OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » radari

About: radari

Module by: dragan vasiljevic. E-mail the author

View the content: radari

Metadata

Name: radari
ID: m43381
Language: Serbo-Croatian (sh)
Summary: Osnovno značenje pojma RADARA, koponente I bazični princip rada RADAR predstavlja skraćenicu od engleske reči “Radio Detection and Ranging” u bukvanom prevodu na srpski jezik značilo bi radio detektovanje-otkrivanje I pozicioniranje, naravno bukvalni prevod ne može dati pravu sliku o tome šta zapravo radar znači. Osnovna namena rdarskih sistema je otkrivanje ciljeva (objekata ili pojava), pozicioniranje ciljeva (objekata ili pojava I određivanje njihove udaljenosti od radara, visine, brzine kretanja, pravca kretanja I intencija odnosno predviđanja njihovog kretanja). Prvobitna uloga radarskih sistema, (u daljem tekstu radara) bila je upotreba u vojne svrhe i imala je za cilj otkrivanje protivničkih borbenih sredstava bilo da se kreću kopnom, morem ili u vazdušnom prostoru. Daljim razvojem radar je našao primenu I u civilnom sektoru za razne namene bilo da se radi o upotrebi u civilnom vazduhoplovstvu ili u meteorološke svrhe ili u drumskom saobraćaju ili u pomorskom saobraćaju. Moje definisanje radara bi bilo: RADAR je složen sistem za otkrivanje objekata na kopnu, moru I vazduhu nezavisno od meteoroloških uslova ili doba dana ili noći, na vrlo velikim udaljenostima putem EMT (elektromagnetnih talasa), Radarski sistemi su u osnovi sastavljen od tri komponente I to: 1. Hardverski deo, 2. Softverski deo i 3. Telekomunikacioni deo. Hardverski deo bi u načelu sačinjavale sledeće komponente: 1. Kabina radara, 2. Antenna radara, 3. Izvor za napajanje, 4. Talasovodi, 5. Klimatizeri, 6. Konektori. U kabini radara smeštene su sledeće važne komponente sistema I to: 1. Primo/predajni blok, 2. Pokazivačka gupa (video terminali, monitori), 3. Radarsko/računarske komponente, 4. Komponente sistema veza, Antenski deo ima osnovnu funkciju slanje I prijem elektromagnetnih talasa I po svom obliku I veličini mogu biti različitih dimenzija I oblika. Izvor za napajanje može biti sa “gradske mreže” ili elektroagregati koji opet mogu biti različiti po snazi I obliku. Talasovodi predstavljaju “tunele” određenih dimenzija putem kojih se EMT prosleđuju na I sa antene. Klimatizeri imaju ulogu održavanja radne temperature odnosno optimalne temperature za nesmetan rad radarsko računarskih sklopova radara. Konektori ili ”magistrale2 imaju ulogu povezivanja sklopova unutar same kabine. Softverski deo bi predstavljale komponente (programska rešenja) čija je osnovna uloga da šalju signal u prostor, da dobijeni signal obrade I prikažu na pokazivačkoj grupi (monitoru). Kraće rečeno programska rešenja za usklađivanje stvaranja, slanja, prijema, obrade I prikazivanja podataka osmotrenih objekata. Telekomunikacioni deo predstavlja sistem internih I eksternih veza (modemi, kablovi, telekomunikacioni uređeji…). Shodno nameni I ulozi radara samu “radio lokaciju” možemo podeliti na : 1. Aktivnu i 2. Pasivnu Aktivna “radio lokacija” podrazumeva slanje upita od radarskih stanica “Ko si ti?_” I dobijanje odgovora “identifikacije” od samih objekata (npr. putem transpodera-uređaj na avionu koji “komunicira” sa zemaljskim radarom) U u stilu “Jas am DLH 357 letim na visini…, brzina mi je….”.Primena aktivne radio lokacije je posebno važna u civilnom vazduhoplovstvu a radi bezbednog vođenja vazduhoplova kroz vazdušni prostor na tačno definisanim vazdušnim putevima, a radi sprečavanja kolizija. Za aktivnu “radio lokaciju” se koriste tzv. “sekundarni radari”. Pasivna “radio lokacija” ima za cilj otkrivanje onih objekata “koji ne žele da komuniciraju” ili nemaju mogućnost komunikacije. Za pasivnu “radio lokaciju” se koriste tzv. “primarni radari”. Zbog mogućnosti kvara transpodera za uspešno I kontinuirano prikazivanje podataka o objektima nađeg interesovanja (posebno u sferi vazduhoplovstva) integrisanje Aktivne I “radio lokacije” se nameće kao nužnost. Princip rada radara se zasniva na emitovanju generisanih elektromagnetnih talasa ( u daljem tekstu EMT) I detekciji povratnih EMT (u uskom snopu) visoke frekfencije. EMT se pravolinijski prostiru od “izvora” zračenja odnosno radara I kada u prostoru naiđu na prepreku ili cilj (sa određenom refleksnom površinom), EMT se odbijaju od te refleksne površine I pravolinijski se rasprostiru kroz prostor. Prijemnik na radaru “hvata” deo reflektovanih EMT, tako dobijen signal se kroz računarski sistem obrađuje, a dobijeni rezultati takve obrade nam ustvari govore o prisustvu objekta u prostoru kao I o njegovoj udaljenosti, brzini I visini. Obradom signala mi ustvari saznajemo karakteristike osmotrenog objekta. Zbog apsorpcije i rasipanja EMT reflektovani signal je vrlo slab (vraća se samo mali deo poslatog EMT) osnovna uloga prijemnika je I da takav signal pojača u samom prijemniku putem određenih sklopova (pojačavač, amplifier). Zbog mogućnosti lakog generisanja EMT kao I mogućnosti pojačavanja EMT vrlo male energije koji su dobijeni reflektovanjem od objekta, radar je pogodan za otkrivanje I praćenje ciljeva na vrlo velikim udaljenostima. Ključne reči u Uvodnom delu: RADAR, hardver, softver, aktivna, pasivna, talas, transpoder, kabina, antenna, telekomunikacija, izvor, napajanje i elektromagnetni - EMT. Prilog tri prezentacije u ppt. Karakteristike radara Osnovne funkcije radarskih sistema Osnove radara Praktičnu primenu radara u svrhu kontrole letenja možete videti na sajtu: http://www.flightradar24.com/
Subject: Science and Technology
Keywords: radar,sistem, sekundarni, primarni
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: dragan vasiljevic (vasiljevicDJ68@gmail.com)
Copyright Holders: dragan vasiljevic (vasiljevicDJ68@gmail.com)
Maintainers: dragan vasiljevic (vasiljevicDJ68@gmail.com)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Mar 11, 2012 11:50 am +0000
Last revision to module: Mar 12, 2012 9:25 am +0000

Downloads

PDF: m43381_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
XML: m43381_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Mar 12, 2012 9:25 am +0000 by Ed Woodward
Changes:
radari

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: dragan vasiljevic
  • the title of the work: radari
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m43381/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

vasiljevic, d. radari, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/m43381/1.1/, Mar 12, 2012.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

vasiljevic d. radari [OpenStax-CNX Web site]. March 12, 2012. Available at: http://cnx.org/content/m43381/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

vasiljevic, d. (2012, March 12). radari. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/m43381/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

vasiljevic, dragan. "radari." OpenStax-CNX. March 12, 2012. http://cnx.org/content/m43381/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

dragan vasiljevic, "radari," OpenStax-CNX, March 12, 2012, http://cnx.org/content/m43381/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

vasiljevic, d. 2012. radari. OpenStax-CNX, March 12, 2012. http://cnx.org/content/m43381/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

vasiljevic, dragan. radari. OpenStax-CNX. 12 Mar. 2012 <http://cnx.org/content/m43381/1.1/>.