OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Tổng quan về AJAX

About: Tổng quan về AJAX

Module by: Do Ngoc Minh. E-mail the author

View the content: Tổng quan về AJAX

Metadata

Name: Tổng quan về AJAX
ID: m29026
Language: Tiếng Việt (vi)
Summary: Vào những năm 90, trên thế giới, khi mà công nghệ “Web động” cho phép các lập trình viên nhanh chóng phát triển các ứng dụng trên nền Web với khả năng tương tác 2 chiều với người sử dụng, nhiều người đã có thể hy vọng rằng đến một lúc nào đó tất cả các ứng dụng mà chúng ta sử dụng sẽ là các ứng dụng Web thay vì các phần mềm chạy độc lập trên các máy tính đơn lẻ (ứng dụng desktop). Quả thật, với sự phát triển chóng mặt của mạng Internet cùng với những ưu điểm của các ứng dụng Web (truy cập tại mọi nơi, không cần nâng cấp nhiều về phía máy sử dụng,…), tương lai của các phần mềm chắc chắn sẽ gắn chặt với các ứng dụng Web, nếu không muốn nói là có thể sẽ bị thay thế. Tuy nhiên, cho đến giờ, hy vọng đó vẫn chưa được đáp ứng một cách triệt để bởi một số điểm đặc trưng của ứng dụng Web lại chính là những giới hạn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Đó chính là cách thức mà người dùng và ứng dụng Web tương tác với nhau.
Keywords: AJAX, CSS, Javascripts, XMLHttpRequest, XML
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: Do Ngoc Minh (webmaster@vocw.edu.vn)
Copyright Holders: Do Ngoc Minh (webmaster@vocw.edu.vn)
Maintainers: vocw (Webmaster@vocw.edu.vn), Do Ngoc Minh (webmaster@vocw.edu.vn)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 10, 2009 5:21 am +0000
Last revision to module: Jul 12, 2009 9:59 am +0000

Downloads

PDF: m29026_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
XML: m29026_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 12, 2009 9:59 am +0000 by vocw
Changes:
moved from VOCW to CNX

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: Do Ngoc Minh
  • the title of the work: Tổng quan về AJAX
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m29026/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

Ngoc Minh, D. Tổng quan về AJAX, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/m29026/1.1/, Jul 12, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

Ngoc Minh D. Tổng quan về AJAX [OpenStax-CNX Web site]. July 12, 2009. Available at: http://cnx.org/content/m29026/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

Ngoc Minh, D. (2009, July 12). Tổng quan về AJAX. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/m29026/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

Ngoc Minh, Do. "Tổng quan về AJAX." OpenStax-CNX. July 12, 2009. http://cnx.org/content/m29026/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

Do Ngoc Minh, "Tổng quan về AJAX," OpenStax-CNX, July 12, 2009, http://cnx.org/content/m29026/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

Ngoc Minh, D. 2009. Tổng quan về AJAX. OpenStax-CNX, July 12, 2009. http://cnx.org/content/m29026/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

Ngoc Minh, Do. Tổng quan về AJAX. OpenStax-CNX. 12 July 2009 <http://cnx.org/content/m29026/1.1/>.