OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Lập trình

About: Lập trình

Module by: KS. Huỳnh Vương Thu Minh. E-mail the author

View the content: Lập trình

Metadata

Name: Lập trình
ID: m30664
Language: Tiếng Việt (vi)
Summary: Lập trình có mục đích để làm dễ dàng và đơn giản hoá nhiệm vụ tính toán. Để lập trình trên Mathcad phải dùng đến ngôn ngữ Programming được xây dựng trong Mathcad bao gồm: nhánh điều kiện (IF), cấu trúc vòng lập (FOR, WHILE…), trình bày lỗi…
Keywords: lập trình, mathcad
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: KS. Huỳnh Vương Thu Minh (webmaster@vocw.edu.vn)
Copyright Holders: KS. Huỳnh Vương Thu Minh (webmaster@vocw.edu.vn)
Maintainers: VOCW (Webmaster@vocw.edu.vn), KS. Huỳnh Vương Thu Minh (webmaster@vocw.edu.vn)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 15, 2009 5:03 am +0000
Last revision to module: Jul 27, 2009 5:16 am +0000

Downloads

PDF: m30664_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
XML: m30664_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 27, 2009 5:16 am +0000 by VOCW
Changes:
moved

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: KS. Huỳnh Vương Thu Minh
  • the title of the work: Lập trình
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m30664/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

Huỳnh Vương Thu Minh, K. Lập trình, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/m30664/1.1/, Jul 27, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

Huỳnh Vương Thu Minh K. Lập trình [OpenStax-CNX Web site]. July 27, 2009. Available at: http://cnx.org/content/m30664/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

Huỳnh Vương Thu Minh, K. (2009, July 27). Lập trình. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/m30664/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

Huỳnh Vương Thu Minh, KS.. "Lập trình." OpenStax-CNX. July 27, 2009. http://cnx.org/content/m30664/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

KS. Huỳnh Vương Thu Minh, "Lập trình," OpenStax-CNX, July 27, 2009, http://cnx.org/content/m30664/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

Huỳnh Vương Thu Minh, K. 2009. Lập trình. OpenStax-CNX, July 27, 2009. http://cnx.org/content/m30664/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

Huỳnh Vương Thu Minh, KS.. Lập trình. OpenStax-CNX. 27 July 2009 <http://cnx.org/content/m30664/1.1/>.