OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật

About: Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật

Module by: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG. E-mail the author

View the content: Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật

Metadata

Name: Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật
ID: m30001
Language: Tiếng Việt (vi)
Summary: Nuôi cấy vi sinh vật trên các môi trường tơi thể hạt có nhiều ưu việc hơn so với nuôi cấy trên các môi trường dinh dưỡng lỏng. Như tốc độ tổng hợp của các enzim cao hơn 5  6 lần, ngoài ra canh trường nhận được có độ ẩm 40 50% (trong canh trường lỏng 80  95%), cho phép tiết kiệm đáng kể nguồn năng lượng sấy. Tuy nhiên đến nay phương pháp nuôi cấy vi sinh vật trên các môi trường dinh dưỡng rắn chưa được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp do chưa có những thiết bị tiệt trùng được cơ khí hoá đáng tin cậy.
Keywords: Môi trường dinh dưỡng rắn, Nuôi cấy vi sinh vật
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG (webmaster@vocw.edu.vn)
Copyright Holders: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG (webmaster@vocw.edu.vn)
Maintainers: VOCW (Webmaster@vocw.edu.vn), PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG (webmaster@vocw.edu.vn)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 17, 2009 2:20 am +0000
Last revision to module: Jul 21, 2009 10:41 pm +0000

Downloads

PDF: m30001_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
XML: m30001_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 21, 2009 10:41 pm +0000 by VOCW
Changes:
moved

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG
  • the title of the work: Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m30001/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, P. Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/m30001/1.1/, Jul 21, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG P. Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật [OpenStax-CNX Web site]. July 21, 2009. Available at: http://cnx.org/content/m30001/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, P. (2009, July 21). Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/m30001/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, PGS.. "Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật." OpenStax-CNX. July 21, 2009. http://cnx.org/content/m30001/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, "Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật," OpenStax-CNX, July 21, 2009, http://cnx.org/content/m30001/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, P. 2009. Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật. OpenStax-CNX, July 21, 2009. http://cnx.org/content/m30001/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, PGS.. Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật. OpenStax-CNX. 21 July 2009 <http://cnx.org/content/m30001/1.1/>.