Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Đề cương môn học Hệ điều hành

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
 • VOCW

  This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
  By: Vietnam OpenCourseWare

  Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Đề cương môn học Hệ điều hành

Module by: Nguyễn Phú Trường. E-mail the author

Summary: MÔN: HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ MÔN HỌC: TH338 SỐ ĐVHT: 3 HỌC KÌ: 6 GIẢNG VIÊN: NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG, ĐH Cần Thơ

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 • Giúp sinh viên hiểu được vai trò của hệ điều hành và cơ chế hoạt động của hệ điều hành.
 • Cách thiết kế hệ điều hành
 • Cách ứng dụng các cơ chế trong việc thiết kế các hệ điều hành hiện đại

KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT

Bảng 1
STT Nội dung kiến thức nền
Mức độ yêu cầu
Tiên quyết Vận dụng khái niệm/ mô hình Vận dụng kỹ năng/ phương pháp
1 Kiến trúc máy tính x    

KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT

Bảng 2
STT Nội dung kiến thức Mức độ yêu cầu
    Hiểu Khái niệm Vận dụng Công thức/định lý Chứng minh Công thức/ định lý Vận dụng Phương pháp
1 Giải thuật   x    
2 Ngôn ngữ Pascal và C       x

TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

 • Mô tả các điểm chính yếu của hệ điều hành
 • Vai trò và năng lực của hệ điều hành trong hệ thống máy tính.
 • Những vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế hệ điều hành cũng như những tiếp cận khác nhau được dùng để phân tích và giải quyết những vấn đề đó.
 • Xem xét những chiến lược hệ điều hành phổ biến và cách chúng tác động đến những dịch vụ của các hệ điều hành hiện đại.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

CHƯƠNG II - CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

II.1 Mục đích

II.2 Giới thiệu

II.3 Các thành phần hệ thống

II.4 Các dịch vụ hệ điều hành

II.5 Lời gọi hệ thống

II.6 Các chương trình hệ thống

II.7 Cấu trúc hệ thống

II.8 Máy ảo

II.9 Tóm tắt

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

CHƯƠNG VI - DEADLOCK

VI.1 Mục đích

VI.2 Giới thiệu

VI.3 Mô hình hệ thống

VI.4 Đặc điểm deadlock

VI.5 Các phương pháp xử lý deadlock

VI.6 Ngăn chặn deadlock

VI.7 Tránh deadlock

VI.8 Phát hiện Deadlock

VI.9 Phục hồi deadlock

VI.10 Tóm tắt

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

CHƯƠNG XI - QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHẬP/XUẤT

XI.1 Mục đích

XI.2 Giới thiệu

XI.3 Các khái niệm cơ bản

XI.4 Phần cứng nhập/xuất

XI.5 Giao diện nhập/xuất ứng dụng

XI.6 Hệ thống con nhập/xuất của nhân (kernel I/O subsytem)

XI.7 Chuyển nhập/xuất tới hoạt động phần cứng

XI.8 Năng lực

XI.9 Tóm tắt

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. [Jean Bacon & Tim Harris], Operating Systems, Addison-Wesley, 2003.
 2. [Nguyễn Hoàng Việt], Bài giảng Hệ Điều Hành, Khoa CNTT-ĐH Cần Thơ, 1998
 3. [Silberschatz, Galvin, Gagne], Operating System Concepts, John Wiley & Sons, 2003
 4. [Lê Khắc Nhiên Ân, Hoàng Kiếm], Giáo trình Nhập môn hệ điều hành, Đại học Khoa học Tự nhiên, 2003.
 5. [Trần Hạnh Nhi, Hoàng Kiếm], Giáo trình hệ điều hành nâng cao, Đại học Khoa học Tự nhiên,1999.
Bảng 3
DUYỆT BỘ MÔN Ngày 23 tháng 04 năm 2004CÁN BỘ BIÊN SOẠNNguyễn Phú Trường

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks