Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Brug af Wiki i Undervisningen

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Brug af Wiki i Undervisningen

Module by: Randi Rygaard. E-mail the author

Summary: Hvordan man bruger wiki i undervisningen og wikiværktøjet i Blackboard.

1. Hvad er en wiki

Wiki er en web 2.0 teknologi, hvor flere brugere i fællesskab opbygger indhold/viden på et websted. Derfor kan man også definere en wiki som et kollaborativt websted, hvor flere bruger kan oprette, redigere, linke og eventuelt slette indhold. Wikier er ofte struktureret udfra emner eller opslagsord, hvor hvert ord har sin egen side med en beskrivelse af begrebet, og hvor det er let at lave links mellem de forskellige sider. Mange e-læringssystemer har i dag wiki-funktionaliteten integreret i systemet, men det er også muligt at oprette selvstændige wikier andre stedet på nettet. Syddansk universitets e-læringssystem Blackboard har også et integreret wikiværktøj, hvor det er muligt at oprette wikier.

2. Brug af Wiki i Undervisningen

Inden man går i gang med at bruge wikier i undervisningen, bør underviseren gør sig nogle overvejelser om hvilke(t) grundlæggende forankringspunkt(er) brugen af wiki skal være rettet imod, og dermed tilrettelægge wikiaktiviteterne herudfra.

2.1 De 2 Grundlæggende Mål

Der er overordnet 2 retninger en wiki kan være forankret i, for de studerende. Det vil sige hvilke(t) overordnede mål wikiaktiviteten ønskes at nå.

 • At opnå mål sat af uddannelsen

Her kan wikien bruges som et vurderingsværktøj af underviseren, til at sikre at den lærende har opnået en forståelse indenfor undervisningens emne, men også for at sikre eller motivere til aktiv deltagelse.

 • At opnå meningsfuld brug på tværs af kontekster for den lærende selv

Her kan wikien bruges som et redskab, som den studerende selv kan bruge i andre kontekster også udenfor den gågældende undervisnings rammer. Altså udvikle et opslagsværktøj som de studerende kan benytte i forskellige sammenhænge.

2.2 De 5 Typer Hovedformål

For at opnå et eller begge af de to hovedmål, kan wikiaktiviter opdeles i 5 hovedtyper af formål, som et wikiforløb er baseret på. Det ene hovedformål udelukker ikke et andet, men det er dog vigtigt at underviseren gør sig klart hvilket hovedformål wikien skal have, og informerer de studerende om hovedformål(et), for at wikiforløbet når det tiltænkte mål.

 • 1. Faglig (emne-/indholdsmæssig) forståelse

I dette formål er der fokus på, at den lærende tilegner sig et fagligt indhold, som er centralt for et givent fag. I forbindelse med undervisningen skal den lærende typisk gengive og beskrive et begreb, tema eller andet relevant for undervisningen i egne ord og beskrivelser eller redigere andres indlæg. Dette er med til at dokumentere den lærendes forståelse af indholdet og dette gør det til en oplagt mulighed at lade wikien indgå som en del af evalueringen af den lærende. Denne brug af wikier i undervisning tager udgangspunkt i retning ”mål sat af uddannelsen”.

 • 2. Kollaborativ vidensopbygning

Her er fokus på opbygningen af en fælles informations- eller vidensdatabase om bestemte emner. Der kan være tale om ren reproduktion af allerede eksisterende materiale, som de lærende finder andensteds og samles i en anden wiki. På den anden ende af skalaen kan der være tale om udelukkende nyskabende viden og ikke blot en gengivelse i egne ord. Afhængig af hvordan emnevalg og relevans af indlæg afgøres, kan der være tale om begge af de to forankringspunkter, men dog ikke i en kombination.

 • 3. Processstrukturering og processdokumentation

En wiki kan også bruges som materialelagrings- og organiseringsværktøj f.eks. i forbindelse med et projektarbejde, hvor der fra projektets start oprettes sider til hvert led i processen og senere kan der tilføjes flere led og undersider kanvære med til at strukturere processen. Afhængig af hvilken form for projekt/process wikien skal bruges til at strukturere, vil wikien kunne have begge grundlæggende forankringspunkter.

 • 4. Udvikling af generelle kompetencer

Her er opbygningen af wikien et middel til at udvikle bestemte kompetencer. Derfor er det faglige indhold sekundært, idet den lærende igennem wikiudviklingen understøttes i tilegnelsen og anvendelsen af de ønskede kompetencer. Wikier kan dermed oplagt bruges til at udvikle kompetencer i informationssøgning og informationsevaluering (evaluering af andres indlæg). Derudover vil wikiudviklingen også kunne understøtte udviklingen af tekniske IT-færdigheder og samarbejdsevner. Det grundlæggende forankringspunkt vil som udgangspunkt være at nå mål sat af uddannelsen. Dog kan der også være tale om det andet forankringspunkt, da de studerende kan yderligere kompetencer end de tiltænkte.

 • 5. Kollaborativ opbyggelse af et fagligt medieret narrativt univers

Her bruges wikien som et redskab i et undervisningsdesign, der er baseret på storytelling, som et pædagogisk perspektiv. Altså skabes et fiktivt univers vha. wikien, da det virker mere motiverende end at gengive begreber for sin egen skyld. Målet er i mindre grad produktet (det fiktive univers), men mere udvikling af de lærendes faglige viden og anvende den i konkrete sammenhænge – her i det fiktive univers. Her har wikien grundlæggende forankring i uddannelsens mål, men afhængigt af i hvilken grad det fiktive univers skabes og hvorvidt de lærende kan bruge indholdet uden for uddannelsen, vil wikien kunne få forankring i meningsfuldhed og brugbarhed for de lærende.

2.3 Andre Overvejelser

Udover at få gøre sig klart hvilken grundlæggende forankring wikien skal have for de studerende, og hvilket formål/hvilken udforming wikien skal have, er der også en række andre overvejelser man som underviser bør gøre sig for at wikien kommer til at få den grundlæggende forankring der var tiltænkt. Disse er beskrevet kort nedenfor.

 • Wikiens brug og brugbarhed på længere sigt

Det er vigtigt at overveje hvordan wikien skal bruges på længere sigt. Tænkes wikien brugt efter afslutningen af faget eller skabes wikien kun til med henblik på brug i dét ene fag? Har de studerende adgang til wikien efter fagets afslutning og skal andre have adgang til wikien – og hvem? Skal wikien være redigérbar i fremtiden og hvem skal have rettighed til dette? Fremtidige studerende på uddannelsen, hele uddannelsesinstitutionen, alle internetbrugere?

 • Sikring af materialets kvalitet

Hvis wikien skal bruges på længere sigt, og hvis den skal bruges som en slags vidensbank, skal kvaliteten af wikien sikres. Her bør det overvejes hvem der er ansvarlig for kvalitetssikringen. Skal de studerende selv stå for kvalitetssikring og har de kompetencer til dette? Eller ligger ansvaret hos underviseren og i hvilken grad skal denne håndhæve dette?

 • Underviserens rolle

Det bør også overvejes hvilken rolle underviseren skal have i wikiforløbet. Skal denne agere som kvalitetsgarant, sparringspartner, redaktør eller medskribent? Hvor og hvordan skal kommentare og spørgsmål besvares? I wikiens diskussionssider, via e-mail eller face-to-face. I hvilket omfang skal underviseren vejlede de studerende i wikiforløbet.

 • Aktiviteter og interaktion mellem de lærende

Skal wikien være produceret gennem samarbejde mellem de studerende, skal indlæg udarbejdes individuelt eller i grupper. Hvis wikien skal være et kollaborativt produkt, hvordan motiveres de studerende så til at forholde sig til hinandens indlæg?

 • Integration af wikien med andre læringsaktiviteter og evalueringsformer

Er wikien tænkt som en opsamling eller gengivelse af hvad der behandles i tilstædeværelsestimerne? Et sted hvor der behandles emner, der ikke var tid til i tilstædeværelsesundervisningen eller et sted hvor de studerende kan lægge op til emner til undervisningen? Eller er wikien det der rent faktisk arbejdes med i tilstædeværelsestimerne. Indgår wikiindlæggene og evt. redigeringer i bedømmelsen af den studerende? Skal der gives karaktere for bidragene? Skal bidragene er afgørende for at blive indstillet til eksamen?

3. Sådan Tilrettelægger Du Dit Wikiforløb - Trin for Trin

1. Find ud af hvad de studerende skal opnå med brugen af wikiaktiviteten i din undervisning:

 • Opnå mål sat af uddannelsen
 • Opnå meningsfuld brug på tværs af kontekster for den lærende selv

Bemærk:

For en konkret uddybning - se punkt 2.1.

2. For at nå de(t) overordnede mål, overvej da så hvilke(t) typer af hovedformål du, som underviser, vil rette dit wikiforløb mod:

 • Faglig (emne-/indholdsmæssig) forståelse
 • Kollaborativ vidensopbygning
 • Processstrukturering og processdokumentation
 • Udvikling af generelle kompetencer
 • Kollaborativ opbyggelse af et fagligt medieret narrativt univers

Bemærk:

For en konkret uddybning - se punkt 2.2.

3. Overvej dernæst følgende elementer i dit wikiforløb:

 • Wikiens brug og brugbarhed på længere sigt
 • Sikring af materialets kvalitet
 • Underviserens rolle
 • Aktiviteter og interaktion mellem de lærende
 • Integration af wikien med andre læringsaktiviteter og evalueringsformer

Bemærk:

For en konkret uddybning af problemstillingerne - se afsnit 2.3.

4. Valg af wikiværktøj

Der findes i dag mange forskellige wikiværktøjer, men for undervisere på Syddansk Universitet er det oplagt at bruge blackboards inplementerede wikifunktion. Nedenfor, kan du finde simple trin-for-trin guider til hvordan blackboards wikiværktøj bruges.

Figur 1
Sådan opretter du en wiki i Blackboard
Figur 2
Sådan bruger man wiki på Blackboard - Hvad kan man?

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks