Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Bài giảng môn học MathCad » Nhúng kết dữ liệu

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module and collection are included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Nhúng kết dữ liệu

Module by: KS. Huỳnh Vương Thu Minh. E-mail the author

Summary: Mathcad đưa ra những thành phần tiện ích để hoán chuyển dữ liệu giữa Mathcad và các trình ứng dụng khác như: Excel, Axum, Mathlab,… những thành phần này liên hệ với nhau thông qua công thức toán học trong Mathcad. Thành phần này tạo tính liên tục của các dữ liệu giữa bảng tính Mathcad và nguồn dữ liệu hoặc trình ứng dụng khác. Mặc dù những thành phần được dùng trong Mathcad bị hạn chế, nhưng còn có những thành phần bổ sung khác được dùng trong MathConnex.

ĐÔI NÉT VỀ THÀNH PHẦN

Những thành phần (Components) cho phép dữ liệu lưu động giữa bảng tính Mathcad và các nguồn dữ liệu hoặc trình ứng dụng khác. Dữ liệu đưa vào thành phần từ Mathcad được gọi là nhập (input). Dữ liệu đưa ra khỏi thành phần được gọi là xuất (output). Thành phần nhập và xuất được chuyển giữa bảng tính Mathcad và thành phần theo phương cách Mathcad nhập và xuất các tham số.

Những bước cơ bản áp dụng vào thành phần để hoán chuyển dữ liệu với Mathcad như sau:

 Chèn thành phần và chỉ định các tham số nhập và xuất vào khung nhập dữ liệu trống.

 Cấu hình thành phần để chúng biết những gì phải thực hiện với đối tượng nhập và những gì phải thực hiện với đối tượng xuất.

 Do có một số thành phần chỉ nhận riêng đối tượng nhập hoặc xuất, những bước này hơi khác một chút đối với các thành phần.

Sau khi đã chèn thành phần vào bảng tính Mathcad, điền vào các khung nhập số liệu trống và cấu hình các thuộc tính, kích chuột vào vị trí bất kỳ trong vùng đối tượng. Ngay điểm này, dữ liệu hoán chuyển sẽ thay thế. Những thành phần sau đây được dùng trong Mathcad:

 Axum

 File Read/Write, dùng để đọc và ghi các tập tin dữ liệu

 Exel

 MATLAB

 Scriptable Object

ĐỌC DỮ LIỆU

Bạn có thể đưa dữ liệu vào Mathcad bằng cách du nhập chúng từ tập tin, đọc từ tập tin hoặc dán từ Clipboard. Những phương pháp này luộn luôn tạo các mảng dữ liệu. Bạn cũng có thể nhập dữ liệu vào bảng số liệu nhập (input table) hoặc mảng.

ĐỌC DỮ LIỆU TỪ TẬP TIN DỮ LIỆU

Khi muốn đọc dữ liệu từ tập tin dữ liệu trong Mathcad, có thể dùng thành phần File Read/Write. Thành phần File Read/Write cho phép thực hiện việc nối với tập tin dữ liệu, đọc dữ liệu và gán dữ liệu vào tham số của Mathcad. Dữ liệu sẽ tự động cập nhật trong Mathcad khi chúng được thay đổi trong tập tin dữ liệu.

Muốn đọc dữ liệu từ tập tin dữ liệu qua cách dùng thành phần File Read/Write

 Kích vào vùng trống trong bảng tính.

 Từ thanh menu: nhấn Insert/Component (hoặc từ thanh công cụ : nhắp vào biểu tượng graphics1.png), xuất hiện hộp thoại Component Wizard (hình 8.1).

 Từ hộp thoại Component Wizard chọn File Read or Write và chọn graphics2.png, xuất hiện hộp thoại File Read or Write Wizard (hình 8.2).

Hình 1
Hình 1 (graphics3.png)

Hình 8.1. Hộp thoại ComponentWizard

Hình 2
Hình 2 (graphics4.png)

Hình 8.2.File Read or Write Wizard

 Chọn Read from a file và kích vào nút graphics5.png, xuất hiện hộp thoại Wizard (hình 3).

Hình 3
Hình 3 (graphics6.png)

Hình 8.3.Wizard

  • Từ danh sách graphics7.png (hình 8.3) chọn loại tập tin muốn đọc và nhập đường dẫn tập tin muốn đọc graphics8.png hoặc kích vào nút graphics9.png để tìm vị trí tập tin muốn đọc.

 Kích vào nút graphics10.png xuất hiện biểu tượng thành phần File Read or Write và được dẫn trong tập tin dữ liệu (hình 8.4).

Hình 4
Hình 4 (graphics11.png)

Hình 8.4

 Trong khung nhập dữ liệu trống nằm bên trái, nhập tên biến của Mathcad muốn gán vào số liệu mới thu nhập.

 Kích chuột vào vùng trống nằm ngoài thành phần trên, tập tin dữ liệu tức khắc được đọc và dữ liệu sẽ được gán vào tham số Mathcad. Ngay lúc này có thể xử lý các tham số đó theo ý muốn. Mỗi lần xử lý bảng tính, Mathcad sẽ đọc lại dữ liệu từ tập tin đã chọn bằng kích vào khung nhập dữ liệu (hình 8.4) và nhấn Math/Calculate (hoặc nhấn F9).

Ví dụ:

Đọc số liệu từ bảng Excel (hình 8.5) vào Mathcad.

Hình 5
Hình 5 (graphics12.png)

Hình 8.5

Kết quả:

Hình 6
Hình 6 (graphics13.png)

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

DÁN DỮ LIỆU TỪ CLIPBOARD

Trong một vài trường hợp, muốn dữ liệu được chứa trong bảng tính hoặc trong các trình ứng dụng khác, nhưng không muốn du nhập hoặc đọc dữ liệu như tập tin trong Mathcad. Muốn thực hiện theo cách này thực hiện như sau:

 Chọn dữ liệu trong trình ứng dụng khác và dùng lệnh Copy để chép dữ liệu của chương trình nguồn đó.

 Mở chương trình Mathcad, nhập phần xác định biến như ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** .

 Kích vào vùng trống nằm bên phải dấu gán và chọn Paste để dán dữ liệu vào Mathcad.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Lưu ý: Nếu thực hiện theo cách này, khi thay đổi số liệu nguồn thì số liệu trong bảng tính trong Mathcad không thay đổi được.

NHẬP BẢNG SỐ LIỆU (TABLE OF NUMBERS)

 Kích chuột vào nơi muốn thể hiện bảng tính.

 Từ thanh menu: Chọn Insert/Component (hoặc trên thanh công cụ : nhắp vào graphics14.png, xuất hiện hộp thoại Component Wizard (hình 8.1).

 Chọn Input Table và kích nút graphics15.png, xuất hiện hộp thoại Wizard (hình 8.6).

Hình 7
Hình 7 (graphics16.png)

Hình 8.6. Wizard

 Trong khung trống xuất hiện nơi bên trái (hình 8.7), nhập tên biến của Mathcad muốn gán dữ liệu.

Hình 8
Hình 8 (graphics17.png)

Hình 8.7

  • Nhập số liệu vào các ô.

Sau khi đã tạo mảng số liệu qua cách dùng bảng nhập, bạn có thể xử lý mảng theo các hàm và phép tính đã lặp sẵn trong Mathcad.

Lưu ý:

 Bạn chỉ có thể nhập các con số vào bảng, không thể nhập các phương trình toán học.

 Trong mỗi dòng phải nhập những giá trị dữ liệu. Nếu để trống Mathcad tự động chèn giá trị không “0” vào ô đó.

 Thay vì đánh dữ liệu vào ô của bảng. Bạn cũng có thể dán dữ liệu vào bảng nhập nếu bạn đã chép dữ liệu từ trình ứng dụng khác bằng cách sử dụng lệnh Paste Table.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

CÁC HÀM LỆNH DU NHẬP TẬP TIN DỮ LIỆU

READPRN(“file”): Đọc dữ liệu từ tập tin dữ liệu.

Khai báo:

 file tên tập tin hoặc đầy đủ đường dẫn được cấu trúc theo tập tin dữ liệu ASCII.

 file được nhập theo dạng chuỗi.

WRITEPRN(“file”): Ghi mảng dữ liệu vào tập tin.

Khai báo:

 file tên tập tin hoặc đầy đủ đường dẫn được cấu trúc theo tập tin dữ liệu ASCII.

 file được nhập theo dạng chuỗi.

APPENDPRN(“file”): Nối các mảng vào tập tin.

Khai báo:

 file tên tập tin hoặc đầy đủ đường dẫn được cấu trúc theo tập tin dữ liệu ASCII.

 file nhập theo dạng chuỗi.

 Số cột trong file phải khớp với số cột trong mảng.

 file phải có sẵn trong thư mục. Không như WRITEPRN, APPENDPRN không thể tạo tập tin mà chỉ nối các tập tin cũ.

Lưu ý:

WRITEPRN bố trí tập tin ASCII theo dòng và cột giống như Ma trận gốc. Theo mặc định, APPENDPRN sẽ nối bốn cơ số trong các cột có chiều rộng tám con số. Để thay đổi hiện trạng này, từ thanh Math chọn Options và kích vào nút graphics18.png trong hộp thoại Math Options (hình 8.8) để thay đổi thành phần PRNPRECISION và PRNCOLWIDTH.

Hình 9
Hình 9 (graphics19.png)

Hình 8.8. Hộp thoại Math Options

XUẤT DỮ LIỆU

Sau khi đã dùng Mathcad để thực hiện các phép tính, bạn có thể xuất hoặc ghi lại các kết quả thành phần tin dữ liệu hoặc đưa các kết quả vào Clipboard để dán vào chương trình khác.

XUẤT DỮ LIỆU SANG TẬP TIN

 Đánh dấu bằng (=) để hiện kết quả của biến. Nếu các kết quả hiện theo dạng Ma trận, kích đúp vào Ma trận và dùng khung thoại Result Format và thay đổi các thành phần của “Table”.

 Kích nút phải chuột vào bảng dữ liệu xuất thể hiện menu xổ.

 Chọn Export để hiện khung thoại Write to File.

 Chọn thể loại tập tin muốn tạo trong “File of type”. Dùng khung thoại để hiện phần trình duyệt muốn tạo tập tin dữ liệu vào thư mục đã chọn và nhập tên tập tin muốn tạo. sau đó, “Open”. Dữ liệu sẽ xuất sang tập tin đã chỉ định.

Lưu ý:

Nếu dữ liệu thay đổi và muốn cập nhật dữ liệu trong tập tin, cần phải xuất lại dữ liệu.

GHI DỮ LIỆU VÀO TẬP TIN DỮ LIỆU

Muốn ghi các giá trị từ Mathcad vào tập tin dữ liệu, bạn có thể dùng thành phần File Read/Write. Thực hiện như sau:

 Kích vào điểm trống trong bảng tính.

 Từ thanh menu: nhấn Insert/Component (hoặc nhấn vào biểu tượng graphics20.png.

 Chọn File Read or Write từ danh sách và kích graphics21.png. Điều này sẽ chuyển bạn sang khung cửa sổ hướng dẫn File Read or Write Setup Wizard.

 Chọn “Write to a data source” và kích graphics22.png để chuyển đến khung cửa sổ hướng dẫn Wizard thứ hai.

 Từ danh mục xổ File Format trong Wizard, chọn loại tập tin dữ liệu muốn ghi.

 Nhập tên đường dẫn cho tập tin muốn ghi hoặc kích nút lệnh graphics23.png để tìm vị trí muốn ghi tập tin.

 Kích nút graphics24.png, xuất hiện biểu tượng thành phần File Read or Write và đường dẫn của tập tin dữ liệu.

 Trong khung trống hiện bên dưới thành phần, nhập tên của biến Mathcad có chứa dữ liệu sẽ được ghi vào tập tin dữ liệu.

 Khi kích nút chuột vào bên ngoài khung nhập biến, các giá trị trong tham biến của Mathcad sẽ được ghi theo tập tin đã chỉ định. Mỗi lần bạn tính lại bảng tính, dữ liệu sẽ lại được cập nhật.

TRAO ĐỔI DỮ LIỆU VỚI EXCEL

Các thành phần Excel cho phép bạn:

 Du nhập dữ liệu từ Mathacd vào tập tin Excel, kích đúp vào thành phần Excel để dùng các lệnh chức năng từ Excel.

 Chuyển các số liệu từ Excel vào Mathcad bằng cách:

 Bảo đảm là hệ thống của bạn là đã có cài chương trình Microsoft Excel 7.0 hoặc phiên bản cao hơn, nhưng không nhất thiết phải điều hoạt.

 Kích vào vùng trống bảng tính. Nếu bạn muốn xuất các số liệu sang thành phần từ các biến đã xác lập trong bảng tính của Mathcad, bảo đảm là bạn kích vào bên dưới hoặc bên phải của thành phần xác định biến.

 Chọn Insert/Component, xuất hiện hộp thoại Component Wizard (hình 8.6).

 Chọn Excel từ danh sách kích graphics25.png. Điều này sẽ chuyển bạn sang khung cửa sổ hướng dẫn Excel Setup Wizard. Điền vào những thành phần trong khung thoại và kích graphics26.png. Wizard sẽ chuyển đến các khung thoại theo các thành phần đã chọn.

 Khi kết thúc, bạn sẽ thấy phần Excel trong bảng tính với khung nhập số liệu cho các biến nhập và xuất. Gán biến nhập vào khung nhập số liệu nằm dưới và nhập các biến xuất vào khung nhập số liệu nằm bên trái dấu gán graphics27.png.

 Khi kích bên ngoài khung nhập liệu, các biến nhập sẽ được chuyển từ Mathcad sang Excel và phạm vi ô sẽ được chuyển từ Excel ngược về Mathcad để gán các biến xuất. Sau khi đã xác lập các biến xuất, bạn có thể xử lý chúng theo các hàm lệnh và phép tính của Mathcad.

Ví dụ: Từ Mathcad đọc số liệu φtcφtc size 12{φ rSub { size 8{ ital "tc"} } } {} bảng tính Excel. Trong bảng tính Excel lập hàm nội suy các hệ số A, B, D dựa vào φtcφtc size 12{φ rSub { size 8{ ital "tc"} } } {}, sau đó xuất số liệu ra bảng tính Mathcad.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

BÀI TẬP CHƯƠNG 8

1. Số liệu trạm A và B được nhập bằng một ma trận để gọi vào bảng tính Excel.

Bảng 1
  A B C D E F G H I J K
1 STT Năm Trạm A(x) Trạm B(y) Kxi Kyi Kxi-1 Kyi-1 (kxi-1)2 (Kyi-1)2 (Kxi-1)*(Kyi-1)
2 1 1950 352 123  xi/xtb   yi/ytb          
3 2 1951 456 354              
4 3 1952 897 754              
5 4 1953 123 100              
6 5 1954 741 654              
7 6 1955 963 845              
8 7 1956 741 632              
9 8 1957 852 741              
10 9 1958 369 256              
11 10 1959 123 110              
12      xtb=  ytb=         T1= T2= T3=

a. Xuất các giá trị từ bảng Excel sang Mathcad:

xtb, ytb, T1, T2, T3

b. Tính hệ số tương quan:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

c. Kiểm tra:

Nếu và n>9 : Trạm A và Trạm B có tương quan, ngược lại không tương quan.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks