Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Hệ điều hành » Giới thiệu môn học Hệ điều hành và bảng thuật ngữ

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module and collection are included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Giới thiệu môn học Hệ điều hành và bảng thuật ngữ

Module by: Nguyễn Phú Trường. E-mail the author

Summary: Hệ điều hành là thành phần quan trọng trong bất cứ hệ thống máy tính nào. Do đó, môn học hệ điều hành là cần thiết cho chương trình giảng dạy sinh viên ngành khoa học máy tính. Giáo trình này mong muốn giới thiệu một cách rõ ràng các khái niệm nằm bên dưới hệ điều hành.

Giáo trình này không tập trung vào một hệ điều hành hay phần cứng cụ thể nào. Thay vào đó, giáo trình sẽ thảo luận những khái niệm cơ bản được áp dụng trong từng hệ điều hành khác nhau.

Để dễ dàng đọc và hiểu giáo trình này, người đọc phải nắm các cấu trúc dữ liệu cơ bản, tổ chức của một hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình cấp cao (C được dùng để minh họa trong giáo trình). Các khái niệm và giải thuật cơ bản được trình bày trong giáo trình dựa trên việc chúng được dùng trong các hệ điều hành thương mại hay trong các hệ điều hành thử nghiệm.

Giáo trình này gồm có 4 phần với 11 chương:

Phần 1: Tổng quan

Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành

Phần 2: Quản lý quá trình

Chương 3: Quá trình

Chương 4: Định thời biểu CPU

Chương 5: Đồng bộ hóa quá trình

Chương 6: Deadlock

Phần 3: Quản lý lưu trữ

Chương 7: Quản lý bộ nhớ

Chương 8: Bộ nhớ ảo

Chương 9: Hệ thống tập tin

Chương 10: Cài đặt hệ thống tập tin

Phần 4: Quản lý xuất nhập

Chương 11: Quản lý hệ thống xuất nhập

BẢNG THUẬT NGỮ

Bảng 1
Chương Từ Ý nghĩa
1 Hand on computer system Hệ thống máy tính thực hành
  Clustered system Hệ thống nhóm
  Short-term memory bộ nhớ lưu ngắn hạn
  Micro-kernel Vi nhân
2 Spooling Vùng chứa
  Minidisks Đĩa nhỏ
3 general-purpose registers Thanh ghi đa năng
3,5 Long-term scheduler Bộ định thời dài
  Short-term scheduler bộ định thời ngắn
  I/O-bound process Quá trình hướng nhập.xuất
  CPU-bound process Quá trình hướng xử lý
  bounded capacity Khả năng chứa bị giới hạn
  unbounded capacity Khả năng chứa không bị giới hạn
5 CPU burst Chu kỳ CPU
  Process-control block Khối điều khiển quá trình
  Nonpreemptive Không trưng dụng
  Preemptive scheduling Định thời biểu trưng dụng
  Non-preemptive scheduling Định thời biểu không trưng dụng
  Dispatcher Bộ phân phát
  Turn-around time thời gian hoàn thành
  First-come, First served scheduling Định thời biểu đến trước, phục vụ trước
  shortest-job-first scheduling Định thời biểu công việc ngắn nhất trước
  shortest-remaining-time-first Định thời thời gian còn lại ngắn nhất trước
  priority-scheduling algorithm giải thuật định thời theo độ ưu tiên
  Starvation đói CPU
  indefinite blocking Nghẽn không hạn định
  Aging Hoá già
  round-robin scheduling algorithm giải thuật định thời luân phiên
  Time quantum định mức thời gian
  Processor sharing chia sẻ bộ xử lý
  multilevel queue-scheduling algorithm giải thuật định thời hàng đợi nhiều cấp
  multilevel feedback queue scheduling định thời hàng đợi phản hồi đa cấp
  priority-inheritance protocol Giao thức kế thừa đội ưu tiên
  analytic evaluation đánh giá phân tích
  deterministic modeling mô hình xác định
  queueing-network analysis phân tích mạng hàng đợi
6 Critical session Vùng tương trục
  Busy waiting chờ đợi bận
  Sleep and wakeup nghẽn và đánh thức
7 Deadlock Khoá chết
  Mutual exclusion loại trừ hỗ tương
  Hold and wait giữ và chờ cấp thêm tài nguyên
  No preemption Không đòi lại tài nguyên từ quá trình đang giữ chúng
  Circuit wait Tồn tại chu trình trong đồ thị cấp phát tài nguyên
  claim edge cạnh thỉnh cầu
8 primitive bare-machine Máy trơ nguyên thuỷ
  Linkage editor Bộ soạn thảo liên kết
  Loader bộ nạp
  Logical address địa chỉ luận lý
  Physical address địa chỉ vật lý
  Logical address space Không gian địa chỉ luận lý
  Physical address space Không gian địa chỉ vật lý
  Virtual address địa chỉ ảo
  memory-management unit bộ quản lý bộ nhớ
  Base register Thanh ghi nền
  Relocation register Thanh ghi tái định vị
  Dynamic loading  
  Overlays Cơ chế phủ lắp
  Two-pass assembler Trình dịch hợp ngữ hai lần
  Roll in cuộn vào
  Roll out cuộn ra
  dispacher bộ phân phát
  transient operating system code mã hệ điều hành tạm thời
  Dynamic storage allocation problem vấn đề cấp phát lưu trữ động
  translation look-aside buffer  
  Wired down  
  Trap  
  Valid bit Bit hợp lệ
  Invalid bit Bit không hợp lệ
  forward-mapped page table bảng trang được ánh xạ chuyển tiếp
  Reentrant code Mã tái sử dụng
9 Lazy swapper bộ hoán vị lười
  demand paging phân trang theo yêu cầu
  Pager bộ phân trang
  pure demand paging thuần phân trang theo yêu cầu
  page-fault trap Trap lỗi trang
  second-chance page-replacement algorithm Giải thuật thay thế trang cơ hội thứ hai
  (the least frequently used page-replacement algorithm) Giải thuật thay thế trang được dùng ít thường xuyên nhất
  Working set model Mô hình tập làm việc
10 user file directory Thư mục tập tin người dùng
  master file directory Thư mục tập tin chính
  Acyclic graph Đồ thị không chứa chu trình
  Symbolic link liên kết biểu tượng
  Garbage collection thu dọn rác
  Mounted Gán vào
  access-control list danh sách kiểm soát truy xuất
  On-line storage lưu trữ trực tuyến
  Metadata Siêu dữ liệu
  Superbock Siêu khối
  Via Lưu trữ
  system-wide open-file table Bảng tập tin đang mở của hệ thống
  Virtual File System hệ thống tập tin ảo
  Cylinder Hình trụ
  Track rãnh
  extent đoạn mở rộng
  Cluster nhóm
11 device driver trình điều khiển thiết bị
  command-ready bit bit sẳn sàng nhận lệnh
  interrup-request line dòng yêu cầu ngắt
  interrupt-handler bộ quản lý ngắt
  nonmaskable interrupt ngắt không thể che giấu
  maskable interrupt ngắt có thể giấu
  interrupt vector vector ngắt
  Interrupt chaining Vòng ngắt
  interrupt-driven I/O cycle Chu kỳ nhập/xuất hướng ngắt
  direct memory-access-DMA bộ điều khiển truy xuất bộ nhớ trực tiếp
  bus-mastering I/O boards bảng nhập/xuất bus chính
  kernel I/O subsytem Hệ thống con nhập/xuất của nhân
  interrupt-driven I/O nhập/xuất hướng ngắt

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks