OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại

About: Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại

Module by: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG. E-mail the author

View the content: Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại

Metadata

Name: Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại
ID: m30119
Language: Tiếng Việt (vi)
Summary: Vi sinh vật (từ tiếng Hy Lạp mikros - nhỏ, bios - cuộc sống, logos - học thuyết) là một phần của ngành khoa học sinh học nghiên cứu hình thái, sinh hoá và sinh lý, các tính chất có lợi và có hại của vi sinh vật nhằm sử dụng hiệu quả chúng trong hoạt động thực tiển của con người. Quá trình phát triển ngành vi sinh học có liên quan chặt chẽ với hoạt động con người, đã hình thành nên những lĩnh vực vi sinh học độc lập với những định hướng và nhiệm vụ đa dạng. Những lĩnh vực sinh học bao gồm: đại cương, kỹ thuật, y tế, thú y, nông nghiệp, nước, vũ trụ v.v. Trong đó vi sinh đại cương và kỹ thuật vi sinh có tầm quan trọng lớn lao trong đời sống xã hội.
Keywords: Vi sinh vật
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG (webmaster@vocw.edu.vn)
Copyright Holders: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG (webmaster@vocw.edu.vn)
Maintainers: VOCW (Webmaster@vocw.edu.vn), PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG (webmaster@vocw.edu.vn)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 16, 2009 5:51 am +0000
Last revision to module: Jul 22, 2009 2:29 am +0000

Downloads

PDF: m30119_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
XML: m30119_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 22, 2009 2:29 am +0000 by VOCW
Changes:
moved

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG
  • the title of the work: Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m30119/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, P. Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/m30119/1.1/, Jul 21, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG P. Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại [OpenStax-CNX Web site]. July 21, 2009. Available at: http://cnx.org/content/m30119/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, P. (2009, July 21). Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/m30119/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, PGS.. "Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại." OpenStax-CNX. July 21, 2009. http://cnx.org/content/m30119/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, "Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại," OpenStax-CNX, July 21, 2009, http://cnx.org/content/m30119/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, P. 2009. Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại. OpenStax-CNX, July 21, 2009. http://cnx.org/content/m30119/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, PGS.. Những kiến thức tổng quát về các lĩnh vực vi sinh vật và phân loại. OpenStax-CNX. 22 July 2009 <http://cnx.org/content/m30119/1.1/>.