content: Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”

Metadata

Name: Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”
ID: m28853
Language: Tiếng Việt (vi)
Summary: Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời cách đây 60 năm, nhưng nó vẫn còn giữ nguyên giá trị, luôn là bảo bối, hành trang gối đầu giường của cán bộ, đảng viên. Trong sự nghiệp đẩy mạnh công cuộc đổi mới hôm nay, nội dung của tác phẩm vẫn là những lời chỉ huấn cơ bản và thời sự đối với Đảng, Nhà nước ta; đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong rèn luyện và phấn đấu.
Subject: Social Sciences
Keywords: Tác phẩm, Tình thời sự, ý nghĩa cách mạng
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: Nguyễn Trường (vantruong2006ht@gmail.com)
Copyright Holders: Nguyễn Trường (vantruong2006ht@gmail.com)
Maintainers: VOCW (Webmaster@vocw.edu.vn), Nguyễn Trường (vantruong2006ht@gmail.com)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 9, 2009 11:19 pm -0500
Last revision to module: Jul 10, 2009 3:32 am -0500

Downloads

PDF: m28853_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
EPUB: m28853_1.1.epub Electronic publication file, for viewing in handheld devices. Learn more.
XML: m28853_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.
Source Export ZIP: m28853_1.1.zip ZIP containing the module XML plus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.
Offline ZIP: m28853_1.1_offline.zip An offline HTML copy of the content. Also includes XML, included media files, and other support files. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 10, 2009 3:32 am -0500 by vocw
Changes:
Moved from VOCW to CNX

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax_CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: Nguyễn Trường
  • the title of the work: Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”
  • the OpenStax_CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m28853/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

Trường, N. Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”, OpenStax_CNX Web site. http://cnx.org/content/m28853/1.1/, Jul 10, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

Trường N. Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” [OpenStax_CNX Web site]. July 10, 2009. Available at: http://cnx.org/content/m28853/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

Trường, N. (2009, July 10). Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”. Retrieved from the OpenStax_CNX Web site: http://cnx.org/content/m28853/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

Trường, Nguyễn. "Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”." OpenStax_CNX. July 10, 2009. http://cnx.org/content/m28853/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

Nguyễn Trường, "Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”," OpenStax_CNX, July 10, 2009, http://cnx.org/content/m28853/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

Trường, N. 2009. Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”. OpenStax_CNX, July 10, 2009. http://cnx.org/content/m28853/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

Trường, Nguyễn. Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”. OpenStax_CNX. 10 July 2009 <http://cnx.org/content/m28853/1.1/>.