Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 3 » Spieëltjie, Spieëltjie aan die wand - 02

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Spieëltjie, Spieëltjie aan die wand - 02

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Spieëltjie, spieëltjie aan die wand

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Die ICS modules bevorder die konsolidasie van leerders se vermoë om in hul nuwe taal te praat, lees en skryf. Geleentheid om fiksie- en nie-fiksietekste, van geskikte vlak, onafhanklik te lees, word voorsien. Woordeskat word uitgebrei. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek word aangemoedig.

Spesiale aanmoediging word gegee sodat leerders hul nuwe taal skryf. Aanvanklik slegs enkele woorde of frases as byskrifte by prente of om sinne te voltooi. Leerders word in staat gestel om take onafhanklik uit te voer. ‘n Vrees om foute te begaan, word ontmoedig, die doel is om selfvertroue en vlotheid te bevorder.

Deur middel van uitdagende take word lees- en praatvaardighede ontwikkel.

Deur middel van aktiwiteite waar herhaaldelik taalstrukture, woorde en klanke beluister word en blootstelling daaraan in geskrewe tekste, word taalreëls, woordeskat en grammatika aangeleer. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek bevorder die aanleer van onbekende woorde.

Genoegsame geleentheid in vaslegging van nuwe woordeskat word ook gebied deur middel van die lees van tekste oor ‘n wye reeks onderwerpe. Ander leerareas soos wiskunde en lewensoriëntering word dikwels geïntegreer.

Tydskedule vir die Modules

Die vyf modules behoort so aangepak te word dat 1½ in die langste twee kwartale voltooi word. Alle leerders moet drie modules volledig voltooi sodat hulle die nodige onderrig kan ontvang.

Die gediggie dien om lees en praat te bevorder. Sigwoorde word verder uitgebrei. Woordeskat oor liggaamsdele word deur middel van speletjies vasgelê.

Sigwoorde: Deur ‘n afskrif aan elke leerder te voorsien kan hulle sigwoorde tuis lees en oefen. Dit is baie belangrik dat woorde sonder moeite en met redelike spoed herken kan word. Deur middel van die fabel “Esopus”, vertel van ‘n hond, word nog geleentheid vir lees, gesels en redeneer gebied terwyl woordeskat verder uitgebrei word.

Klanke wat in Afrikaans anders klink as in Engels word bekendgestel: a, e, i, o, u.

Klanke wat dieselfde klink in albei tale word hersien.

Die strokiesverhaal bied geleentheid om gesels te bevorder en nuwe woordeskat asook toekomende tyd deur middel van vormsinne te oefen.

Geheuekaart: Vaslegging van woordeskat en genotvolle leer word aangemoedig.

 • INTEGRASIE VAN TEMAS
 • ‘N GESONDE OMGEWING

Spieëltjie, spieëltjie aan die wand:

- Leerders leer humor ken.

- Ontspanning, byvoorbeeld besoek aan ‘n pretpark, is noodsaaklik vir geestelik gesonde mense.

- Eerbied en respek vir mense wat anders lyk word aangemoedig.

- Kompetisie: Begrip van reëls sowel as wen en verloor word ontwikkel.

- Die waarde van spel word aangemoedig. Hardewerk moet met speel afgewissel word.

- Realistiese begeertes word aangemoedig. Hebsug en vraatsug word ontmoedig.

- Roetine en versorging van die liggaam. Moedig gesonde gewoontes aan.

- Geheuekaart: Interafhanklikheid en invloed van dinge op mekaar word aangespreek.

- Logiese denke word geoefen.

 • SOSIALE GEREGTIGHEID

Mense verskil ten opsigte van voorkoms.

Alle mense het die reg tot ontspanning.

Balans handhaaf tussen werk en speel.

Elke mense het die reg om sy mening uit te spreek – vryheid van spraak.

Reg op orde en reëls om ‘n vreedsame veilige leefwyse te verseker.

 • MENSEREGTE EN INKLUSIWITEIT

Reëls geld vir alle mense.

Regverdigheid word aangemoedig.

Reg op behuising.

Reg op skoon water.

Reg op gesondheid, word aangespreek.

1. Voorblad:

 • Gesels oor ‘n besoek aan ‘n vermaaklikheidspark.
 • Gesels oor die spieëlbeelde op die voorblad.
 • Plak ‘n foto van jouself in die laaste blokkie.
 • Deel die leerders in groepe van 4 .

Gesels oor hoe hulle sal voel as hulle werklik soos die persone in die eerste drie blokkies gelyk het.

 • Gesels in die onderrigtaal oor hoe ‘n mens optree teenoor mense wat anders as jy lyk: Morele en sosiale implikasies.
 • Moedig leerders aan om selfs in die addisionele taal hul optrede te bespreek.

Onthou jy nog?

 • Vergroot die sinne. Laat leerders dit gereeld lees.
 • Sny die sinne op in woorde . Laat die leerders die woorde lees totdat dit deel vorm van hulle sigwoordeskat.
 • Flits woorde gereeld totdat leerders dit onmiddellik herken.

Sigwoorde

 • Leerders oefen sigwoorde deur gereeld te lees.
 • Vergroot die bladsy. Knip woorde uit en laat leerders “snap” speel.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • ‘n Fabel om na te luister, oor te praat en te lees:

Esopus vertel van ‘n hond:

Hond loop eendag, met ‘n haas in sy bek, oor ‘n brug. Terwyl hy trots oor die brug loop, sien hy ‘n ander hond onder die brug, wat nes hy oor die brug loop.

Die haas in daardie hond se bek is net baie groter!

Hond laat val sy haas en duik karplaks! in die water.

Hy sal die groter haas by die ander hond afneem.

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Teken en versier die raam rondom die prent.
 • Luister.
 • Gesels daaroor.
 • Skryf die antwoord.
 • Hoekom moet hond oor die brug loop?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Wanneer is ‘n mens trots?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Wat sien hond onder die brug?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Sal hy die groter haas kan kry?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Bespreek in groepe:
 • Wat leer die fabel ons?

Table 1
LU 3.2.3   LU 3.2.5   LU 3.2.6   LU 4.6  

Luister

 • Luister na die woorde.
 • Watter klank hoor jy in die middel?
 • Trek ‘n kring om die klank in die middel.
Table 2
hand wand land
hak kap rak
Table 3
nes bek met
net rek pen
Table 4
dis dit pit
tik sit pil

Klanke

 • Hierdie klanke klink anders as in Engels:
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
 • Lees en klap die woorde.
Table 5
eendag een / dag
terwyl ter / wyl
onder on / der
groter gro / ter
Table 6
LU 1.6.1   LU 3.5.1  
 • Soek woorde wat NIE ‘n a het nie uit.
 • Trek ‘n sirkel om hulle.
 • Lees al die a-woorde.
 • Skryf die a-woorde oor en teken ‘n prentjie.
Table 7
dak kas lam
das mus rat
dek hap sot
kam bal sak
Table 8
LU 3.5.2  
 • Towerwoord:
 • Kyk hoeveel a-woorde kan jy bou uit:

k a l m s d a h p a b a r t

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Table 9
LU 3.5.1  
 • Woorde vir jou woordeboek.
 • Lees die woorde.
 • Teken die prentjies.
Table 10
hond loop
brug haas
bek duik
water sien

Table 11
LU 3.5.2  

Voltooi die sinne:

 • Hond loop oor ‘n ................................................................................................
 • In sy bek is ‘n .....................................................................................................
 • Hy sien die ander ........................................................................ onder die brug.
 • Karplaks! ......................................... hy in die ...................................................
Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)
Table 12
LU 4.3  
 • Sinne om te lees.
 • Teken die prentjies.
 • Skryf self die sin onder die prentjie.
 • Hond loop eendag met ‘n haas in sy bek.
Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)

..........................................................................................................................................

 • Hond loop oor ‘n brug.
Figure 5
Figure 5 (graphics5.png)

..........................................................................................................................................

 • Hond laat val sy haas.
Figure 6
Figure 6 (graphics6.png)

..........................................................................................................................................

 • Hy duik karplaks! in die water.
Figure 7
Figure 7 (graphics7.png)

..........................................................................................................................................

Table 13
LU 5.6.2  
 • Lees die woorde.
 • Klap die woorde.
Table 14
water wa / ter
karplaks kar / plaks
eendag een / dag
ander an / der
 • Skryf die regte woorde langs die pyltjie neer.
Figure 8
Figure 8 (graphics8.png)

Table 15
LU 3.3.1   LU 3.3.2  

Assessering

Leeruitkomste 1:LUISTER: Die leerder luister vir inligting en genot, en reageer op gepaste en kritiese wyse binne ‘n wye reeks situasies.

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

1.6.1 onderskei tussen verskillende klanke (soos ie en uu) en woorde (soos: dier, duur) wat belangrik vir lees en skryf is.

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis skep uit ‘n geskrewe teks deur saam met die onderwyser te lees:

3.2.3 beantwoord letterlike vrae oor die storie;

3.2.5 bespreek enige sosiale en morele kwessies, soos of iets regverdig is, in haar/sy huistaal;

3.2.6 druk eie gevoelens oor die storie uit, waar moontlik in die addisionele taal;

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis aan letters en woorde herken en skep:

3.3.1 herken ‘n toenemende aantal hoëfrekwensiewoorde as sigwoorde;

3.3.2 gebruik woordherkennings- en begripsvaardighede soos klanke, kontekstuele leidrade en voorspelling om teks te verstaan;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.5.1 herken uitspraakverskille tussen huis en addisionele taal;

3.5.2 herken verskille in klank-spellingverhouding tussen huistaal en addisionele taal soos die wa- in water in Afrikaans en Engels;

Leeruitkomste 4:SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder bekende woorde korrek spel.

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder eie sinne skryf sonder om ‘n raam te gebruik, soos die uitdrukking van gevoelens en persoonlike menings.

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om deur middel van taalgebruik te dink en te redeneer, en u toegang tot inligting te verkry, dit te verwerk en te gebruik sodat leer kan plaasvind

Assesseringstandaard 5.6: Dit is duidelik wanneer die leerder dra inligting van een vorm na ‘n ander oor:

5.6.2 gebruik inligting uit ‘n visuele of geskrewe teks om ‘n tabel, staafgrafiek of kopkaart te maak of byskrifte by ‘n diagram te skryf.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks