Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » thu

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

thu

Module by: Huy Do. E-mail the author

Summary: dong co

Bảng 1
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

quy chÕ

§µo t¹o ®¹i häc vµ cao ®¼ng hÖ chÝnh quy theo hÖ thèng tÝn chØ

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BGD§T

ngµy 15 th¸ng 8n¨m 2007 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o)

Ch­¬ng I

nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t­îng ¸p dông

1. Quy chÕ nµy quy ®Þnh ®µo t¹o ®¹i häc vµ cao ®¼ng hÖ chÝnh quy theo hÖ thèng tÝn chØ, bao gåm: tæ chøc ®µo t¹o; kiÓm tra vµ thi häc phÇn; xÐt vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp.

2. Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi sinh viªn c¸c kho¸ ®µo t¹o hÖ chÝnh quy ë tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng trong c¸c ®¹i häc, häc viÖn, tr­êng ®¹i häc vµ tr­êng cao ®¼ng (sau ®©y gäi t¾t lµ tr­êng) thùc hiÖn theo h×nh thøc tÝch luü tÝn chØ.

§iÒu 2. Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc

1. Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc (sau ®©y gäi t¾t lµ ch­¬ng tr×nh) thÓ hiÖn môc tiªu gi¸o dôc ®¹i häc, quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung gi¸o dôc ®¹i häc, ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o ®èi víi mçi häc phÇn, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o dôc ®¹i häc.

2. Ch­¬ng tr×nh ®­îc c¸c tr­êng x©y dùng trªn c¬ së ch­¬ng tr×nh khung do Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh.

Mçi ch­¬ng tr×nh g¾n víi mét ngµnh (kiÓu ®¬n ngµnh) hoÆc víi mét vµi ngµnh (kiÓu song ngµnh; kiÓu ngµnh chÝnh - ngµnh phô; kiÓu 2 v¨n b»ng).

3. Ch­¬ng tr×nh ®­îc cÊu tróc tõ c¸c häc phÇn thuéc hai khèi kiÕn thøc: gi¸o dôc ®¹i c­¬ng vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp.

§iÒu 3. Häc phÇn vµ TÝn chØ

1. Häc phÇn lµ khèi l­îng kiÕn thøc t­¬ng ®èi trän vÑn, thuËn tiÖn cho sinh viªn tÝch luü trong qu¸ tr×nh häc tËp. PhÇn lín häc phÇn cã khèi l­îng tõ 2 ®Õn 4 tÝn chØ, néi dung ®­îc bè trÝ gi¶ng d¹y trän vÑn vµ ph©n bè ®Òu trong mét häc kú. KiÕn thøc trong mçi häc phÇn ph¶i g¾n víi mét møc tr×nh ®é theo n¨m häc thiÕt kÕ vµ ®­îc kÕt cÊu riªng nh­ mét phÇn cña m«n häc hoÆc ®­îc kÕt cÊu d­íi d¹ng tæ hîp tõ nhiÒu m«n häc. Tõng häc phÇn ph¶i ®­îc ký hiÖu b»ng mét m· sè riªng do tr­êng quy ®Þnh.

2. Cã hai lo¹i häc phÇn: häc phÇn b¾t buéc vµ häc phÇn tù chän.

a) Häc phÇn b¾t buéc lµ häc phÇn chøa ®ùng nh÷ng néi dung kiÕn thøc chÝnh yÕu cña mçi ch­¬ng tr×nh vµ b¾t buéc sinh viªn ph¶i tÝch lòy;

b) Häc phÇn tù chän lµ häc phÇn chøa ®ùng nh÷ng néi dung kiÕn thøc cÇn thiÕt, nh­ng sinh viªn ®­îc tù chän theo h­íng dÉn cña tr­êng nh»m ®a d¹ng ho¸ h­íng chuyªn m«n hoÆc ®­îc tù chän tuú ý ®Ó tÝch luü ®ñ sè häc phÇn quy ®Þnh cho mçi ch­¬ng tr×nh.

3. TÝn chØ ®­îc sö dông ®Ó tÝnh khèi l­îng häc tËp cña sinh viªn. Mét tÝn chØ ®­îc quy ®Þnh b»ng 15 tiÕt häc lý thuyÕt; 30 - 45 tiÕt thùc hµnh, thÝ nghiÖm hoÆc th¶o luËn; 45 - 90 giê thùc tËp t¹i c¬ së; 45 - 60 giê lµm tiÓu luËn, bµi tËp lín hoÆc ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp.

§èi víi nh÷ng häc phÇn lý thuyÕt hoÆc thùc hµnh, thÝ nghiÖm, ®Ó tiÕp thu ®­îc mét tÝn chØ sinh viªn ph¶i dµnh Ýt nhÊt 30 giê chuÈn bÞ c¸ nh©n.

HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng quy ®Þnh cô thÓ sè tiÕt, sè giê ®èi víi tõng häc phÇn cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tr­êng.

4. §èi víi nh÷ng ch­¬ng tr×nh, khèi l­îng cña tõng häc phÇn ®· ®­îc tÝnh theo ®¬n vÞ häc tr×nh, th× 1,5 ®¬n vÞ häc tr×nh ®­îc quy ®æi thµnh 1 tÝn chØ.

5. Mét tiÕt häc ®­îc tÝnh b»ng 50 phót.

§iÒu 4. Thêi gian ho¹t ®éng gi¶ng d¹y

Thêi gian ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cña tr­êng ®­îc tÝnh tõ 8 giê ®Õn 20 giê h»ng ngµy. Tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ cña tr­êng, HiÖu tr­ëng quy ®Þnh cô thÓ thêi gian ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cña tr­êng.

Tuú theo sè l­îng sinh viªn, sè líp häc cÇn tæ chøc vµ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña tr­êng, tr­ëng phßng ®µo t¹o s¾p xÕp thêi khãa biÓu hµng ngµy cho c¸c líp.

§iÒu 5. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp

KÕt qu¶ häc tËp cña sinh viªn ®­îc ®¸nh gi¸ sau tõng häc kú qua c¸c tiªu chÝ sau:

1. Sè tÝn chØ cña c¸c häc phÇn mµ sinh viªn ®¨ng ký häc vµo ®Çu mçi häc kú (gäi t¾t lµ khèi l­îng häc tËp ®¨ng ký).

2. §iÓm trung b×nh chung häc kú lµ ®iÓm trung b×nh cã träng sè cña c¸c häc phÇn mµ sinh viªn ®¨ng ký häc trong häc kú ®ã, víi träng sè lµ sè tÝn chØ t­¬ng øng cña tõng häc phÇn.

3. Khèi l­îng kiÕn thøc tÝch lòy lµ khèi l­îng tÝnh b»ng tæng sè tÝn chØ cña nh÷ng häc phÇn ®· ®­îc ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm ch÷ A, B, C, D tÝnh tõ ®Çu khãa häc.

4. §iÓm trung b×nh chung tÝch lòy lµ ®iÓm trung b×nh cña c¸c häc phÇn vµ ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸c ®iÓm ch÷ A, B, C, D mµ sinh viªn ®· tÝch lòy ®­îc, tÝnh tõ ®Çu khãa häc cho tíi thêi ®iÓm ®­îc xem xÐt vµo lóc kÕt thóc mçi häc kú.

Ch­¬ng II

tæ chøc ®µo t¹o

§iÒu 6. Thêi gian vµ kÕ ho¹ch ®µo t¹o

1. C¸c tr­êng tæ chøc ®µo t¹o theo kho¸ häc, n¨m häc vµ häc kú.

a) Kho¸ häc lµ thêi gian thiÕt kÕ ®Ó sinh viªn hoµn thµnh mét ch­¬ng tr×nh cô thÓ. Tuú thuéc ch­¬ng tr×nh, kho¸ häc ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

- §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ®­îc thùc hiÖn tõ hai ®Õn ba n¨m häc tïy theo ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ng­êi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng hoÆc b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tõ mét n¨m r­ìi ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ng­êi cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp cïng ngµnh ®µo t¹o;

- §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ®­îc thùc hiÖn tõ bèn ®Õn s¸u n¨m häc tïy theo ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ng­êi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng hoÆc b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tõ hai n¨m r­ìi ®Õn bèn n¨m häc ®èi víi ng­êi cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp cïng ngµnh ®µo t¹o; tõ mét n¨m r­ìi ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ng­êi cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng cïng ngµnh ®µo t¹o.

b) Mét n¨m häc cã hai häc kú chÝnh, mçi häc kú chÝnh cã Ýt nhÊt 15 tuÇn thùc häc vµ 3 tuÇn thi. Ngoµi hai häc kú chÝnh, HiÖu tr­ëng xem xÐt quyÕt ®Þnh tæ chøc thªm mét kú häc phô ®Ó sinh viªn cã ®iÒu kiÖn ®­îc häc l¹i; häc bï hoÆc häc v­ît. Mçi häc kú phô cã Ýt nhÊt 5 tuÇn thùc häc vµ 1 tuÇn thi.

2. C¨n cø vµo khèi l­îng vµ néi dung kiÕn thøc tèi thiÓu quy ®Þnh cho c¸c ch­¬ng tr×nh, HiÖu tr­ëng dù kiÕn ph©n bæ sè häc phÇn cho tõng n¨m häc, tõng häc kú.

3. Thêi gian tèi ®a hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh bao gåm: thêi gian thiÕt kÕ cho ch­¬ng tr×nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy, céng víi 2 häc kú ®èi víi c¸c kho¸ häc d­íi 3 n¨m; 4 häc kú ®èi víi c¸c kho¸ häc tõ 3 ®Õn d­íi 5 n¨m; 6 häc kú ®èi víi c¸c kho¸ häc tõ 5 ®Õn 6 n¨m.

Tïy theo ®iÒu kiÖn ®µo t¹o cña nhµ tr­êng, HiÖu tr­ëng quy ®Þnh thêi gian tèi ®a cho mçi ch­¬ng tr×nh, nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ hai lÇn so víi thêi gian thiÕt kÕ cho ch­¬ng tr×nh ®ã.

C¸c ®èi t­îng ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u tiªn theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng hÖ chÝnh quy kh«ng bÞ h¹n chÕ vÒ thêi gian tèi ®a ®Ó hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh.

§iÒu 7. §¨ng ký nhËp häc

1. Khi ®¨ng ký vµo häc hÖ chÝnh quy theo hÖ thèng tÝn chØ t¹i tr­êng ®¹i häc, tr­êng cao ®¼ng, ngoµi c¸c giÊy tê ph¶i nép theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng hÖ chÝnh quy hiÖn hµnh, sinh viªn ph¶i nép cho phßng ®µo t¹o ®¬n xin häc theo hÖ thèng tÝn chØ theo mÉu do tr­êng quy ®Þnh. TÊt c¶ giÊy tê khi sinh viªn nhËp häc ph¶i ®­îc xÕp vµo tói hå s¬ cña tõng c¸ nh©n do phßng ®µo t¹o cña tr­êng qu¶n lý.

2. Sau khi xem xÐt thÊy ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp häc, phßng ®µo t¹o tr×nh HiÖu tr­ëng ký quyÕt ®Þnh c«ng nhËn ng­êi ®Õn häc lµ sinh viªn chÝnh thøc cña tr­êng vµ cÊp cho hä:

  1. ThÎ sinh viªn;
  2. Sæ ®¨ng ký häc tËp;
  3. PhiÕu nhËn cè vÊn häc tËp.

3. Mäi thñ tôc ®¨ng ký nhËp häc ph¶i ®­îc hoµn thµnh trong thêi h¹n theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng hÖ chÝnh quy hiÖn hµnh.

4. Sinh viªn nhËp häc ph¶i ®­îc tr­êng cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ môc tiªu, néi dung vµ kÕ ho¹ch häc tËp cña c¸c ch­¬ng tr×nh, quy chÕ ®µo t¹o, nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña sinh viªn.

§iÒu 8. S¾p xÕp sinh viªn vµo häc c¸c ch­¬ng tr×nh hoÆc ngµnh ®µo t¹o

1. §èi víi nh÷ng tr­êng x¸c ®Þnh ®iÓm tróng tuyÓn theo ch­¬ng tr×nh (hoÆc theo ngµnh ®µo t¹o) trong kú thi tuyÓn sinh, th× nh÷ng thÝ sinh ®¹t yªu cÇu xÐt tuyÓn ®­îc tr­êng s¾p xÕp vµo häc c¸c ch­¬ng tr×nh (hoÆc ngµnh ®µo t¹o) ®· ®¨ng ký.

2. §èi víi nh÷ng tr­êng x¸c ®Þnh ®iÓm tróng tuyÓn theo nhãm ch­¬ng tr×nh (hoÆc theo nhãm ngµnh ®µo t¹o) trong kú thi tuyÓn sinh, ®Çu kho¸ häc tr­êng c«ng bè c«ng khai chØ tiªu ®µo t¹o cho tõng ch­¬ng tr×nh (hoÆc tõng ngµnh ®µo t¹o). C¨n cø vµo ®¨ng ký chän ch­¬ng tr×nh (hoÆc ngµnh ®µo t¹o), ®iÓm thi tuyÓn sinh vµ kÕt qu¶ häc tËp, tr­êng s¾p xÕp sinh viªn vµo c¸c ch­¬ng tr×nh (hoÆc ngµnh ®µo t¹o). Mçi sinh viªn ®­îc ®¨ng ký mét sè nguyÖn väng chän ch­¬ng tr×nh (hoÆc ngµnh ®µo t¹o) theo thø tù ­u tiªn. HiÖu tr­ëng quy ®Þnh sè l­îng vµ tiªu chÝ cô thÓ ®èi víi tõng ch­¬ng tr×nh (hoÆc ngµnh ®µo t¹o) ®Ó sinh viªn ®¨ng ký.

§iÒu 9. Tæ chøc líp häc

Líp häc ®­îc tæ chøc theo tõng häc phÇn dùa vµo ®¨ng ký khèi l­îng häc tËp cña sinh viªn ë tõng häc kú. HiÖu tr­ëng quy ®Þnh sè l­îng sinh viªn tèi thiÓu cho mçi líp häc tïy theo tõng lo¹i häc phÇn ®­îc gi¶ng d¹y trong tr­êng. NÕu sè l­îng sinh viªn ®¨ng ký thÊp h¬n sè l­îng tèi thiÓu quy ®Þnh th× líp häc sÏ kh«ng ®­îc tæ chøc vµ sinh viªn ph¶i ®¨ng ký chuyÓn sang häc nh÷ng häc phÇn kh¸c cã líp, nÕu ch­a ®¶m b¶o ®ñ quy ®Þnh vÒ khèi l­îng häc tËp tèi thiÓu cho mçi häc kú.

§iÒu 10. §¨ng ký khèi l­îng häc tËp

1. §Çu mçi n¨m häc, tr­êng ph¶i th«ng b¸o lÞch tr×nh häc dù kiÕn cho tõng ch­¬ng tr×nh trong tõng häc kú, danh s¸ch c¸c häc phÇn b¾t buéc vµ tù chän dù kiÕn sÏ d¹y, ®Ò c­¬ng chi tiÕt, ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ®­îc ®¨ng ký häc cho tõng häc phÇn, lÞch kiÓm tra vµ thi, h×nh thøc kiÓm tra vµ thi ®èi víi c¸c häc phÇn.

2. Tr­íc khi b¾t ®Çu mçi häc kú, tïy theo kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn häc tËp cña b¶n th©n, tõng sinh viªn ph¶i ®¨ng ký häc c¸c häc phÇn dù ®Þnh sÏ häc trong häc kú ®ã víi phßng ®µo t¹o cña tr­êng. Cã 3 h×nh thøc ®¨ng ký c¸c häc phÇn sÏ häc trong mçi häc kú: ®¨ng ký sím, ®¨ng ký b×nh th­êng vµ ®¨ng ký muén.

a) §¨ng ký sím lµ h×nh thøc ®¨ng ký ®­îc thùc hiÖn tr­íc thêi ®iÓm b¾t ®Çu häc kú 2 th¸ng;

b) §¨ng ký b×nh th­êng lµ h×nh thøc ®¨ng ký ®­îc thùc hiÖn tr­íc thêi ®iÓm b¾t ®Çu häc kú 2 tuÇn;

c) §¨ng ký muén lµ h×nh thøc ®¨ng ký ®­îc thùc hiÖn trong 2 tuÇn ®Çu cña häc kú chÝnh hoÆc trong tuÇn ®Çu cña häc kú phô cho nh÷ng sinh viªn muèn ®¨ng ký häc thªm hoÆc ®¨ng ký häc ®æi sang häc phÇn kh¸c khi kh«ng cã líp.

Tuú ®iÒu kiÖn ®µo t¹o cña tõng tr­êng, HiÖu tr­ëng xem xÐt, quyÕt ®Þnh c¸c h×nh thøc ®¨ng ký thÝch hîp.

3. Khèi l­îng häc tËp tèi thiÓu mµ mçi sinh viªn ph¶i ®¨ng ký trong mçi häc kú ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

a) 14 tÝn chØ cho mçi häc kú, trõ häc kú cuèi khãa häc, ®èi víi nh÷ng sinh viªn ®­îc xÕp h¹ng häc lùc b×nh th­êng;

b) 10 tÝn chØ cho mçi häc kú, trõ häc kú cuèi khãa häc, ®èi víi nh÷ng sinh viªn ®ang trong thêi gian bÞ xÕp h¹ng häc lùc yÕu.

c) Kh«ng quy ®Þnh khèi l­îng häc tËp tèi thiÓu ®èi víi sinh viªn ë häc kú phô.

4. Sinh viªn ®ang trong thêi gian bÞ xÕp h¹ng häc lùc yÕu chØ ®­îc ®¨ng ký khèi l­îng häc tËp kh«ng qu¸ 14 tÝn chØ cho mçi häc kú. Kh«ng h¹n chÕ khèi l­îng ®¨ng ký häc tËp cña nh÷ng sinh viªn xÕp h¹ng häc lùc b×nh th­êng.

5. ViÖc ®¨ng ký c¸c häc phÇn sÏ häc cho tõng häc kú ph¶i b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cña tõng häc phÇn vµ tr×nh tù häc tËp cña mçi ch­¬ng tr×nh cô thÓ.

6. Phßng ®µo t¹o cña tr­êng chØ nhËn ®¨ng ký khèi l­îng häc tËp cña sinh viªn ë mçi häc kú khi ®· cã ch÷ ký chÊp thuËn cña cè vÊn häc tËp trong sæ ®¨ng ký häc tËp hoÆc theo quy ®Þnh cña HiÖu tr­ëng. Khèi l­îng ®¨ng ký häc tËp cña sinh viªn theo tõng häc kú ph¶i ®­îc ghi vµo phiÕu ®¨ng ký häc do phßng ®µo t¹o cña tr­êng l­u gi÷.

§iÒu 11. Rót bít häc phÇn ®· ®¨ng ký

1. ViÖc rót bít häc phÇn trong khèi l­îng häc tËp ®· ®¨ng ký chØ ®­îc chÊp nhËn sau 6 tuÇn kÓ tõ ®Çu häc kú chÝnh, nh­ng kh«ng muén qu¸ 8 tuÇn; sau 2 tuÇn kÓ tõ ®Çu häc kú phô, nh­ng kh«ng muén qu¸ 4 tuÇn. Ngoµi thêi h¹n trªn häc phÇn vÉn ®­îc gi÷ nguyªn trong phiÕu ®¨ng ký häc vµ nÕu sinh viªn kh«ng ®i häc sÏ ®­îc xem nh­ tù ý bá häc vµ ph¶i nhËn ®iÓm F.

2. §iÒu kiÖn rót bít c¸c häc phÇn ®· ®¨ng ký:

a) Sinh viªn ph¶i tù viÕt ®¬n göi phßng ®µo t¹o cña tr­êng;

b) §­îc cè vÊn häc tËp chÊp thuËn hoÆc theo quy ®Þnh cña HiÖu tr­ëng;

c) Kh«ng vi ph¹m kho¶n 2 §iÒu 10 cña Quy chÕ nµy.

Sinh viªn chØ ®­îc phÐp bá líp ®èi víi häc phÇn xin rót bít, sau khi gi¶ng viªn phô tr¸ch nhËn giÊy b¸o cña phßng ®µo t¹o.

§iÒu 12. §¨ng ký häc l¹i

1. Sinh viªn cã häc phÇn b¾t buéc bÞ ®iÓm F ph¶i ®¨ng ký häc l¹i häc phÇn ®ã ë mét trong c¸c häc kú tiÕp theo cho ®Õn khi ®¹t ®iÓm A, B, C hoÆc D.

2. Sinh viªn cã häc phÇn tù chän bÞ ®iÓm F ph¶i ®¨ng ký häc l¹i häc phÇn ®ã hoÆc häc ®æi sang häc phÇn tù chän t­¬ng ®­¬ng kh¸c.

3. Ngoµi c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 cña §iÒu nµy, sinh viªn ®­îc quyÒn ®¨ng ký häc l¹i hoÆc häc ®æi sang häc phÇn kh¸c ®èi víi c¸c häc phÇn bÞ ®iÓm D ®Ó c¶i thiÖn ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy.

§iÒu 13. NghØ èm

Sinh viªn xin nghØ èm trong qu¸ tr×nh häc hoÆc trong ®ît thi, ph¶i viÕt ®¬n xin phÐp göi tr­ëng khoa trong vßng mét tuÇn kÓ tõ ngµy èm, kÌm theo giÊy chøng nhËn cña c¬ quan y tÕ tr­êng, hoÆc y tÕ ®Þa ph­¬ng hoÆc cña bÖnh viÖn.

§iÒu 14. XÕp h¹ng n¨m ®µo t¹o vµ häc lùc

1. Sau mçi häc kú, c¨n cø vµo khèi l­îng kiÕn thøc tÝch lòy, sinh viªn ®­îc xÕp h¹ng n¨m ®µo t¹o nh­ sau:

Bảng 2
a) Sinh viªn n¨m thø nhÊt: NÕu khèi l­îng kiÕn thøc tÝch lòy d­íi 30 tÝn chØ;
b) Sinh viªn n¨m thø hai: NÕu khèi l­îng kiÕn thøc tÝch lòy tõ 30 tÝn chØ ®Õn d­íi 60 tÝn chØ;
c) Sinh viªn n¨m thø ba: NÕu khèi l­îng kiÕn thøc tÝch lòy tõ 60 tÝn chØ ®Õn d­íi 90 tÝn chØ;
d) Sinh viªn n¨m thø t­: NÕu khèi l­îng kiÕn thøc tÝch lòy tõ 90 tÝn chØ ®Õn d­íi 120 tÝn chØ;
®) Sinh viªn n¨m thø n¨m: NÕu khèi l­îng kiÕn thøc tÝch lòy tõ 120 tÝn chØ ®Õn d­íi 150 tÝn chØ;
e) Sinh viªn n¨m thø s¸u: NÕu khèi l­îng kiÕn thøc tÝch lòy tõ 150 tÝn chØ trë lªn.

2. Sau mçi häc kú, c¨n cø vµo ®iÓm trung b×nh chung tÝch luü, sinh viªn ®­îc xÕp h¹ng vÒ häc lùc nh­ sau:

a) H¹ng b×nh th­êng: NÕu ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy ®¹t tõ 2,00 trë lªn.

b) H¹ng yÕu: NÕu ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy ®¹t d­íi 2,00, nh­ng ch­a r¬i vµo tr­êng hîp bÞ buéc th«i häc.

3. KÕt qu¶ häc tËp trong häc kú phô ®­îc gép vµo kÕt qu¶ häc tËp trong häc kú chÝnh ngay tr­íc häc kú phô ®Ó xÕp h¹ng sinh viªn vÒ häc lùc.

§iÒu 15. NghØ häc t¹m thêi

1. Sinh viªn ®­îc quyÒn viÕt ®¬n göi HiÖu tr­ëng xin nghØ häc t¹m thêi vµ b¶o l­u kÕt qu¶ ®· häc trong c¸c tr­êng hîp sau:

a) §­îc ®iÒu ®éng vµo c¸c lùc l­îng vò trang;

b) BÞ èm hoÆc tai n¹n ph¶i ®iÒu trÞ thêi gian dµi, nh­ng ph¶i cã giÊy x¸c nhËn cña c¬ quan y tÕ;

c) V× nhu cÇu c¸ nh©n. Tr­êng hîp nµy, sinh viªn ph¶i häc Ýt nhÊt mét häc kú ë tr­êng, kh«ng r¬i vµo c¸c tr­êng hîp bÞ buéc th«i häc quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 cña Quy chÕ nµy vµ ph¶i ®¹t ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy kh«ng d­íi 2,00. Thêi gian nghØ häc t¹m thêi v× nhu cÇu c¸ nh©n ph¶i ®­îc tÝnh vµo thêi gian häc chÝnh thøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 6 cña Quy chÕ nµy.

2. Sinh viªn nghØ häc t¹m thêi, khi muèn trë l¹i häc tiÕp t¹i tr­êng, ph¶i viÕt ®¬n göi HiÖu tr­ëng Ýt nhÊt mét tuÇn tr­íc khi b¾t ®Çu häc kú míi .

§iÒu 16. BÞ buéc th«i häc

1. Sau mçi häc kú, sinh viªn bÞ buéc th«i häc nÕu r¬i vµo mét trong c¸c tr­êng hîp sau:

a) Cã ®iÓm trung b×nh chung häc kú ®¹t d­íi 0,80 ®èi víi häc kú ®Çu cña khãa häc; ®¹t d­íi 1,00 ®èi víi c¸c häc kú tiÕp theo hoÆc ®¹t d­íi 1,10 ®èi víi 2 häc kú liªn tiÕp;

b) Cã ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy ®¹t d­íi 1,20 ®èi víi sinh viªn n¨m thø nhÊt; d­íi 1,40 ®èi víi sinh viªn n¨m thø hai; d­íi 1,60 ®èi víi sinh viªn n¨m thø ba hoÆc d­íi 1,80 ®èi víi sinh viªn c¸c n¨m tiÕp theo vµ cuèi kho¸;

c) V­ît qu¸ thêi gian tèi ®a ®­îc phÐp häc t¹i tr­êng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 6 cña Quy chÕ nµy;

d) BÞ kû luËt lÇn thø hai v× lý do ®i thi hé hoÆc nhê ng­êi thi hé theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 29 cña Quy chÕ nµy hoÆc bÞ kû luËt ë møc xo¸ tªn khái danh s¸ch sinh viªn cña tr­êng.

2. ChËm nhÊt lµ mét th¸ng sau khi sinh viªn cã quyÕt ®Þnh buéc th«i häc, tr­êng ph¶i th«ng b¸o tr¶ vÒ ®Þa ph­¬ng n¬i sinh viªn cã hé khÈu th­êng tró. Tr­êng hîp t¹i tr­êng sinh viªn ®· häc hoÆc t¹i nh÷ng tr­êng kh¸c cã c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ë tr×nh ®é thÊp h¬n hoÆc ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc th­êng xuyªn t­¬ng øng, th× nh÷ng sinh viªn thuéc diÖn bÞ buéc th«i häc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 cña §iÒu nµy, ®­îc quyÒn xin xÐt chuyÓn qua c¸c ch­¬ng tr×nh ®ã vµ ®­îc b¶o l­u mét phÇn kÕt qu¶ häc tËp ë ch­¬ng tr×nh cò khi häc ë c¸c ch­¬ng tr×nh míi nµy. HiÖu tr­ëng xem xÐt quyÕt ®Þnh cho b¶o l­u kÕt qu¶ häc tËp ®èi víi tõng tr­êng hîp cô thÓ.

§iÒu 17. Häc cïng lóc hai ch­¬ng tr×nh

1. Sinh viªn häc cïng lóc hai ch­¬ng tr×nh lµ sinh viªn cã nhu cÇu ®¨ng ký häc thªm mét ch­¬ng tr×nh thø hai ®Ó khi tèt nghiÖp ®­îc cÊp hai v¨n b»ng.

2. §iÒu kiÖn ®Ó häc cïng lóc hai ch­¬ng tr×nh:

a) Ngµnh ®µo t¹o chÝnh ë ch­¬ng tr×nh thø hai ph¶i kh¸c ngµnh ®µo t¹o chÝnh ë ch­¬ng tr×nh thø nhÊt;

b) Sau khi ®· kÕt thóc häc kú thø nhÊt n¨m häc ®Çu tiªn cña ch­¬ng tr×nh thø nhÊt;

c) Sinh viªn kh«ng thuéc diÖn xÕp h¹ng häc lùc yÕu ë ch­¬ng tr×nh thø nhÊt;

3. Sinh viªn ®ang häc thªm ch­¬ng tr×nh thø hai, nÕu r¬i vµo diÖn bÞ xÕp h¹ng häc lùc yÕu cña ch­¬ng tr×nh thø hai, ph¶i dõng häc thªm ch­¬ng tr×nh thø hai ë häc kú tiÕp theo.

4. Thêi gian tèi ®a ®­îc phÐp häc ®èi víi sinh viªn häc cïng lóc hai ch­¬ng tr×nh lµ thêi gian tèi ®a quy ®Þnh cho ch­¬ng tr×nh thø nhÊt, quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 6 cña Quy chÕ nµy. Khi häc ch­¬ng tr×nh thø hai, sinh viªn ®­îc b¶o l­u ®iÓm cña nh÷ng häc phÇn cã néi dung vµ khèi l­îng kiÕn thøc t­¬ng ®­¬ng cã trong ch­¬ng tr×nh thø nhÊt.

5. Sinh viªn chØ ®­îc xÐt tèt nghiÖp ch­¬ng tr×nh thø hai, nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp ë ch­¬ng tr×nh thø nhÊt.

§iÒu 18. ChuyÓn tr­êng

1. Sinh viªn ®­îc xÐt chuyÓn tr­êng nÕu cã c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:

a) Trong thêi gian häc tËp, nÕu gia ®×nh chuyÓn n¬i c­ tró hoÆc sinh viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n, cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®Õn tr­êng gÇn n¬i c­ tró cña gia ®×nh ®Ó thuËn lîi trong häc tËp;

b) Xin chuyÓn ®Õn tr­êng cã cïng ngµnh hoÆc thuéc cïng nhãm ngµnh víi ngµnh ®µo t¹o mµ sinh viªn ®ang häc;

c) §­îc sù ®ång ý cña HiÖu tr­ëng tr­êng xin chuyÓn ®i vµ tr­êng xin chuyÓn ®Õn;

d) Kh«ng thuéc mét trong c¸c tr­êng hîp kh«ng ®­îc phÐp chuyÓn tr­êng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.

2. Sinh viªn kh«ng ®­îc phÐp chuyÓn tr­êng trong c¸c tr­êng hîp sau:

a) Sinh viªn ®· tham dù kú thi tuyÓn sinh theo ®Ò thi chung, nh­ng kh«ng tróng tuyÓn vµo tr­êng hoÆc cã kÕt qu¶ thi thÊp h¬n ®iÓm tróng tuyÓn cña tr­êng xin chuyÓn ®Õn;

b) Sinh viªn thuéc diÖn n»m ngoµi vïng tuyÓn quy ®Þnh cña tr­êng xin chuyÓn ®Õn;

c) Sinh viªn n¨m thø nhÊt vµ n¨m cuèi khãa;

d) Sinh viªn ®ang trong thêi gian bÞ kû luËt tõ c¶nh c¸o trë lªn.

3. Thñ tôc chuyÓn tr­êng:

a) Sinh viªn xin chuyÓn tr­êng ph¶i lµm hå s¬ xin chuyÓn tr­êng theo quy ®Þnh cña nhµ tr­êng;

b) HiÖu tr­ëng tr­êng cã sinh viªn xin chuyÓn ®Õn quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn hoÆc kh«ng tiÕp nhËn; quyÕt ®Þnh viÖc häc tËp tiÕp tôc cña sinh viªn, c«ng nhËn c¸c häc phÇn mµ sinh viªn chuyÓn ®Õn ®­îc chuyÓn ®æi kÕt qu¶ vµ sè häc phÇn ph¶i häc bæ sung, trªn c¬ së so s¸nh ch­¬ng tr×nh ë tr­êng sinh viªn xin chuyÓn ®i vµ tr­êng xin chuyÓn ®Õn.

Ch­¬ng III

KiÓm tra vµ thi häc phÇn

§iÒu 19. §¸nh gi¸ häc phÇn

1. §èi víi c¸c häc phÇn chØ cã lý thuyÕt hoÆc cã c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh: Tïy theo tÝnh chÊt cña häc phÇn, ®iÓm tæng hîp ®¸nh gi¸ häc phÇn (sau ®©y gäi t¾t lµ ®iÓm häc phÇn) ®­îc tÝnh c¨n cø vµo mét phÇn hoÆc tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®¸nh gi¸ bé phËn, bao gåm: ®iÓm kiÓm tra th­êng xuyªn trong qóa tr×nh häc tËp; ®iÓm ®¸nh gi¸ nhËn thøc vµ th¸i ®é tham gia th¶o luËn; ®iÓm ®¸nh gi¸ phÇn thùc hµnh; ®iÓm chuyªn cÇn; ®iÓm thi gi÷a häc phÇn; ®iÓm tiÓu luËn vµ ®iÓm thi kÕt thóc häc phÇn, trong ®ã ®iÓm thi kÕt thóc häc phÇn lµ b¾t buéc cho mäi tr­êng hîp vµ cã träng sè kh«ng d­íi 50%.

ViÖc lùa chän c¸c h×nh thøc ®¸nh gi¸ bé phËn vµ träng sè cña c¸c ®iÓm ®¸nh gi¸ bé phËn, còng nh­ c¸ch tÝnh ®iÓm tæng hîp ®¸nh gi¸ häc phÇn do gi¶ng viªn ®Ò xuÊt, ®­îc HiÖu tr­ëng phª duyÖt vµ ph¶i ®­îc quy ®Þnh trong ®Ò c­¬ng chi tiÕt cña häc phÇn.

2. §èi víi c¸c häc phÇn thùc hµnh: Sinh viªn ph¶i tham dù ®Çy ®ñ c¸c bµi thùc hµnh. §iÓm trung b×nh céng cña ®iÓm c¸c bµi thùc hµnh trong häc kú ®­îc lµm trßn ®Õn mét ch÷ sè thËp ph©n lµ ®iÓm cña häc phÇn thùc hµnh.

3. Gi¶ng viªn phô tr¸ch häc phÇn trùc tiÕp ra ®Ò thi, ®Ò kiÓm tra vµ cho ®iÓm ®¸nh gi¸ bé phËn, trõ bµi thi kÕt thóc häc phÇn.

§iÒu 20. Tæ chøc kú thi kÕt thóc häc phÇn

1. Cuèi mçi häc kú, tr­êng tæ chøc mét kú thi chÝnh vµ nÕu cã ®iÒu kiÖn, tæ chøc thªm mét kú thi phô ®Ó thi kÕt thóc häc phÇn. Kú thi phô dµnh cho nh÷ng sinh viªn kh«ng tham dù kú thi chÝnh hoÆc cã häc phÇn bÞ ®iÓm F ë kú thi chÝnh vµ ®­îc tæ chøc sím nhÊt lµ hai tuÇn sau kú thi chÝnh.

2. Thêi gian dµnh cho «n thi mçi häc phÇn tû lÖ thuËn víi sè tÝn chØ cña häc phÇn ®ã, Ýt nhÊt lµ 2/3 ngµy cho mét tÝn chØ. HiÖu tr­ëng quy ®Þnh cô thÓ thêi gian dµnh cho «n thi vµ thêi gian thi cho c¸c kú thi.

§iÒu 21. Ra ®Ò thi, h×nh thøc thi, chÊm thi vµ sè lÇn ®­îc dù thi kÕt thóc häc phÇn

1. §Ò thi kÕt thóc häc phÇn ph¶i phï hîp víi néi dung häc phÇn ®· quy ®Þnh trong ch­¬ng tr×nh. ViÖc ra ®Ò thi hoÆc lÊy tõ ng©n hµng ®Ò thi ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña HiÖu tr­ëng.

2. H×nh thøc thi kÕt thóc häc phÇn cã thÓ lµ thi viÕt (tr¾c nghiÖm hoÆc tù luËn), vÊn ®¸p, viÕt tiÓu luËn, lµm bµi tËp lín, hoÆc kÕt hîp gi÷a c¸c h×nh thøc trªn. HiÖu tr­ëng duyÖt c¸c h×nh thøc thi thÝch hîp cho tõng häc phÇn.

3. ViÖc chÊm thi kÕt thóc c¸c häc phÇn chØ cã lý thuyÕt vµ viÖc chÊm tiÓu luËn, bµi tËp lín ph¶i do hai gi¶ng viªn ®¶m nhiÖm.

HiÖu tr­ëng quy ®Þnh viÖc b¶o qu¶n c¸c bµi thi, quy tr×nh chÊm thi vµ l­u gi÷ c¸c bµi thi sau khi chÊm. Thêi gian l­u gi÷ c¸c bµi thi viÕt, tiÓu luËn, bµi tËp lín Ýt nhÊt lµ hai n¨m, kÓ tõ ngµy thi hoÆc ngµy nép tiÓu luËn, bµi tËp lín.

4. Thi vÊn ®¸p kÕt thóc häc phÇn ph¶i do hai gi¶ng viªn thùc hiÖn. §iÓm thi vÊn ®¸p ®­îc c«ng bè c«ng khai sau mçi buæi thi. Trong tr­êng hîp hai gi¶ng viªn chÊm thi kh«ng thèng nhÊt ®­îc ®iÓm chÊm th× c¸c gi¶ng viªn chÊm thi tr×nh tr­ëng bé m«n hoÆc tr­ëng khoa quyÕt ®Þnh.

C¸c ®iÓm thi kÕt thóc häc phÇn vµ ®iÓm häc phÇn ph¶i ghi vµo b¶ng ®iÓm theo mÉu thèng nhÊt cña tr­êng, cã ch÷ ký cña c¶ hai gi¶ng viªn chÊm thi vµ lµm thµnh ba b¶n. Mét b¶n l­u t¹i bé m«n, mét b¶n göi vÒ v¨n phßng khoa vµ mét b¶n göi vÒ phßng ®µo t¹o cña tr­êng, chËm nhÊt mét tuÇn sau khi kÕt thóc chÊm thi häc phÇn.

5. Sinh viªn v¾ng mÆt trong kú thi kÕt thóc häc phÇn, nÕu kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng coi nh­ ®· dù thi mét lÇn vµ ph¶i nhËn ®iÓm 0 ë kú thi chÝnh. Nh÷ng sinh viªn nµy khi ®­îc tr­ëng khoa cho phÐp ®­îc dù thi mét lÇn ë kú thi phô ngay sau ®ã (nÕu cã).

6. Sinh viªn v¾ng mÆt cã lý do chÝnh ®¸ng ë kú thi chÝnh, nÕu ®­îc tr­ëng khoa cho phÐp, ®­îc dù thi ë kú thi phô ngay sau ®ã (nÕu cã), ®iÓm thi kÕt thóc häc phÇn ®­îc coi lµ ®iÓm thi lÇn ®Çu. Tr­êng hîp kh«ng cã kú thi phô hoÆc thi kh«ng ®¹t trong kú thi phô nh÷ng sinh viªn nµy sÏ ph¶i dù thi t¹i c¸c kú thi kÕt thóc häc phÇn ë c¸c häc kú sau hoÆc häc kú phô.

§iÒu 22. C¸ch tÝnh ®iÓm ®¸nh gi¸ bé phËn, ®iÓm häc phÇn

1. §iÓm ®¸nh gi¸ bé phËn vµ ®iÓm thi kÕt thóc häc phÇn ®­îc chÊm theo thang ®iÓm 10 (tõ 0 ®Õn 10), lµm trßn ®Õn mét ch÷ sè thËp ph©n.

2. §iÓm häc phÇn lµ tæng ®iÓm cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®¸nh gi¸ bé phËn cña häc phÇn nh©n víi träng sè t­¬ng øng. §iÓm häc phÇn lµm trßn ®Õn mét ch÷ sè thËp ph©n, sau ®ã ®­îc chuyÓn thµnh ®iÓm ch÷ nh­ sau:

a) Lo¹i ®¹t:A (8,5 - 10) Giái

B (7,0 - 8,4) Kh¸

C (5,5 - 6,9) Trung b×nh

D (4,0 - 5,4) Trung b×nh yÕu

b) Lo¹i kh«ng ®¹t: F (d­íi 4,0) KÐm

c) §èi víi nh÷ng häc phÇn ch­a ®ñ c¬ së ®Ó ®­a vµo tÝnh ®iÓm trung b×nh chung häc kú, khi xÕp møc ®¸nh gi¸ ®­îc sö dông c¸c kÝ hiÖu sau:

I Ch­a ®ñ d÷ liÖu ®¸nh gi¸.

X Ch­a nhËn ®­îc kÕt qu¶ thi.

d) §èi víi nh÷ng häc phÇn ®­îc nhµ tr­êng cho phÐp chuyÓn ®iÓm, khi xÕp møc ®¸nh gi¸ ®­îc sö dông kÝ hiÖu R viÕt kÌm víi kÕt qu¶.

3. ViÖc xÕp lo¹i c¸c møc ®iÓm A, B, C, D, F ®­îc ¸p dông cho c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a) §èi víi nh÷ng häc phÇn mµ sinh viªn ®· cã ®ñ ®iÓm ®¸nh gi¸ bé phËn, kÓ c¶ tr­êng hîp bá häc, bá kiÓm tra hoÆc bá thi kh«ng cã lý do ph¶i nhËn ®iÓm 0;

b) ChuyÓn ®æi tõ møc ®iÓm I qua, sau khi ®· cã c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ bé phËn mµ tr­íc ®ã sinh viªn ®­îc gi¶ng viªn cho phÐp nî;

c) ChuyÓn ®æi tõ c¸c tr­êng hîp X qua.

4. ViÖc xÕp lo¹i ë møc ®iÓm F ngoµi nh÷ng tr­êng hîp nh­ ®· nªu ë kho¶n 3 §iÒu nµy, cßn ¸p dông cho tr­êng hîp sinh viªn vi ph¹m néi quy thi, cã quyÕt ®Þnh ph¶i nhËn møc ®iÓm F.

5. ViÖc xÕp lo¹i theo møc ®iÓm I ®­îc ¸p dông cho c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a) Trong thêi gian häc hoÆc trong thêi gian thi kÕt thóc häc kú, sinh viªn bÞ èm hoÆc tai n¹n kh«ng thÓ dù kiÓm tra hoÆc thi, nh­ng ph¶i ®­îc tr­ëng khoa cho phÐp;

b) Sinh viªn kh«ng thÓ dù kiÓm tra bé phËn hoÆc thi v× nh÷ng lý do kh¸ch quan, ®­îc tr­ëng khoa chÊp thuËn.

Trõ c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt do HiÖu tr­ëng quy ®Þnh, tr­íc khi b¾t ®Çu häc kú míi kÕ tiÕp, sinh viªn nhËn møc ®iÓm I ph¶i tr¶ xong c¸c néi dung kiÓm tra bé phËn cßn nî ®Ó ®­îc chuyÓn ®iÓm. Tr­êng hîp sinh viªn ch­a tr¶ nî vµ ch­a chuyÓn ®iÓm nh­ng kh«ng r¬i vµo tr­êng hîp bÞ buéc th«i häc th× vÉn ®­îc häc tiÕp ë c¸c häc kú kÕ tiÕp.

6. ViÖc xÕp lo¹i theo møc ®iÓm X ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng häc phÇn mµ phßng ®µo t¹o cña tr­êng ch­a nhËn ®­îc b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp cña sinh viªn tõ khoa chuyÓn lªn.

7. Ký hiÖu R ®­îc ¸p dông cho c¸c tr­êng hîp sau:

a) §iÓm häc phÇn ®­îc ®¸nh gi¸ ë c¸c møc ®iÓm A, B, C, D trong ®ît ®¸nh gi¸ ®Çu häc kú (nÕu cã) ®èi víi mét sè häc phÇn ®­îc phÐp thi sím ®Ó gióp sinh viªn häc v­ît.

b) Nh÷ng häc phÇn ®­îc c«ng nhËn kÕt qu¶, khi sinh viªn chuyÓn tõ tr­êng kh¸c ®Õn hoÆc chuyÓn ®æi gi÷a c¸c ch­¬ng tr×nh.

§iÒu 23. C¸ch tÝnh ®iÓm trung b×nh chung

1. §Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh chung häc kú vµ ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy, møc ®iÓm ch÷ cña mçi häc phÇn ph¶i ®­îc quy ®æi qua ®iÓm sè nh­ sau:

A t­¬ng øng víi 4

B t­¬ng øng víi 3

C t­¬ng øng víi 2

D t­¬ng øng víi 1

F t­¬ng øng víi 0

Tr­êng hîp sö dông thang ®iÓm ch÷ cã nhiÒu møc, HiÖu tr­ëng quy ®Þnh quy ®æi c¸c møc ®iÓm ch÷ ®ã qua c¸c ®iÓm sè thÝch hîp, víi mét ch÷ sè thËp ph©n.

2. §iÓm trung b×nh chung häc kú vµ ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau vµ ®­îc lµm trßn ®Õn 2 ch÷ sè thËp ph©n:

A = i = 1 n a i × n i i = 1 n n i A = i = 1 n a i × n i i = 1 n n i size 12{A= { { Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{n} } {a rSub { size 8{i} } times n rSub { size 8{i} } } } over { Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{n} } {n rSub { size 8{i} } } } } } {}

Trong ®ã:

A lµ ®iÓm trung b×nh chung häc kú hoÆc ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy

ai lµ ®iÓm cña häc phÇn thø i

ni lµ sè tÝn chØ cña häc phÇn thø i

n lµ tæng sè häc phÇn.

§iÓm trung b×nh chung häc kú ®Ó xÐt häc bæng, khen th­ëng sau mçi häc kú chØ tÝnh theo kÕt qu¶ thi kÕt thóc häc phÇn ë lÇn thi thø nhÊt. §iÓm trung b×nh chung häc kú vµ ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy ®Ó xÐt th«i häc, xÕp h¹ng häc lùc sinh viªn vµ xÕp h¹ng tèt nghiÖp ®­îc tÝnh theo ®iÓm thi kÕt thóc häc phÇn cao nhÊt trong c¸c lÇn thi.

Ch­¬ng IV

XÐt vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp

§iÒu 24. Thùc tËp cuèi khãa, lµm ®å ¸n hoÆc kho¸ luËn tèt nghiÖp

1. §Çu häc kú cuèi kho¸, c¸c sinh viªn ®­îc ®¨ng ký lµm ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp hoÆc häc thªm mét sè häc phÇn chuyªn m«n ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

a) Lµm ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp: ¸p dông cho sinh viªn ®¹t møc quy ®Þnh cña tr­êng. §å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp lµ häc phÇn cã khèi l­îng kh«ng qu¸ 14 tÝn chØ cho tr×nh ®é ®¹i häc vµ 5 tÝn chØ cho tr×nh ®é cao ®¼ng. HiÖu tr­ëng quy ®Þnh khèi l­îng cô thÓ phï hîp víi yªu cÇu ®µo t¹o cña tr­êng.

b) Häc vµ thi mét sè häc phÇn chuyªn m«n: sinh viªn kh«ng ®­îc giao lµm ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp ph¶i ®¨ng ký häc thªm mét sè häc phÇn chuyªn m«n, nÕu ch­a tÝch lòy ®ñ sè tÝn chØ quy ®Þnh cho ch­¬ng tr×nh.

2. Tïy theo ®iÒu kiÖn cña tr­êng vµ ®Æc thï cña tõng ngµnh ®µo t¹o, HiÖu tr­ëng quy ®Þnh:

a) C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó sinh viªn ®­îc ®¨ng ký lµm ®å ¸n hoÆc kho¸ luËn tèt nghiÖp;

b) H×nh thøc vµ thêi gian lµm ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp;

c) H×nh thøc chÊm ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp;

d) NhiÖm vô cña gi¶ng viªn h­íng dÉn; tr¸ch nhiÖm cña bé m«n vµ khoa ®èi víi sinh viªn trong thêi gian lµm ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp.

3. §èi víi mét sè ngµnh ®µo t¹o ®ßi hái ph¶i dµnh nhiÒu thêi gian cho thÝ nghiÖm hoÆc kh¶o s¸t ®Ó sinh viªn hoµn thµnh ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp, tr­êng cã thÓ bè trÝ thêi gian lµm ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp kÕt hîp víi thêi gian thùc tËp chuyªn m«n cuèi kho¸.

§iÒu 25. ChÊm ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp

1. HiÖu tr­ëng quyÕt ®Þnh danh s¸ch gi¶ng viªn chÊm ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp. ViÖc chÊm mçi ®å ¸n, khãa luËn tèt nghiÖp ph¶i do 2 gi¶ng viªn ®¶m nhiÖm.

2. §iÓm cña ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp ®­îc chÊm theo thang ®iÓm ch÷ theo quy ®Þnh t¹i c¸c môc a vµ b, kho¶n 2, §iÒu 22 cña Quy chÕ nµy. KÕt qu¶ chÊm ®å ¸n, khãa luËn tèt nghiÖp ®­îc c«ng bè chËm nhÊt lµ 3 tuÇn, kÓ tõ ngµy nép ®å ¸n, khãa luËn tèt nghiÖp.

§iÓm ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp ®­îc tÝnh vµo ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy cña toµn kho¸ häc.

3. Sinh viªn cã ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp bÞ ®iÓm F, ph¶i ®¨ng ký lµm l¹i ®å ¸n, khãa luËn tèt nghiÖp; hoÆc ph¶i ®¨ng ký häc thªm mét sè häc phÇn chuyªn m«n ®Ó thay thÕ, sao cho tæng sè tÝn chØ cña c¸c häc phÇn chuyªn m«n häc thªm t­¬ng ®­¬ng víi sè tÝn chØ cña ®å ¸n, khãa luËn tèt nghiÖp.

§iÒu 26. Thùc tËp cuèi kho¸ vµ ®iÒu kiÖn xÐt tèt nghiÖp cña mét sè ngµnh ®µo t¹o ®Æc thï

§èi víi mét sè ngµnh ®µo t¹o ®Æc thï thuéc c¸c lÜnh vùc NghÖ thuËt, KiÕn tróc, y tÕ, ThÓ dôc - ThÓ thao, HiÖu tr­ëng quy ®Þnh néi dung, h×nh thøc thùc tËp cuèi kho¸; h×nh thøc chÊm ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp; ®iÒu kiÖn xÐt vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp phï hîp víi ®Æc ®iÓm c¸c ch­¬ng tr×nh cña tr­êng.

§iÒu 27. §iÒu kiÖn xÐt tèt nghiÖp vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp

1. Nh÷ng sinh viªn cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau th× ®­îc tr­êng xÐt vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp:

a) Cho ®Õn thêi ®iÓm xÐt tèt nghiÖp kh«ng bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù hoÆc kh«ng ®ang trong thêi gian bÞ kû luËt ë møc ®×nh chØ häc tËp;

b) TÝch lòy ®ñ sè häc phÇn quy ®Þnh cho ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o: víi khèi l­îng kh«ng d­íi 180 tÝn chØ ®èi víi kho¸ ®¹i häc 6 n¨m; 150 tÝn chØ ®èi víi kho¸ ®¹i häc 5 n¨m; 120 tÝn chØ ®èi víi kho¸ ®¹i häc 4 n¨m; 90 tÝn chØ ®èi víi kho¸ cao ®¼ng 3 n¨m; 60 tÝn chØ ®èi víi kho¸ cao ®¼ng 2 n¨m. HiÖu tr­ëng quy ®Þnh cô thÓ khèi l­îng kiÕn thøc tèi thiÓu cho tõng ch­¬ng tr×nh ®­îc triÓn khai ®µo t¹o trong ph¹m vi tr­êng m×nh;

c) §iÓm trung b×nh chung tÝch lòy cña toµn khãa häc ®¹t tõ 2,00 trë lªn;

d) Tháa m·n mét sè yªu cÇu vÒ kÕt qu¶ häc tËp ®èi víi nhãm häc phÇn thuéc ngµnh ®µo t¹o chÝnh do HiÖu tr­ëng quy ®Þnh;

®) Cã chøng chØ gi¸o dôc quèc phßng vµ gi¸o dôc thÓ chÊt ®èi víi c¸c ngµnh ®µo t¹o kh«ng chuyªn vÒ qu©n sù vµ thÓ dôc - thÓ thao.

2. Sau mçi häc kú, Héi ®ång xÐt tèt nghiÖp c¨n cø c¸c ®iÒu kiÖn c«ng nhËn tèt nghiÖp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®Ó lËp danh s¸ch nh÷ng sinh viªn ®ñ ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp.

Héi ®ång xÐt tèt nghiÖp tr­êng do HiÖu tr­ëng hoÆc Phã HiÖu tr­ëng ®­îc HiÖu tr­ëng uû quyÒn lµm Chñ tÞch, tr­ëng phßng ®µo t¹o lµm Th­ ký vµ c¸c thµnh viªn lµ c¸c tr­ëng khoa chuyªn m«n, tr­ëng phßng c«ng t¸c sinh viªn.

3. C¨n cø ®Ò nghÞ cña Héi ®ång xÐt tèt nghiÖp, HiÖu tr­ëng ký quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp cho nh÷ng sinh viªn ®ñ ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp.

§iÒu 28. CÊp b»ng tèt nghiÖp, b¶o l­u kÕt qu¶ häc tËp, chuyÓn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ chuyÓn lo¹i h×nh ®µo t¹o

1. B»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, cao ®¼ng ®­îc cÊp theo ngµnh ®µo t¹o chÝnh (®¬n ngµnh hoÆc song ngµnh). H¹ng tèt nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy cña toµn kho¸ häc, nh­ sau:

a) Lo¹i xuÊt s¾c: §iÓm trung b×nh chung tÝch lòy tõ 3,60 ®Õn 4,00;

b) Lo¹i giái: §iÓm trung b×nh chung tÝch lòy tõ 3,20 ®Õn 3,59;

c) Lo¹i kh¸: §iÓm trung b×nh chung tÝch lòy tõ 2,50 ®Õn 3,19;

d) Lo¹i trung b×nh: §iÓm trung b×nh chung tÝch lòy tõ 2,00 ®Õn 2,49.

2. H¹ng tèt nghiÖp cña nh÷ng sinh viªn cã kÕt qu¶ häc tËp toµn kho¸ lo¹i xuÊt s¾c vµ giái sÏ bÞ gi¶m ®i mét møc, nÕu r¬i vµo mét trong c¸c tr­êng hîp sau:

a) Cã khèi l­îng cña c¸c häc phÇn ph¶i thi l¹i v­ît qu¸ 5% so víi tæng sè tÝn chØ quy ®Þnh cho toµn ch­¬ng tr×nh;

b) §· bÞ kû luËt tõ møc c¶nh c¸o trë lªn trong thêi gian häc.

3. KÕt qu¶ häc tËp cña sinh viªn ph¶i ®­îc ghi vµo b¶ng ®iÓm theo tõng häc phÇn. Trong b¶ng ®iÓm cßn ph¶i ghi chuyªn ngµnh (h­íng chuyªn s©u) hoÆc ngµnh phô (nÕu cã).

4. NÕu kÕt qu¶ häc tËp cña sinh viªn tháa m·n nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 27 cña Quy chÕ nµy ®èi víi mét sè ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o t­¬ng øng víi c¸c ngµnh ®µo t¹o kh¸c nhau, th× sinh viªn ®­îc cÊp c¸c b»ng tèt nghiÖp kh¸c nhau t­¬ng øng víi c¸c ngµnh ®µo t¹o ®ã.

5. Sinh viªn cßn nî chøng chØ gi¸o dôc quèc phßng vµ gi¸o dôc thÓ chÊt, nh­ng ®· hÕt thêi gian tèi ®a ®­îc phÐp häc, trong thêi h¹n 5 n¨m tÝnh tõ ngµy ph¶i ngõng häc, ®­îc trë vÒ tr­êng tr¶ nî ®Ó cã ®ñ ®iÒu kiÖn xÐt tèt nghiÖp.

6. Sinh viªn kh«ng tèt nghiÖp ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn vÒ c¸c häc phÇn ®· häc trong ch­¬ng tr×nh cña tr­êng. Nh÷ng sinh viªn nµy nÕu cã nguyÖn väng, ®­îc quyÒn lµm ®¬n xin chuyÓn qua c¸c ch­¬ng tr×nh kh¸c theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 16 cña Quy chÕ nµy.

Ch­¬ng V

Xö lý vi ph¹m

§iÒu 29. Xö lý kû luËt ®èi víi sinh viªn vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ thi, kiÓm tra

1. Trong khi dù kiÓm tra th­êng xuyªn, chuÈn bÞ tiÓu luËn, bµi tËp lín, thi gi÷a häc phÇn, thi kÕt thóc häc phÇn, chuÈn bÞ ®å ¸n, kho¸ luËn tèt nghiÖp, nÕu vi ph¹m quy chÕ, sinh viªn sÏ bÞ xö lý kû luËt víi tõng häc phÇn ®· vi ph¹m.

2. Sinh viªn ®i thi hé hoÆc nhê ng­êi kh¸c thi hé, ®Òu bÞ kû luËt ë møc ®×nh chØ häc tËp mét n¨m ®èi víi tr­êng hîp vi ph¹m lÇn thø nhÊt vµ buéc th«i häc ®èi víi tr­êng hîp vi ph¹m lÇn thø hai.

3. Trõ tr­êng hîp nh­ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 cña §iÒu nµy, møc ®é sai ph¹m vµ khung xö lý kû luËt ®èi víi sinh viªn vi ph¹m ®­îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng hÖ chÝnh quy.

KT. Bé tr­ëng

Thø tr­ëng

(®· ký)

Bµnh TiÕn Long

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks