OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Lưới rê

About: Lưới rê

Module by: VOCW. E-mail the author

View the content: Lưới rê

Metadata

Name: Lưới rê
ID: m30655
Language: Tiếng Việt (vi)
Summary: Lưới rê (hay còn gọi là lưới giăng hoặc lưới cản) là một trong những ngư cụ phổ biến của nước ta hiện nay, bởi sản lượng do nghề này đem lại đứng hàng thứ hai sau lưới kéo. Mặt khác, người ta còn thấy lươí rê có thể hoạt động ở rất nhiều thủy vực khác nhau như, ao, hồ, sông và biển. Lưới rê có thể đánh bắt như là một ngư cụ cố định hoặc như là ngư cụ di động, có thể khai thác cả tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy. Để có thể hiểu rõ lưới rê ta hảy xem các đặc tính và kỹ thuật khai thác nó thể hiện như sau.
Keywords: Lưới rê
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: VOCW (Webmaster@vocw.edu.vn)
Copyright Holders: VOCW (Webmaster@vocw.edu.vn)
Maintainers: VOCW (Webmaster@vocw.edu.vn)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 15, 2009 4:44 am -0500
Last revision to module: Jul 27, 2009 4:53 am -0500

Downloads

PDF: m30655_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
XML: m30655_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 27, 2009 4:53 am -0500 by VOCW
Changes:
moved

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: Vietnam OpenCourseWare
  • the title of the work: Lưới rê
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m30655/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

OpenCourseWare, V. Lưới rê, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/m30655/1.1/, Jul 27, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

OpenCourseWare V. Lưới rê [OpenStax-CNX Web site]. July 27, 2009. Available at: http://cnx.org/content/m30655/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

OpenCourseWare, V. (2009, July 27). Lưới rê. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/m30655/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

OpenCourseWare, Vietnam. "Lưới rê." OpenStax-CNX. July 27, 2009. http://cnx.org/content/m30655/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

Vietnam OpenCourseWare, "Lưới rê," OpenStax-CNX, July 27, 2009, http://cnx.org/content/m30655/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

OpenCourseWare, V. 2009. Lưới rê. OpenStax-CNX, July 27, 2009. http://cnx.org/content/m30655/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

OpenCourseWare, Vietnam. Lưới rê. OpenStax-CNX. 27 July 2009 <http://cnx.org/content/m30655/1.1/>.