OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng

About: Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng

Module by: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG. E-mail the author

View the content: Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng

Metadata

Name: Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng
ID: m30720
Language: Tiếng Việt (vi)
Summary: Thẩm thấu ngược, siêu lọc, vi lọc, thấm tách, điện thấm tách, bốc hơi qua màng đều thuộc các quá trình phân chia các dung dịch bằng màng mỏng. Các quá trình lọc bằng màng xảy ra ở chế độ công nghệ mềm, điều đó rất quan trọng khi gia công các chất không ổn định. Các phương pháp lọc màng cho phép đồng thời thực hiện các quá trình vừa tinh luyện vừa cô đặc các dung dịch. Ngoài ra chúng còn được tiến hành mà không có sự chuyển pha của sản phẩm gia công và không cần cung cấp nhiệt, chỉ ở nhiệt độ môi trường, có khả năng giảm mất mát đáng kể các chất hoạt hoá sinh học. Các quá trình này cho phép đạt được mức độ cô rất cao (đến 250) và nhận được các chất cô có hàm lượng khô đến 50%. Thiết bị màng lọc tương đối đơn giản, kích thước cơ bản không lớn, tiết kiệm và có thể tự động hoá.
Keywords: Chất hoạt hóa sinh học, Màng mỏng, Thiết bị phân chia
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG (webmaster@vocw.edu.vn)
Copyright Holders: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG (webmaster@vocw.edu.vn)
Maintainers: VOCW (Webmaster@vocw.edu.vn), PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG (webmaster@vocw.edu.vn)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 17, 2009 2:22 am -0500
Last revision to module: Jul 27, 2009 9:30 am -0500

Downloads

PDF: m30720_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
XML: m30720_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 27, 2009 9:30 am -0500 by VOCW
Changes:
moved

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG
  • the title of the work: Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m30720/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, P. Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/m30720/1.1/, Jul 27, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG P. Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng [OpenStax-CNX Web site]. July 27, 2009. Available at: http://cnx.org/content/m30720/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, P. (2009, July 27). Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/m30720/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, PGS.. "Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng." OpenStax-CNX. July 27, 2009. http://cnx.org/content/m30720/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

PGS. TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, "Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng," OpenStax-CNX, July 27, 2009, http://cnx.org/content/m30720/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, P. 2009. Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng. OpenStax-CNX, July 27, 2009. http://cnx.org/content/m30720/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

TSKH. LÊ VĂN HOÀNG, PGS.. Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hóa sinh học bằng màng mỏng. OpenStax-CNX. 27 July 2009 <http://cnx.org/content/m30720/1.1/>.