OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa

About: Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa

Module by: TS. Võ Chí Chính. E-mail the author

View the content: Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa

Metadata

Name: Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa
ID: m30151
Language: Tiếng Việt (vi)
Summary: Để thiết kế hệ thống điều hoà không khí cần phải tiến hành chọn các thông số tính toán của không khí ngoài trời và thông số tiện nghi trong nhà. Các thông số đó bao gồm: - Nhiệt độ t (oC) . - Độ ẩm tương đối  (%) . - Tốc độ chuyển động không khí trong phòng  (m/s) . - Độ ồn cho phép trong phòng Lp (dB) . - Lượng khí tươi cung cấp LN (m3/s) . - Nồng độ cho phép của các chất độc hại trong phòng .
Keywords: Hệ thống điều hòa, Môi trường không khí
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: TS. Võ Chí Chính (webmaster@vocw.edu.vn)
Copyright Holders: TS. Võ Chí Chính (webmaster@vocw.edu.vn)
Maintainers: VOCW (Webmaster@vocw.edu.vn), TS. Võ Chí Chính (webmaster@vocw.edu.vn)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 16, 2009 3:11 am -0500
Last revision to module: Jul 22, 2009 3:10 am -0500

Downloads

PDF: m30151_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
XML: m30151_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 22, 2009 3:10 am -0500 by VOCW
Changes:
moved

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: TS. Võ Chí Chính
  • the title of the work: Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m30151/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

Võ Chí Chính, T. Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/m30151/1.1/, Jul 22, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

Võ Chí Chính T. Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa [OpenStax-CNX Web site]. July 22, 2009. Available at: http://cnx.org/content/m30151/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

Võ Chí Chính, T. (2009, July 22). Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/m30151/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

Võ Chí Chính, TS.. "Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa." OpenStax-CNX. July 22, 2009. http://cnx.org/content/m30151/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

TS. Võ Chí Chính, "Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa," OpenStax-CNX, July 22, 2009, http://cnx.org/content/m30151/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

Võ Chí Chính, T. 2009. Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa. OpenStax-CNX, July 22, 2009. http://cnx.org/content/m30151/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

Võ Chí Chính, TS.. Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa. OpenStax-CNX. 22 July 2009 <http://cnx.org/content/m30151/1.1/>.