Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Ngôn ngữ lập trình » Tổng quan

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
 • VOCW

  This module and collection are included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
  By: Vietnam OpenCourseWare

  Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Tổng quan

Module by: ThS. Nguyễn Văn Linh. E-mail the author

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Mục đích của môn học Ngôn ngữ lập trình là cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về nguyên lí của ngôn ngữ lập trình. Cùng với môn học Tin học lí thuyết, Ngôn ngữ lập trình sẽ là môn học tiên quyết để học môn Trình biên dịch. Sau khi học xong môn học này, sinh viên cần:

 • Nắm được các khái niệm về đối tượng dữ liệu và kiểu dữ liệu. Các khía cạnh cần nghiên cứu khi đặc tả và cài đặt một kiểu dữ liệu. Vấn đề kiểm tra kiểu và chuyển đổi kiểu cũng cần được quan tâm.
 • Nắm được các kiểu dữ liệu sơ cấp và có cấu trúc. Với mỗi kiểu dữ liệu cần nắm định nghĩa, đặc tả và cách cài đặt kiểu dữ liệu.
 • Nắm được khái niệm trừu tượng hoá trong lập trình thể hiện trên hai khía cạnh là trừu tượng hoá dữ liệu bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu tự định nghĩa và trừu tượng hoá chương trình bằng cách chia chương trình thành các chương trình con. Vấn đề truyền tham số cho chương trình con cũng cần được lưu tâm.
 • Nắm được khái niệm điều khiển tuần tự, nguyên tắc điều khiển tuần tự trong biểu thức và giữa các câu lệnh.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Môn học ngôn ngữ lập trình được dùng để giảng dạy cho các sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Tin học.

NỘI DUNG CỐT LÕI

Trong khuôn khổ 45 tiết, giáo trình được cấu trúc thành 9 chương

Chương 1: Mở đầu. Chương này trình bày khái niệm về ngôn ngữ lập trình, lợi ích của việc nghiên cứu ngôn ngữ lập trình và các tiêu chuẩn để đánh giá một ngôn ngữ lập trình tốt.

Chương 2: Kiểu dữ liệu. Chương này trình bày các khái niệm về đối tượng dữ liệu và kiểu dữ liệu; các phương pháp kiểm tra kiểu và chuyển đổi kiểu; Phép gán trị cho biến và sự khởi tạo biến.

Chương 3: Kiểu dữ liệu sơ cấp. Chương này trình bày khái niệm về kiểu dữ liệu sơ cấp, sự đặc tả và nguyên tắc cài đặt một kiểu dữ liệu sơ cấp nói chung. Phần chủ yếu của chương trình bày một số kiểu dữ liệu sơ cấp phổ biến như các kiểu số, kiểu miền con, kiểu liệt kê, kiểu kí tự và kiểu logic.

Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc. Chương này trình bày khái niệm về kiểu dữ liệu có cấu trúc, sự đặc tả các thuộc tính, đặc tả phép toán, đặc biệt là phép toán lựa chọn một phần tử; các phương pháp lưu trữ một cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ và phương pháp lựa chọn phần tử. Nội dung chủ yếu của chương trình bày các cấu trúc cụ thể như mảng, mẩu tin, chuỗi ký tự, tập hợp…

Chương 5: Kiểu dữ liệu tự định nghĩa. Chương này trình bày về sự trừu tượng hoá, định nghĩa kiểu dữ liệu và sự tương đương của các kiểu dữ liệu được định nghã.

Chương 6: Chương trình con. Chương này trìn bày về sự định nghĩa và cơ chế gọi thực hiện chương trình con, các phương pháp truyền tham số cho chương trình con.

Chương 7: Điều khiển tuần tự. Chương này trình bày các loại điều khiển tuần tự và vấn đề xử lý ngoại lệ.

Chương 8: Lập trình hàm. Chương này trình bày khái niệm, bản chất của lập trình hàm và giới thiệu một ngôn ngữ lập trình hàm điển hình là LISP.

Chương 9: Lập trình logic. Chương này trình bày khái niệm, bản chất của lập trình logic và giới thiệu một ngôn ngữ lập trình hàm điển hình là PROLOG.

KIẾN THỨC TIÊN QUYẾT

Để học tốt môn học ngôn ngữ lập trình cần phải có các kiến thức và kĩ năng lập trình căn bản.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Terrence W. Pratt, Marvin V. Zelkowitz; Programming Languages: Design and Implementation; Prentice-Hall, 2000.

[2] Doris Appleby, Julius J. VandeKopple; Programming Languages; McGraw-Hill; 1997.

[3] Ryan Stensifer; The Study of Programming Languages; Prentice Hall, 1995.

[4] Maryse CONDILLAC; Prolog fondements et applications; BORDAS, Paris 1986.

[5] Website về XLISP

http://webmaker.web.cern.ch/WebMaker/examples/xlisp/www/cldoc_1.html

[6] Website về Turbo Prolog

http://www.csupomona.edu/%7Ejrfisher/www/prolog_tutorial/contents.html

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks