Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Bài giảng môn học MathCad » Nhập ký tự và công thức trên Mathcad 2001i

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
 • VOCW

  This module and collection are included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
  By: Vietnam OpenCourseWare

  Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
Download
x

Download collection as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...

Download module as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...
Reuse / Edit
x

Collection:

Module:

Add to a lens
x

Add collection to:

Add module to:

Add to Favorites
x

Add collection to:

Add module to:

 

Nhập ký tự và công thức trên Mathcad 2001i

Module by: KS. Huỳnh Vương Thu Minh. E-mail the author

NHẬP KÝ TỰ

Lựa chọn thuộc tính cho ký tự

 Trên thanh menu : chọn Format/Style, xuất hiện hộp thoại Text Style (hình 2.1).

Hình 1
Hình 1 (graphics1.png)

Hình 2.1. Hộp thoại Text Style

 Có thể chọn New để đặt tên cho một lần lựa chọn (nếu muốn sử dụng nhiều kiểu chữ - Style), hoặc nếu muốn mặc định thì chọn Normal/Modify… xuất hiện hộp thoại Define Style (hình 2.2).

Hình 2
Hình 2 (graphics2.png)

 Trong hộp thoại Define Style : chọn graphics3.png, xuất hiện hộp thoại Text Format (hình 2.3).

Hình 3
Hình 3 (graphics4.png)

Hình 2.3 Hộp thoại Text Format

Trong hộp thoại Text Format cho phép lựa chọn các thuộc tính cho ký tự, sau đó chọn OK/Close để hoàn tất công việc. Khi đó trên thanh định dạng (Formatting Toolbar) sẽ thay đổi (hình 2.4).

Hình 4
Hình 4 (graphics5.png)

Hình 2.4. Thanh Formatting Toolbar sau khi đã định dạng Style

Tạo vùng ký tự

Muốn tạo vùng ký tự, thực hiện theo các bước sau:

 Kích con trỏ chuột tại vị trí muốn đặt ký tự.

 Trên thanh menu: nhấn Insert/Text Region.

 Hoặc từ bàn phím: nhấn “””.

Khi đó khung ký tự hiện trên màn hình graphics6.png, tiến hành nhập ký tự, muốn xuống dòng thì nhấn Enter, muốn thoát nhấn trỏ chuột ngoài khung ký tự (hình 2.5).

Hình 5
Hình 5 (graphics7.png)

Hình 2.5. Khung ký tự

Lưu ý:

Để thao tác được nhanh, chỉ cần kích trỏ chuột tại vùng muốn thể hiện ký tự, đánh bình thường cuối cùng sử dụng thanh Spacebar, chuỗi ký tự đó tự động chạy vào khung ký tự.

XỬ LÝ KÝ TỰ

Sao chép ký tự

Sau khi đã chọn đối tượng, thực hiện việc sao chép theo các cách sau:

 Trên thanh menu: chọn Edit/Copy.

 Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng graphics8.png.

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+C.

Cắt ký tự

Sau khi đã chọn đối tượng, thực hiện việc cắt ký tự theo các cách sau:

 Trên thanh menu: chọn Edit/Cut.

 Trên thanh công cụ: nhắp vào biểu tượng graphics9.png.

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+X.

Dán ký tự

Sau khi chọn vị trí cần dán đối tượng, thực hiện theo các cách sau:

 Trên thanh menu: chọn Edit/Pase.

 Trên thanh công cụ: nhắp vào biểu tượng graphics10.png.

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+V.

Xoá chuỗi ký tự

Kích chọn khung ký tự cần xoá:

 Xoá ký tự nằm bên trái điểm chèn: nhấn Bksp ( ).

 Xoá ký tự nằm bên phải điểm chèn: nhấn Delete.

 Xoá tất cả các khung ký tự: chọn Edit/Select All (nhấn trl+A).

Muốn ghi chồng ký tự

Kích trỏ chuột ngay bên trái của ký tự đầu tiên muốn ghi chồng:

 Nhấn phím Insert để bắt đầu nhập nội dung mới.

 Nhấn lại phím Insert để trở lại chế độ mặc định ban đầu.

Chèn công thức vào chuỗi ký tự

Kích trỏ chuột tại nơi muốn chèn công thức, sau đó có thể thực hiện theo các cách sau:

 Trên thanh menu: chọn Insert/Math Region.

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+Shift+A.

Xuất hiện khung trống để nhập công thức, kích chuột vào một chỗ bất kỳ trong vùng văn bản để trở về chế độ nhập ký tự.

Kết nối

Muốn kết nối một tập tin bất kỳ, thực hiện theo các bước sau:

 Chọn đối tượng muốn kết nối.

 Trên thanh menu: chọn Insert/Hyperlink (hoặc nhấn Ctrl+K), xuất hiện hộp thoại Insert Hyperlink (hình 2.6).

 Chọn graphics11.png để tìm file cần kết nối.

 Muốn file kết nối ở dạng Pop-up thì kích vào mục Display as pop-up document.

 Muốn sử dụng địa chỉ tương đối, kích vào mục Use relative path for hyperlink.

 Muốn thể hiện chú thích ở thanh trạng thái, đánh vào mục Message that appears…

 Cuối cùng chọn OK.

Hình 6
Hình 6 (graphics12.png)

Hình 2.6. Hộp thoại Insert Hyperlink

Khi muốn mở file kết nối, chỉ cần kích đúp vào đối tượng được kết nối.

Tìm và thay thế

Tìm ký tự

Thực hiện theo các cách sau:

 Trên thanh menu: chọn Edit/Find…

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+F

Xuất hiện hộp thoại Find (hình 2.7)

Hình 7
Hình 7 (graphics13.png)

Hình 2.7. Hộp thoại Find

 Trong khung Find what nhập chuỗi ký tự cần tìm.

 Nhấn Find Next thực hiện việc tìm ký tự.

Thay thế ký tự

Thực hiện theo các cách sau:

 Trên thanh menu: chọn Edit/Replace…

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+F

Xuất hiện hộp thoại Replace (hình 2.8)

Hình 8
Hình 8 (graphics14.png)

Hình 2.8. Hộp thoại Replace

 Trong khung Find what: nhập chuỗi ký tự muốn tìm.

 Trong khung Replace with: nhập chuỗi ký tự muốn thay thế.

 Thẻ Replace: chỉ thay thế một ký tự hiện hành.

 Thẻ Replace All: thay thế toàn bộ ký tự hiện hành.

 Thẻ Find Next: tìm ký tự kế tiếp để thay thế.

Kiểm tra lỗi chính tả

Thực hiện theo cách sau:

 Chọn ký tự muốn kiểm tra lỗi.

 Trên thanh menu: chọn Edit/Check Spelling…

Xuất hiện hộp thoại Check Spelling (hình 2.9)

Hình 9
Hình 9 (graphics15.png)

Hình 2.9. Hộp thoại Check Spelling

 Trong khung Not Found: xuất hiện từ bị lỗi.

 Trong khung Change To: xuất hiện từ thay thế.

Lưu ý:

Trường hợp từ thay thế trong tự điển bị thiếu, có thể thêm từ mới vào tự điển.

Soạn thảo nội dung của phần trang tính dành để nhập số liệu

Mỗi loại số liệu nên nhập vào một bảng riêng hoặc một phần riêng trên trang tính. Trong trang này nên có các sơ đồ hoặc hình vẽ để giải thích ý nghĩa của các số liệu được nhập. Để tạo các hình vẽ, có thể sử dụng AutoCAD hay Paint để chèn vào trang tính của Mathcad.

Soạn thảo nội dung của phần trang tính dành để xuất kết quả

Cách soạn thảo nội dung trang tính dành để xuất kết quả cũng giống như khi soạn thảo trang tính dành để nhập số liệu. Kết quả xuất ra cũng cần phân loại và xếp vào từng bảng theo nhóm ý nghĩa để dễ theo dõi.

Kèm theo bảng kết quả nên có các hình vẽ minh hoạ, có thể sử dụng phần đồ hoạ trong Mathcad để vẽ bằng số liệu thực. Như vậy khi số liệu thay đổi thì giá trị và biểu đồ hình vẽ sẽ thay đổi theo. Hoặc có thể dùng AutoCAD hay Paint, nhưng nó chỉ thuần tuý là hình vẽ minh hoạ chứ không mô tả được kết quả thực.

Soạn thảo nội dung trang tính dành để lưu trữ cơ sở dữ liệu

Trong quá trình tính toán có thể sử dụng những bảng tra, hoặc bảng số liệu từ Excel, đồ thị đã được soạn sẵn... tất cả được xem là cơ sở dữ liệu dùng để tra cứu, nội suy hay đọc số liệu…

Nếu không muốn lưu trữ độc lập với Mathcad, có thể chép nó vào trang nằm bên phải trang in trong Mathcad. Khi đó không cần định dạng trang này vì nó sẽ không được in.

Trường hợp có một số công thức tính toán hoặc lập trình khi không muốn cho người sử dụng phần mềm nhìn thấy hoặc không muốn in ra, thực hiện theo các bước như sau:

 Chọn Insert/Area để chọn vùng cần khoá (lock).

 Kích nút phải chuột vào vùng cần khoá xuất hiện menu thả và chọn Lock…

 Trong hộp thoại Lock Area, gõ vào Password.

 Chọn OK để hoàn tất việc “khoá”.

NHẬP CÔNG THỨC

Đặt con trỏ chuột tại chỗ bắt đầu gõ công thức, sau đó từ bàn phím có thể gõ các ký tự, con số hoặc các toán tử như cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/),… hoặc có thể dùng thanh công cụ Math (đã được giới thiệu ở chương 1).

Khi nhập công thức để tính toán, ta sẽ thấy chúng nằm trong khung cùng với đường chỉ màu xanh để biết theo dõi là ký tự nào đang được xử lý.

Chèn các ký hiệu toán tử

Để chèn toán tử vào biểu thức:

 Kích vào biểu thức muốn chèn.

 Nhấn phím Ins để di chuyển điểm chèn sang trái.

 Nhấn phím toán tử muốn chèn.

Xoá các ký hiệu toán tử

Để xoá các ký hiệu toán tử:

 Kích vào biểu thức muốn xoá.

 Nhấn phím Ins để chuyển điểm chèn sang trái.

 Nhấn phím BkSp ( ).

Xoá toàn bộ công thức

 Kích chọn công thức muốn xoá.

 Trên thanh menu: nhấn Edit/Delete.

Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức

 • Để đóng ngoặc một đối tượng duy nhất:

 Đặt con trỏ chuột trước hoặc sau đối tượng.

 Từ bàn phím: nhấn dấu nháy đơn (‘).

 • Để đóng ngoặc nhiều đối tượng:

 Đặt con trỏ vào trước đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc mở ( ( ).

 Đặt con trỏ chuột vào sau đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc đóng ( ) ).

Nhập các con số

 1. Nhập các số lớn hơn 999

Khi nhập các con số lớn hơn 999, không được dùng dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm (.) để phân cách các con số mà phải đánh liên tục.

Ví dụ: “10000” hoặc “200000”

 1. Nhập số thập phân

Khi nhập các số thập phân, dùng dấu chấm (.) để phân biệt số thập phân.

 1. Nhập con số tăng theo bội số 10

 Nhập số cần tăng theo bội số của 10.

 Từ bàn phím: nhấn “a*10^” sẽ xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** .

 Trong khung trống hình chữ nhật, đánh con số tương ứng với bội số 10.

 1. Nhập số ảo

Để nhập số ảo:

 Đánh số thực.

 Đánh “i” hoặc “j” ngay sau các số đó.

Lưu ý:

Nếu muốn thể hiện số ảo là “i” hoặc “j” ta phải đánh là “1i” hoặc “1j”sau đó số 1 sẽ biến mất. Nếu chỉ đánh “i” hoặc “j” thì nó hiểu là một biến chứ không phải số ảo.

Định nghĩa biến

Để tránh nhầm lẫn các tên biến, tốt nhất nên chọn tên biến giống như tên biến cần tính toán.

Ví dụ: Tính hệ số biến động Cv (trong tính toán Thủy văn)

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Như vậy lúc này Cv là một biến trong Mathcad.

Định nghĩa hàm

Bản chất của hàm trong Mathcad cũng giống như hàm trong toán học. Trong Mathcad có tất cả các tính năng như một chương trình toán học. Do đó để tính được hàm thực hiện theo các bước sau:

 Khai báo biến.

 Khai báo hàm.

 Kết quả.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Bảng kê một số tổ hợp phím bấm của Mathcad

Bảng 1
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+Shift+Z Vô cùng
Ctrl+Shift+P Số Pi
e e Cơ số e
1i i Số ảo i
% Phần trăm
 
Thao Tác Trên Các Cửa Sổ Và Worksheets
     
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+F4   Đóng Worksheet
Ctrl+F6   Qua cửa sổ kế tiếp
Ctrl+O   Mở Worksheet
Alt+F4   Thóat
Ctrl+Q   Thóat
F1   Mở cửa sổ giúp đở
F5   Mở Worksheet
F6   Lưu Worksheet
F7   Tạo Worksheet mới
F9   Tính một biểu thức đã được chọn
Shift+F1   Mở hoặc thoát cửa sổ giúp đở
Esc   Thoát cửa sổ giúp đở
Phím Tắt Cho Soạn Thảo  
       
Phím bấm Hiển thị Chú giải  
Enter   Chèn một hàng trắng  
Delete   Xóa hàng trắng  
Ctrl+F5   Tìm chuỗi  
Shift+F5   Đặt lại chuỗi  
Alt+BkSp   Phục hồi lại soạn thảo sau cùng  
Ctrl+C   Copy  
Ctrl+V   Dán  
Ctrl+X   Cắt  
Ctrl+U   Chèn hộp thoại đơn vị  
Bảng 2
Tạo Phép Tóan
     
Phím bấm Hiển thị Chú giải
! ! Giai thừa
$ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng dãy
& ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích phân
' ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Dấu ngoặc
( ( Mở ngoặc
) ) Đóng ngoặc
* . Nhân
+ + Cộng
, ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tách các đối số của hàm số
; ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Cho dãy số
- - Dấu trừ
< < Nhỏ hơn
> > Lớn hơn
? ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Đạo hàm cấp 1
[ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Thành phần của véc tơ hoặc ma trận
\ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Căn bậc hai
^ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Lũy thừa
| ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giá trị tuyết đối, định thức ma trận
Ctrl+1 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Phép hoán chuyển
Ctrl+3 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Không bằng
# ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích một dãy
Ctrl+4 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng các thành phần của véctơ
Ctrl+9 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Nhỏ hơn hoặc bằng
Ctrl+0 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Lớn hơn hoặc bằng
Ctrl+8 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích có hướng
Ctrl+- ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Véctơ hóa
Ctrl+= ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Bằng
Ctrl+6 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Trích cột của ma trận
Ctrl+Shift+4 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng
Ctrl+Shift+3 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích
Ctrl+Shift+? ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Đạo hàm cấp n
Ctrl+\ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Căn bậc n
Ctrl+Enter ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Xuống dòng (nếu dòng tính quá dài)
Các Phép Toán Symbolic
     
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+I ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Nguyên hàm
Ctrl+L ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn
Ctrl+Shift +A ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn bên phải
Ctrl+Shift +B ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn bên trái
Phím Tạo Một Vùng
     
Phím bấm Hiển thị Chú giải
@   Vẽ đồ thị trong mặt phẳng
Ctrl+5   Vẽ contour
Ctrl+7   Vẽ trong tọa độ cực
Ctrl+2   Vẽ bề mặt ma trận
Ctrl+G   Đổi ký tự Roman sang Hylap và ngược lại
Ctrl+M   Tạo ma trận hoặc véc tơ
Ctrl+ Shift +P   Chèn ký hiệu số Pi
Ctrl+ Shift +Z   Chèn ký hiệu vô cực

ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG TRONG MATHCAD

Trong Mathcad đơn vị mặc định là hệ SI (International System of Units). Mathcad có khả năng tìm đơn vị tiêu chuẩn khi tính toán và tự động thay đổi đơn vị tính toán. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi bạn định nghĩa đơn vị của biến là Tone (tấn) thì trong quá trình tính toán Mathcad tự động chuyển qua đơn vị là Kilogram (kg). Nếu bạn muốn kết quả được thể hiện bằng đơn vị là “T”, thực hiện như sau:

 Kích vào kết quả có đơn vị muốn điều chỉnh, sẽ xuất hiện khung chữ nhật màu đen ở ngay sau đơn vị.

 Gõ vào đơn vị muốn được thể hiện.

Ví dụ:

graphics16.png

Kết quả:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Lưu ý: Trước đó phải định nghĩa: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** .

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Reuse / Edit:

Reuse or edit collection (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.

| Reuse or edit module (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.