OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Đồng bộ hóa quá trình

About: Đồng bộ hóa quá trình

Module by: Nguyễn Phú Trường. E-mail the author

View the content: Đồng bộ hóa quá trình

Metadata

Name: Đồng bộ hóa quá trình
ID: m29562
Language: English (en)
Summary: 1 Mục tiêu Sau khi học xong chương này, người học nắm được những kiến thức sau: - Hiểu vấn đề vùng tương trục - Hiểu cơ chế hoạt động hiệu báo Semaphores để đồng bộ hóa quá trình - Hiểu cơ chế hoạt động của Monitors để đồng bộ hóa quá trình - Vận dụng các giải pháp để giải quyết các bài toán đồng bộ hóa cơ bản
Keywords: đồng bộ hóa, quá trình
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: Nguyễn Phú Trường (webmaster@vocw.edu.vn)
Copyright Holders: Nguyễn Phú Trường (webmaster@vocw.edu.vn)
Maintainers: vocw (Webmaster@vocw.edu.vn), Nguyễn Phú Trường (webmaster@vocw.edu.vn)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 15, 2009 4:08 am -0500
Last revision to module: Jul 16, 2009 3:42 am -0500

Downloads

PDF: m29562_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
XML: m29562_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 16, 2009 3:42 am -0500 by vocw
Changes:

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: Nguyễn Phú Trường
  • the title of the work: Đồng bộ hóa quá trình
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m29562/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

Phú Trường, N. Đồng bộ hóa quá trình, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/m29562/1.1/, Jul 16, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

Phú Trường N. Đồng bộ hóa quá trình [OpenStax-CNX Web site]. July 16, 2009. Available at: http://cnx.org/content/m29562/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

Phú Trường, N. (2009, July 16). Đồng bộ hóa quá trình. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/m29562/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

Phú Trường, Nguyễn. "Đồng bộ hóa quá trình." OpenStax-CNX. July 16, 2009. http://cnx.org/content/m29562/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

Nguyễn Phú Trường, "Đồng bộ hóa quá trình," OpenStax-CNX, July 16, 2009, http://cnx.org/content/m29562/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

Phú Trường, N. 2009. Đồng bộ hóa quá trình. OpenStax-CNX, July 16, 2009. http://cnx.org/content/m29562/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

Phú Trường, Nguyễn. Đồng bộ hóa quá trình. OpenStax-CNX. 16 July 2009 <http://cnx.org/content/m29562/1.1/>.